dnes je 2.12.2023

Input:

396/2012 Z.z., Zákon o Fonde na podporu vzdelávania, v znení účinnom k 1.9.2019

396/2012 Z.z.
Zákon
z 5. decembra 2012
o Fonde na podporu vzdelávania
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
132/2013 Z.z.
10. 6. 2013
dopĺňa § 17 a § 23a
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 21 a poznámku pod čiarou
375/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 8
352/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 3, § 6 a poznámku pod čiarou
140/2019 Z.z.
1. 6. 2019
mení a dopĺňa 33 novelizačných bodov
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
dopĺňa § 10
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenia
(1) Zriaďuje sa Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „fond”) ako neštátny účelový fond.
(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.
(3) Hlavnou činnosťou fondu je poskytovanie pôžičiek podľa § 10, 13a a 14. Fond vykonáva svoju činnosť vo verejnom záujme.1) Na poskytovanie pôžičiek podľa tohto zákona sa nevyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu.2)
(4) Podrobnosti o činnosti fondu upraví štatút fondu a podrobnosti o organizácii fondu upraví organizačný poriadok fondu.
§ 2
Orgány fondu
(1) Orgánmi fondu sú
a) rada fondu,
b) riaditeľ fondu a
c) dozorná rada.
(2) Funkcia člena rady fondu je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady.
(3) Zamestnanec fondu nesmie byť členom rady fondu ani členom dozornej rady.
(4) Členovi rady fondu a členovi dozornej rady patrí mesačne odmena najviac vo výške jednej dvanástiny priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Odmenu nemožno poskytnúť, ak jej poberanie zakazuje osobitný predpis.3) Výšku odmeny a termín vyplatenia odmeny upraví vnútorný predpis fondu.
(5) Členovi rady fondu a členovi dozornej rady patrí počas výkonu funkcie náhrada preukázaných cestovných výdavkov a náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie podľa osobitného predpisu.4)
(6) Člen rady fondu a člen dozornej rady nesmie vstupovať do zmluvných vzťahov s fondom, žiadať o poskytnutie pôžičky podľa tohto zákona, ani sprostredkúvať pre seba alebo pre inú osobu obchodný kontakt s fondom.
§ 3
Rada fondu
(1) Rada fondu je najvyšším orgánom fondu a riadi jeho činnosť.
(2) Rada fondu má piatich členov, z ktorých
a) troch členov vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister”) a
b) dvoch členov vymenúva a odvoláva Študentská rada vysokých škôl.
(3) Za člena rady fondu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná.
(4) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a ten, kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.4a) Údaje podľa tretej vety fond bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Cudzinec preukazuje bezúhonnosť dokladom vydaným orgánom verejnej moci na to oprávneným v príslušnom štáte, ktorý svojím obsahom zodpovedá výpisu z registra trestov vydanom v Slovenskej republike. Takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa takýto doklad v