dnes je 23.5.2024

Input:

245/2008 Z.z., Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 23.12.2023

245/2008 Z.z.
zákon
z 22. mája 2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
462/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 90 a § 117
37/2009 Z.z.
1. 4. 2009
mení a dopĺňa § 13 a § 110
184/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
37/2011 Z.z.
1. 3. 2011
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
390/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
390/2011 Z.z.
1. 9. 2012
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
324/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 35 novelizačných bodov
324/2012 Z.z.
1. 9. 2013
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
324/2012 Z.z.
1. 9. 2014
mení a dopĺňa § 62
125/2013 Z.z.
15. 6. 2013
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
464/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
464/2013 Z.z.
1. 3. 2014
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
464/2013 Z.z.
1. 9. 2014
mení a dopĺňa 9 novelizačnách bodov
464/2013 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 9 novelizačnách bodov
464/2013 Z.z.
1. 9. 2016
mení § 29
307/2014 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa § 4
377/2014 Z.z.
20. 12. 2014
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
61/2015 Z.z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa 65 novelizačných bodov
61/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 29 novelizačných bodov
188/2015 Z.z.
31. 8. 2015
mení § 161e
188/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 46 novelizačných bodov
188/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa § 107, § 163 a poznámku pod čiarou
188/2015 Z.z.
1. 9. 2016
mení § 29 a dopĺňa § 161g
440/2015 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 33 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 1, § 121, § 122 a poznámku pod čiarou
216/2016 Z.z.
1. 9. 2016
dopĺňa § 29
56/2017 Z.z.
1. 9. 2017
mení § 33
151/2017 Z.z.
1. 9. 2017
mení a dopĺňa § 12 a § 144
178/2017 Z.z.
1. 9. 2017
mení a dopĺňa § 66, § 100 a § 157
182/2017 Z.z.
1. 9. 2017
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
182/2017 Z.z.
24. 5. 2018
mení prílohu
182/2017 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 158
62/2018 Z.z.
15. 3. 2018
mení § 66, § 108 a dopĺňa § 161ga
62/2018 Z.z.
1. 8. 2018
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
209/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
209/2018 Z.z.
2. 1. 2019
dopĺňa § 16
209/2018 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa 28 novelizačných bodov
210/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
365/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
375/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 142a
209/2019 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 34 novelizačných bodov
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa § 157 a poznámky pod čiarou
381/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení § 107
381/2019 Z.z.
1. 7. 2020
mení § 157 a poznámky pod čiarou
426/2021 Z.z.
1. 4. 2021
dopĺňa 2 novelizačné body
127/2021 Z.z.
1. 9. 2021
mení 2 novelizačné body
271/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení 2 novelizačné body
273/2021 Z.z.
10. 7. 2021
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
415/2021 Z.z.
19. 11. 2021
dopĺňa § 13c
415/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 292 novelizačných bodov
415/2021 Z.z.
1. 4. 2022
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
415/2021 Z.z.
1. 9. 2022
mení § 114
415/2021 Z.z.
1. 9. 2024
doteraz neuvedené
2/2022 Z.z.
15. 1. 2022
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
92/2022 Z.z.
30. 3. 2022
dopĺňa § 161r
176/2022 Z.z.
1. 6. 2022
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
351/2022 Z.z.
28. 6. 2025
doteraz neuvedené
394/2022 Z.z.
1. 1. 2023
dopĺňa § 161qa
181/2023 Z.z.
30. 5. 2023
dopĺňa § 28c
182/2023 Z.z.
30. 5. 2023
mení a dopĺňa 54 novelizačných bodov
182/2023 Z.z.
1. 9. 2023
mení a dopĺňa 54 novelizačných bodov
263/2023 Z.z.
1. 9. 2023
dopĺňa § 145c
276/2023 Z.z.
1. 9. 2023
dopĺňa 2 novelizačné body
506/2023 Z.z.
23. 12. 2023
dopĺňa 2 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, stupne vzdelania, prijímanie na výchovu a vzdelávanie, ukončovanie výchovy a vzdelávania, poskytovanie odbornej výchovno-poradenskej a terapeuticko-výchovnej starostlivosti,
b) dĺžku a plnenie povinnej školskej dochádzky,
c) vzdelávacie programy na štátnej úrovni a výchovno-vzdelávacie programy na školskej úrovni,
d) sústavu škôl a školských zariadení,
e) práva a povinnosti škôl a školských zariadení,
f) práva a povinnosti detí a žiakov,
g) práva a povinnosti rodičov, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, poručníka alebo opatrovníka (ďalej len „zákonný zástupca”), alebo práva a povinnosti zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „zástupca zariadenia”).
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) dieťaťom fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole alebo fyzická osoba, ktorá vystupuje vo vzťahu k svojmu zákonnému zástupcovi, alebo fyzická osoba, ktorá sa priamo nezúčastňuje výchovno-vzdelávacieho procesu v škole,
b) školskou spôsobilosťou súhrn psychických, fyzických a sociálnych schopností, ktorý dieťaťu umožňuje stať sa žiakom a je predpokladom absolvovania výchovno-vzdelávacieho programu základnej školy,
c) žiakom fyzická osoba vo veku najviac 26 rokov veku, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole, v škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a základnej umeleckej škole; žiakom je aj fyzická osoba od 27 rokov veku, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v nadväzujúcej forme odborného vzdelávania a prípravy,
d) uchádzačom fyzická osoba, ktorá má záujem o výchovu a vzdelávanie v škole alebo v školskom zariadení podľa tohto zákona,
e) absolventom fyzická osoba, ktorá ukončila príslušný stupeň vzdelania,
f) výchovou komplexný proces učenia a socializácie zameraný na dieťa alebo žiaka s cieľom rozvíjať jeho osobnosť po stránke telesnej a duševnej,
g) vzdelávaním cielene organizovaný a realizovaný proces výchovného a vzdelávacieho pôsobenia a učenia zameraného na rozvoj dieťaťa alebo žiaka v súlade s jeho predpokladmi a podnetmi, ktoré stimulujú jeho vlastnú snahu stať sa harmonickou osobnosťou,
h) výchovno-vzdelávacou potrebou požiadavka na zabezpečenie podmienok, organizácia a realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu spôsobom, ktorý primerane zodpovedá potrebám telesného, psychického a sociálneho vývinu detí alebo žiakov,
i) špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou požiadavka určená diagnostikou v zariadeniach poradenstva a prevencie na poskytnutie podporného opatrenia vo výchove a vzdelávaní (ďalej len „podporné opatrenie”) dieťaťu alebo žiakovi podľa písmen j) až p) a dieťaťu alebo