dnes je 21.7.2024

Input:

597/2003 Z.z., Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení účinnom k 2.1.2021

597/2003 Z.z.
ZÁKON
zo 6. novembra 2003
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
179/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
179/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
184/2009 Z.z.
1. 1. 2010
dopĺňa §7
38/2011 Z.z.
1. 3. 2011
mení a dopĺňa 43 novelizačných bodov
390/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
325/2012 Z.z.
23. 10. 2012
dopĺňa § 9d
325/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
81/2013 Z.z.
1. 5. 2013
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
464/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
377/2014 Z.z.
20. 12. 2014
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
307/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa § 4d
61/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
188/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
188/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 7a
182/2017 Z.z.
1. 9. 2017
mení a dopĺňa 42 novelizačných bodov
182/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
182/2017 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 7
182/2017 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 4
209/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 1, § 7 a poznámky pod čiarou a dopĺňa § 9g a § 9h
367/2018 Z.z.
30.12.2018
mení § 9f
209/2019 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
381/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa § 4e
371/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
273/2021 Z.z.
10. 7. 2021
mení a dopĺňa 6 novelizačné body
271/2021 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
415/2021 Z.z.
2. 1. 2021
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
507/2021 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento zákon upravuje
a) financovanie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,1) a financovanie materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami2a) a školských zariadení4) zriadených regionálnymi úradmi školskej správy (ďalej len „regionálny úrad”), ktoré sú zaradené do siete podľa osobitného predpisu5) (ďalej len „regionálne školstvo”),
b) poskytovanie
1. príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl2b) zaradených do siete podľa osobitného predpisu,5) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti,5b) ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi5c) a zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riaditeľovi materskej školy (ďalej len „príspevok na výchovu a vzdelávanie”),
2. príspevku na záujmové vzdelávanie pre žiakov škôl,1) ktoré sú zaradené do siete podľa osobitného predpisu,5)
3. príspevku na špecifiká,
4. finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov,
5. dotácií.
(2) V školách zriaďovaných podľa osobitných predpisov6) okrem žiakov prijatých nad rozsah určený podľa osobitného predpisu7) (ďalej len „verejná škola”) sa zo štátneho rozpočtu podľa tohto zákona
a) zabezpečuje financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky, riešenia havarijných situácií, rekonštrukcií a modernizácií školských objektov a ich vybavenia,
b) prispieva na financovanie rozvoja,
c) prispieva na prístavbu a výstavbu škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.1)
(3) Zo štátneho rozpočtu sa zabezpečuje financovanie škôl1) zriadených štátom uznanými cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami (ďalej len „cirkevná škola”) a financovanie škôl1) zriadených inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami (ďalej len „súkromná škola”) rovnako ako pri verejných školách (§ 4 až § 4e), ak tento zákon neustanovuje inak. Na účely tohto zákona sa zriaďovateľ materskej školy, ktorým je vysoká škola alebo ústredný orgán štátnej správy, nepovažuje za inú právnickú osobu.
(4) Zo štátneho rozpočtu sa prispieva na financovanie školských zariadení podľa osobitného predpisu10) v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja (ďalej len „štátne školské zariadenie”) a na financovanie materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami2a) v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja (ďalej len „štátna materská škola”).
(5) Zo štátneho rozpočtu možno prispievať aj na financovanie školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, samosprávneho kraja, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, inej právnickej osoby, ktorá v predchádzajúcom kalendárnom roku nevytvorila zisk, alebo fyzickej osoby na účel zverejnený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”).
(6) Zo štátneho rozpočtu sa zabezpečuje financovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie zriaďovateľom materských škôl2b) okrem materských škôl2b)