Darček mesiaca
Školská úspešnosť žiakov v roku 2018

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Zelená spolupráca

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
26.11.2018 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Ministerstvo hospodárstva SR
Tel.: 02/4854 1111
Fax.: 02/43337827
e-mail: info@economy.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Školské úrazyGarancia

14.11.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem školský úraz je analogicky odvodený od pojmu pracovný úraz. Zmena je v subjektoch a v charaktere činnosti. Subjektom úrazu tu môže byť dieťa, žiak, študent pri výchovno-vzdelávacej činnosti na základných školách, základných ...
viac
Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôlGarancia

14.11.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry ...
viac

Novela zákona o fonde na podporu vzdelávania účinná od 01.01.2019Garancia

13.11.2018, JUDr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o byrokracii) (ďalej aj ako „zákon o byrokracii”) ...
viac

Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinná od 01.01.2019Garancia

12.11.2018, JUDr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti v rámci športových škôl na stredných školách existuje len jeden typ škôl, a to Športové gymnáziá. Tieto, športové gymnáziá sú zamerané na žiakov - športovcov, ktorí sú schopní popri športe zvládnuť aj gymnaziálne štúdium. ...
viac

Novela zákona o výkone práce vo verejnom záujme účinná od 01.01.2019Garancia

12.11.2018, JUDr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o byrokracii) (ďalej aj ako „zákon o byrokracii”) ...
viac

Čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas pedagogickým zamestnancom v roku 2018Garancia

12.11.2018, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Potrebujeme poradiť s čerpaním náhradného voľna pedagogickými zamestnancami. Koľko hodín majú pedagógovia čerpať za 1 deň voľna? Je to rôzne v čase školských prázdnin a vyučovania? Pohľad autora na problematiku: Vzhľadom na to, že u  ...
viac

Práva žiaka v odbornom alebo praktickom výcviku z BOZPGarancia

12.11.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Vo veci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci máš právo: - vedieť o tom, s akým nebezpečenstvom a rizikami sa na pracovisku môžeš stretnúť, ako máš postupovať, aby si bol v bezpečí, a aké kroky treba podniknúť, ak dôjde k nehode ...
viac

Možnosť oslobodenia žiaka z predmetu v roku 2018Garancia

9.11.2018, JUDr. Žaneta Surmajová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže riaditeľ školy, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia pediatra, oslobodiť žiaka z vyučovacieho predmetu individuálna logopedická intervencia? Odpoveď: Pokiaľ ide o základnú školu, všeobecne platí ...
viac
Základné školy budú môcť opäť získať príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

Základné školy budú môcť opäť získať príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávaniaGarancia

9.11.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Nenávratný finančný príspevok na pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či vytváranie inkluzívnych tímov budú môcť základné školy získať v rámci pripravovanej výzvy V základnej škole úspešnejší II. Ministerstvo ...
viac
Rezort školstva vyhlási novú výzvu na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách

Rezort školstva vyhlási novú výzvu na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziáchGarancia

8.11.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú osVzdelávanieoperačného programuĽudské zdrojevyhlási dopytovo orientovanú výzvuza účelom zvýšenia kvality vzdelávaniana gymnáziách v oblastiach čitateľskej,matematickej, ...
viac
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Plán práce v školskom klube detíGarancia

24.1.2018, PaedDr. Anna Gabron, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentár S účinnosťou od 1.9.2014 už plán práce nepatrí medzi povinnú pedagogickú dokumentáciu školy v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. Zásadnou zmenou je vypustenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov ...
viac

Príplatok za činnosť triedneho učiteľaGarancia

1.12.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí za výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa v súlade s § 13a a § 13b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce ...
viac

Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§67 Zákonníka práce)Garancia

2.1.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor (označenie zamestnanca, titul, meno, priezvisko, adresa) VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA PODĽA § 67 ZÁKONNÍKA PRÁCE Označenie adresáta:   Zamestnávateľ:   Názov a sídlo spoločnosti: ................................ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 289/2018 Z.z. novela zák. č. 448/2008 Z. z. a č. 592/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2018 v čiastke č. 107)
  • 295/2018 Z.z. ustanovuje vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 296/2018 Z.z. o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia (vyšlo dňa: 22.10.2018 v čiastke č. 109)
  • 300/2018 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2019 (vyšlo dňa: 6.11.2018 v čiastke č. 111)
  • 301/2018 Z.z. novela op. č. 690/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 6.11.2018 v čiastke č. 111)
  • 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 310/2018 Z.z. novela zák. č. 15/2005 Z. z. a č. 543/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 312/2018 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 313/2018 Z.z. novela zák. č. 575/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
27.11.2018, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
28.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: