dnes je 25.6.2024

Najnovšie

Klub začínajúcich pedagógov materských škôl 2024/2025Garancia

19.6.2024, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Učiteľky a asistentky v materských školách majú možnosť profesijného rozvoja v Klube začínajúcich pedagógov materských škôl, ktorý začne svoju činnosť v novom školskom roku 2024/2025. Učiteľky a asistentky v materských školách majú možnosť profesijného rozvoja v Klube začínajúcich pedagógov materských ...

Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami ľahkého stupňaGarancia

18.6.2024, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. septembra 2024 vydáva Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami ľahkého stupňa, podľa ktorého sa vzdelávajú žiaci v úvodných ročníkoch v základnej škole. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže ...

Program Zelená škola oslavuje 20 rokov na SlovenskuGarancia

18.6.2024, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Environmentálny výchovno-vzdelávací program pre materské, základné, stredné i špeciálne školy Zelená škola oslavuje 20 rokov na Slovensku. Environmentálny výchovno-vzdelávací program pre materské, základné, stredné i špeciálne školy Zelená škola oslavuje 20 rokov na Slovensku. Jeho cieľom je ...

Organizačné zmeny pri zavádzaní nového štátneho vzdelávacieho programuGarancia

18.6.2024, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Cieľom pracovnej skupiny k organizačným zmenám v základných školách je participatívne hľadanie optimálnych riešení zmien vo fungovaní škôl pri zavádzaní nového štátneho vzdelávacieho programu. Zriaďovateľom a riaditeľom neplnoorganizovaných škôl pripravila pracovná skupina na výber modelové riešenie ...

Maturanti majú posledné dva týždne na podanie žiadosti o štipendium vo výške najmenej 9000 eurGarancia

17.6.2024, Zdroj: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

... Zostávajú už iba dva týždne na podanie žiadosti štipendijnej schémy „Študujem doma, Slovensko ma odmení”. Rezort školstva vyzýva všetkých maturantov, aby neváhali a odoslali svoje žiadosti o štipendium najneskôr do 1. júla 2024. Až 1570 maturantov, ktorí plánujú pokračovať na slovenskej vysokej ...

Národná rada Slovenskej republiky schválila novely vysokoškolských zákonovGarancia

14.6.2024, Zdroj: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

... Poslankyne a poslanci Národnej rady prijali na aktuálnej schôdzi dve dôležité novely zákonov týkajúcich sa vysokého školstva. Tieto zmeny sa zásadne týkajú podpory tehotných študentiek a taktiež študentiek a študentov, ktorí sa starajú o deti do troch rokov. Poslankyne a poslanci Národnej rady prijali ...

Národná rada Slovenskej republiky schválila novely vysokoškolských zákonov

14.6.2024, Zdroj: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

... Poslankyne a poslanci Národnej rady prijali na aktuálnej schôdzi dve dôležité novely zákonov týkajúcich sa vysokého školstva. Tieto zmeny sa zásadne týkajú podpory tehotných študentiek a taktiež študentiek a študentov, ktorí sa starajú o deti do troch rokov. Poslankyne a poslanci Národnej rady prijali ...

Štatistický úrad SR vydal unikátnu publikáciu pre žiakov 1. stupňa základných škôlGarancia

13.6.2024, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Štatistický úrad Slovenskej republiky vytvoril publikáciu určenú pre žiakov 1. stupňa základných škôl. Štatistický úrad Slovenskej republiky vytvoril publikáciu určenú pre žiakov 1. stupňa základných škôl. Táto publikácia má za úlohu zoznámiť deti s kľúčovými výsledkami zo Sčítania obyvateľov ...

Komentár k ZP § 76a OdchodnéGarancia

12.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 76a (1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Komentár k ZP § 152a príspevok na rekreáciuGarancia

12.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 152a Rekreácia zamestnancov (1) Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
viac článkov
Najčítanejšie

Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivostiArchív

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument Žiadosť o náhradu škody podľa  § 186 ods. 1 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Názov a sídlo spoločnosti:............................................................................ IČO: ..................................................................... ...

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

29.5.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými transakciami a ich zaúčtovaním. Štátna rozpočtová ...

Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§ 67 Zákonníka práce)Archív

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor (označenie zamestnanca: titul, meno, priezvisko, adresa) VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA PODĽA  § 67 ZP ZÁKONNÍKA PRÁCE Označenie adresáta: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti: .......................................... IČO: .................................................... ...

Vzor žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa (§ 77 a nasl. Zákonníka práce)Archív

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor ŽALOBA O URČENIE NEPLATNOSTI SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU VÝPOVEĎOU ZO STRANY ZAMESTNÁVATEĽA podľa  § 77 a nasl. ZP Zákonník práce Okresný súd: Pozn. v súčasnosti Civilný sporový poriadok určuje pre pracovnoprávne spory tzv. kauzálnu príslušnosť 8 okresných súdov. OS Bratislava ...

Princípy účtovania a vykazovania nákladov a výnosov - Všeobecná charakteristika nákladov a výnosovArchív

3.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Kašiarová ; ACCA; Dr. Jozef Sýkora, MBA Náklady V zákone o účtovníctve je náklad definovaný ako zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Ekonomickým úžitkom sa rozumie možnosť priamo alebo nepriamo prispieť k toku peňažných prostriedkov ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uhlíkové clo – CBAM

27.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

Od 1. októbra 2023 začali pre dovozcov platiť povinnosti pri uplatňovaní mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM -  Carbon Border Adjustment Mechanism), tzv. uhlíkové clo na základe  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2023/956 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)  č. 2023/1773. Počas prechodného obdobia od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2025 bude prebiehať zber údajov formou hlásenia o množstve dovezeného tovaru, o emisiách viazaných v tovare, o cene uhlíka... Tretiu správu o CBAM za dovoz CBAM tovaru v 2Q 2024 bude treba podať najneskôr do 31.7.2024.  Prihláška tu!

INTRASTAT – v roku 2024

18.7.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Komplexný Zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2024

15.10.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou Zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Odbory a zamestnávateľ v roku 2024

Pridajte sa k nám v novom podcaste Odbory a zamestnávateľ, kde vám odhalíme všetko, čo potrebujete vedieť o pôsobení odborov na pracovisku! ...

Ako viem, že som vyhorela/l? - rozhovor s odborníčkou Zuzanou Reľovskou

V profesijnom živote každého človeka môže dôjsť k vyhoreniu. Čo robiť? Ako to prekonať? Ako fungovať ďalej? Odborníčka na problematiku "vyh...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v Zákonníku práce od 1.8.2024

Lektor: Mgr. Marek Bugan

Dátum: 4.7.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zamestnávanie štátnych príslušníkov z tretích krajín - novela Zákona o pobyte cudzincov č. 404/2011 Z.z.

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 10.7.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV