dnes je 29.9.2020

Najnovšie

Exekúcia zrážkami zo mzdy a iných príjmovGarancia

25.9.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhým najrozšírenejším spôsobom vykonania exekúcie je exekúcia zrážkami zo mzdy. Najčastejšie sa vykonáva zároveň s exekúciou prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Aby k tomuto ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Odborníci pripravili s ministerstvom školstva plán na zlepšenie systému vedy a výskumuGarancia

25.9.2020, Zdroj: SITA

Reforma financovania vedy a výskumu, hodnotenia tvorivej činnosti či transformácia Slovenskej akadémie vied. To sú niektoré identifikované témy z programového vyhlásenia vlády, ktoré rozpracovali vedci a výskumníci s Ministerstvomškolstva, vedy, výskumu a ...

Nový rámcový program EÚ na podporu výskumu a inovácií v rokoch 2021 - 2027 - Horizon Europe priblíži informačné podujatie, ktoré organizuje CVTI SRGarancia

25.9.2020, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Podujatie sa uskutoční dňa 29. októbra 2020 od 9:00 - 16:00 online formou. Jeho hlavným cieľom bude predstaviť program Horizon Europe odbornej verejnosti, vedecko-výskumným pracovníkom, zástupcom súkromného sektora, ako aj všetkým, ktorí sa zaujímajú o dianie v ...

Prevádzka základných škôl počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID - 19 - Oranžová fázaGarancia

24.9.2020, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo odporúčací dokument Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021. Tento dokument ustanovuje základné ...

Aktuálne platné výnimky z Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia na hraniciach ČR - SRGarancia

24.9.2020, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Povinnosť preukázať sa negatívnym testom, absolvovať domácu karanténu a iné povinnosti vyplývajúce z bodu 1 až 3 Opatrenia, sa pri vstupe na územie SR nevzťahujú na osoby Povinnosť preukázať sa negatívnym testom, absolvovať domácu karanténu a iné povinnosti ...

Usmernenie k preukazovaniu bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancovGarancia

24.9.2020, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky eviduje zvýšené obavy riaditeľov z absencie informácií o bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktoré očakávajú od okresných úradov v sídle kraja. Pre správne ...

Prevádzka materských škôl počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID - 19 - Oranžová fázaGarancia

23.9.2020, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo odporúčací dokument Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021. Tento dokument ustanovuje základné ...

Zber údajovGarancia

22.9.2020, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V školskom roku 2020/21 sa povinnosť odosielania jednotkových údajov každý mesiac týka týchto druhov škôl: materské školy, základné školy, stredné školy, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Táto ...

B. Gröhling: Ministerstvo školstva zavedie novinku vo financovaní vysokých škôlGarancia

22.9.2020, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje do financovania vysokých škôl zaviesť nový prvok - výkonnostné zmluvy. Ich cieľom bude viesť vysoké školy k lepším výsledkom, skvalitňovať vysokoškolské prostredie a zlepšovať prípravu študentov na ...

Opatrenia v školskom roku 2020/2021 v období mimoriadnej situácie - II.Garancia

21.9.2020, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V nadväznosti na trvanie mimoriadnej situácie v súvislosti s ochrením COVID-19 sa v záujme zabezpečenia ochrany zdravia detí, žiakov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení v súlade s § 150 ods. ...

viac článkov
Najčítanejšie

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Minimálny počet žiakov v triede základnej školyArchív

20.6.2018, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje najnižší počet žiakov na základnej škole v § 29 ods. 8 nasledovne: Najnižší počet žiakov v ...

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...

Triedny učiteľ - postavenie, povinnosti a nároky vyplývajúce z vykonávania tejto činnostiArchív

4.12.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postavenie triedneho učiteľa, jeho kompetencie a kvalifikačné predpoklady vykonávania tejto činnosti sú vo všeobecnosti vymedzené zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení ...

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiArchív

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

5.10.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

7.10.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020 

13.10.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

16.10.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

19.10.2020, Žilina alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

22.10.2020, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2020

19.11.2020, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

1.12.2020, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuálne a pripravované zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2020 a 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 8.10.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Aktuálne a pripravované zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2020 a 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 15.10.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Darček k Vášmu predplatnému
Manuál opatrení pre školy
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV