dnes je 21.7.2024

Input:

Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školy

22.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.17 Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školy

Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

ROČNÝ PLÁN VNÚTORNEJ KONTROLY názov školy

PRE ŠKOLSKÝ ROK ..…/.....

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

  1. Ročný plán vnútro-školskej kontroly vychádza zo zákona č. 357/2015 Z. z. . o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášok Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre jednotlivé školy a zároveň táto povinnosť vyplýva pre riaditeľa školy z ustanovenia § 5 ods. 2 písm. e) a f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zo záverečnej