Darček mesiaca
Písanie - jeho význam, podporovanie a chyby v písaní

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Dopravná výchova

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
16.7.2018 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Kvalita vysokoškolského vzdelávania

Kvalita vysokoškolského vzdelávaniaGarancia

11.7.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 19. júna bol Národnou radou Slovenskej republiky v rámci III. čítania schválený a odoslaný na zverejnenie v Zbierke zákonov vládny návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. ...
viac
Správne sedenie žiakov v triede 1. časť

Správne sedenie žiakov v triede 1. časťGarancia

9.7.2018, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aby sa deti - žiaci, učili čo najskôr správne myslieť a uvedomovali si obsahovú stránku reči, a to písanú ako aj hovorenú, potrebujú si osvojiť základné pravidlá reči a zdokonaliť svoje rečové schopnosti. Rozhodujúcim obdobím v ...
viac

Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktívaGarancia

6.7.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva predstavujú špecifické položky v účtovníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí (vymedzených subjektov verejnej správy v Slovenskej republike). ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Školský rok 2017/2018

Školský rok 2017/2018Garancia

6.7.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Od pondelka (2. júla) sa začínajú prázdniny vyše 680 000 deťom, ktoré v tomto školskom roku navštevovali základné a stredné školy. Prvýkrát si „veľké letné školské prázdniny“ užije aj 58 081 prváčikov, ktorí nastúpili na povinnú školskú dochádzku. ...
viac
Kompetencie učiteľov vo vzťahu k alternatívnemu školstvu

Kompetencie učiteľov vo vzťahu k alternatívnemu školstvuGarancia

6.7.2018, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
S pojmami edukácia a edukačný proces, ktoré sú v podstate synonymom k pojmom výchova a vzdelávanie, sa v súčasnosti stretávame čoraz častejšie. Rozumieme nimi aktívny proces, v ktorom zámerne pôsobia na žiakov rôzne faktory za účelom ...
viac

Zverejňovanie fotografií detí na sociálnych sieťach v roku 2018Garancia

2.7.2018, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dobrý deň, radi by sme sa opýtali na foto detí na facebooku, je treba mať súhlas, keď ich zverejňujeme na facebooku? Otázka: Dobrý deň, radi by sme sa opýtali na foto detí na facebooku, je ...
viac

Cudzie zdrojeGarancia

29.6.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký Bankové úvery Na účtoch účtovej skupiny 46 - Bankové úvery sa účtujú bankové úvery, ktoré majú dlhodobý charakter. Dlhodobým charakterom bankového úveru sa rozumie obdobie dohodnutej doby splatnosti dlhšie ako jeden ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vlastné zdrojeGarancia

29.6.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký Právne predpisy Účtovné zobrazenie a vykazovanie vlastných zdrojov a cudzích zdrojov (pasív) vymedzených subjektov verejnej správy upravujú s účinnosťou od 1. 1. 2008 tieto právne predpisy: - zákon č. 431/2002 Z. z. o  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Usmernenie k zostaveniu ÚZ a podávaniu DP rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou SAV, ktorá sa transformovala na verejnú výskumnú inštitúciuGarancia

29.6.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky zverejnilo v mesiaci jún na svojej webovej stránke Usmernenie k zostaveniu účtovnej závierky a podávaniu daňového priznania rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou ...
viac

Zákon proti byrokraciiGarancia

27.6.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. septembra 2018 nadobudne účinnosť novoprijatý zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy. Od 1. septembra 2018 nadobudne účinnosť novoprijatý ...
viac
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Skončenie pracovného pomeru z dôvodu odchodu do dôchodkuGarancia

14.8.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak chce zamestnanec ukončiť pracovný pomer so zamestnávateľom z dôvodu odchodu do (predčasného) starobného dôchodku, je potrebné vychádzať z ustanovenia § 59 ZP , ktoré vymedzuje spôsoby skončenia pracovného pomeru (nielen pri odchode do ...
viac

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Autoevalvácia pedagóga materskej školy - typy autoevalvácieGarancia

26.11.2014, PaedDr. Mgr. Jitka Jackulíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
1, formálna (vonkajšia) - zámerná, podľa kritérií, stanovených postupov - patrí tu sebahodnotiaci formulár, vopred daná štruktúra hodnotiaceho rozhovoru, kde sa učiteľ vyjadruje ku konkrétnym oblastiam, ktoré má vopred zadané, a to buď písanou alebo ústnou ...
viac

Komentár k ZP § 1 Pôsobnosť Zákonníka práceGarancia

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 1 (1) Tento zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.   § 1: [Pôsobnosť Zákonníka práce]   § ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 167/2018 Z.z. novela op. č. 7/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a o niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 174/2018 Z.z. novela vyhl. č. 180/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (vyšlo dňa: 22.6.2018 v čiastke č. 63)
  • 185/2018 Z.z. ustanovuje výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019 (vyšlo dňa: 26.6.2018 v čiastke č. 65)
  • 190/2018 Z.z. novela zák. č. 328/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 28.6.2018 v čiastke č. 67)
  • 191/2018 Z.z. novela zák. č. 447/2008 Z. z. a č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 28.6.2018 v čiastke č. 67)
  • 192/2018 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2018 v čiastke č. 68)
  • 200/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (vyšlo dňa: 4.7.2018 v čiastke č. 69)
  • 203/2018 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí (vyšlo dňa: 10.7.2018 v čiastke č. 71)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
27.9.2018, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
4.9.2018, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: