dnes je 25.6.2024

Input:

422/2015 Z.z., Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.8.2023

422/2015 Z.z.
ZÁKON
z 25. novembra 2015
o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
276/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 45 novelizačných bodov
359/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 52 novelizačných bodov
357/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 45 novelizačných bodov
271/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení 4 novelizačné body
114/2022 Z.z.
1. 1. 2023
dopĺňa § 28
176/2022 Z.z.
1. 6. 2022
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
286/2023 Z.z.
1. 8. 2023
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje uznávanie dokladov o vzdelaní, uznávanie odborných kvalifikácií, kompenzačné opatrenia, uznávanie vzdelania na účely pokračovania v štúdiu, podmienky voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike, podmienky vydávania európskeho profesijného preukazu a pôsobnosť príslušných orgánov v oblasti uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií.
§ 2
Pôsobnosť zákona
(1) Tento zákon sa vzťahuje na uznávanie dokladov o
a) vzdelaní vydaných uznanou vzdelávacou inštitúciou podľa právnych predpisov
1. členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát”) a
2. štátu, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „tretí štát”) a
b) odborných kvalifikáciách vydaných uznanou vzdelávacou inštitúciou alebo inou oprávnenou inštitúciou podľa právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak priamo aplikovateľný právne záväzný akt Európskej únie, ktorý upravuje podmienky prístupu k regulovanému povolaniu, alebo osobitný predpis, ktorý do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá právne záväzný akt Európskej únie, ustanovuje inak.1)
§ 3
(1) Na účely uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií sa rozumie
a) uznaním dokladu o vzdelaní uznanie dokladu o vzdelaní vydaného uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným uznanou vzdelávacou inštitúciou v Slovenskej republike,
b) odbornou kvalifikáciou spôsobilosť na výkon regulovaného povolania potvrdená dokladom o odbornej kvalifikácii alebo dokladom o odbornej praxi,
c) dokladom o odbornej kvalifikácii
1. doklad o vzdelaní,
2. doklad potvrdzujúci splnenie kvalifikačných predpokladov na základe uznaného dokladu o vzdelaní a splnenie ďalších podmienok ustanovených na výkon príslušného regulovaného povolania alebo
3. osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
d) regulovaným povolaním povolanie, odborná činnosť alebo skupina odborných činností, na ktorých výkon sa vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov ustanovených osobitnými predpismi1a) okrem všeobecného kvalifikačného predpokladu vyjadreného len stupňom vzdelania bez uvedenia študijného odboru alebo skupiny študijných odborov alebo vyjadreného len stupňom vzdelania s uvedením študijného odboru alebo skupiny študijných odborov, v ktorých vzdelávanie nie je regulované; za regulované povolanie sa považuje aj povolanie s právom používať profesijné tituly, ktoré vykonávajú členovia uznanej profesijnej organizácie,
e) regulovaným vzdelávaním vzdelávanie zamerané na odbornú prípravu na výkon regulovaného povolania v obsahu a rozsahu ustanovenom právnymi predpismi členského štátu alebo tretieho štátu alebo v obsahu a rozsahu schválenom