dnes je 7.2.2023

Legislatívne zmeny pre rok 2023:

Podrobnosti k opatreniu č. 439/2022 Z. z. - opatrenie MPSVaR SR o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi

Podrobnosti k opatreniu č. 432/2022 Z. z. - opatrenie MPSV SR o sumách stravného

Výklad k zákonu č. 421/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Výklad k zákonu č.399/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení

Podrobnosti k nariadeniu č. 374/2022 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

Výklad k zákonu 365/2022 Z. z.- zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

364/2022 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podrobnosti k nariadeniu 353/2022 Z. z.- nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Výklad k zákonu 352/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Výklad k zákonu 350/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

Podrobnosti k nariadeniu 349/2022 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Podrobnosti k vyhláške 347/2022 Z. z. - vyhláška MV SR o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov

Podrobnosti k nariadeniu 328/2022 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Podrobnosti k nariadeniu 326/2022 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

Podrobnosti k nariadeniu 313/2022 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Podrobnosti k oznámeniu 311/2022 Z. z. - oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. septembra 2022 č. 2022/18141:4-A1810, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2023/2024

Podrobnosti k oznámeniu 301/2022 Z. z. - oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2023

Podrobnosti k oznámeniu 300/2022 Z. z. - oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sume minimálnej mzdy na rok 2023

Podrobnosti k nariadeniu 297/2022 Z. z. - nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti k vyhláške 287/2022 Z. z. - vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Podrobnosti k nariadeniu 294/2022 Z. z. - nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti k opatreniu 282/2022 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Podrobnosti k opatreniu 281/2022 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2023

Školský kalendár 2021/2022 až 2023/2024

Letné prázdniny 
30. jún 2022 (štvrtok)
1. júl 2022 - 31. august 2022
5. september 2022 (pondelok)

viac

Smernice v súvislosti s pandémiou COVID-19

Stredná škola - Postup pri meraní telesnej teploty v súvislosti s pandémiou COVID-19 a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty pri vstupe 

Stredná škola - Povinnosti zamestnancov a prijaté opatrenia zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou COVID-19

Základná škola - Povinnosť nosenia rúška na pracovisku počas pandémie COVID-19

Materská škola - Čestné vyhlásenie zamestnanca o tom, že nenavštívil za posledných 14 dní rizikové krajiny počas pandémie COVID-19

Stredná škola - Smernica k používaniu dezinfekcie počas pandémie COVID-19

Stredná škola - Smernica k dodržiavaniu bezpečných odstupov počas pandémie COVID-19

Materská škola - Test na alkohol dychovou skúškou počas pandémie COVID-19

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novela Zákonníka práce od 1. júna 2023

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 10.2.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Moderné metódy výberu zamestnancov

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)

Dátum: 20.2.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV