dnes je 21.7.2024

Input:

396/2012 Z.z., Zákon o Fonde na podporu vzdelávania, v znení neskorších předpisov

396/2012 Z.z.
Zákon
z 5. decembra 2012
o Fonde na podporu vzdelávania
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
 
 
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenia
(1) Zriaďuje sa Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „fond”) ako neštátny účelový fond.
(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.
(3) Hlavnou činnosťou fondu je
a) poskytovanie pôžičiek podľa § 10, 13a a 14,
b) poskytovanie finančných prostriedkov na základe programov a schém schválených vládou Slovenskej republiky a
c) poskytovanie finančných prostriedkov na základe programov a grantových schém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva”).
(4) Fond vykonáva svoju činnosť vo verejnom záujme.1) Na poskytovanie finančných prostriedkov podľa tohto zákona sa nevyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu.2)
(5) Podrobnosti o činnosti fondu upraví štatút fondu a podrobnosti o organizácii fondu upraví organizačný poriadok fondu.
§ 2
Orgány fondu
(1) Orgánmi fondu sú
a) rada fondu,
b) riaditeľ fondu a
c) dozorná rada.
(2) Funkcia člena rady fondu je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady.
(3) Zamestnanec fondu nesmie byť členom rady fondu ani členom dozornej rady.
(4) Členovi rady fondu a členovi dozornej rady patrí mesačne odmena najviac vo výške jednej dvanástiny priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Odmenu nemožno poskytnúť, ak jej poberanie zakazuje osobitný predpis.3) Výšku odmeny a termín vyplatenia odmeny upraví vnútorný predpis fondu.
(5) Členovi rady fondu a členovi dozornej rady patrí počas výkonu funkcie náhrada preukázaných cestovných výdavkov a náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie podľa osobitného predpisu.4)
(6) Člen rady fondu a člen dozornej rady nesmie vstupovať do zmluvných vzťahov s fondom.
(7) Riaditeľ fondu, člen rady fondu alebo člen dozornej rady fondu nesmie žiadať o poskytnutie pôžičky počas výkonu príslušnej funkcie, nesmie mať nesplatené záväzky voči fondu ku dňu vymenovania do príslušnej funkcie a nesmie sprostredkúvať pre seba alebo pre svoju blízku osobu obchodný kontakt s fondom.
§ 3
Rada fondu
(1) Rada fondu je najvyšším orgánom fondu a riadi jeho činnosť.
(2) Rada fondu má sedem členov, z ktorých
a) troch členov vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva”),
b) troch členov vymenúva a odvoláva Študentská rada vysokých škôl; jeden z nich je zástupcom študentov doktorandských študijných programov a
c) jedného člena vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.
(3) Za člena rady fondu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná. Podmienka vysokoškolského vzdelania sa nevzťahuje na členov rady fondu, ktorých vymenúva a odvoláva Študentská rada vysokých škôl.
(4) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a ten, kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin na