// Škola efektívne
dnes je 29.11.2021

Najnovšie

Stredná škola- Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúrGarancia

26.11.2021, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument I. Všeobecné ustanovenia Táto Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr (ďalej len smernica) je vydaná v zmysle ustanovenia § 5 a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ...

Novela školského zákona - 2. časťGarancia

26.11.2021, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dňa 20. októbra 2021 Národná rada SR schválila novelu, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela 245”). Väčšina zmien v novele 245 by mala ...

Prekrytie horných dýchacích ciest zamestnancov podľa pravidiel účinných od 25. novembra 2021Garancia

26.11.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva č. 262, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa s účinnosťou od 25. novembra 2021 zmenili pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest osôb nachádzajúcich sa na verejnosti v interiéri alebo exteriéri ...

Základná škola- Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúrGarancia

25.11.2021, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument I. Všeobecné ustanovenia Táto Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr (ďalej len smernica) je vydaná v zmysle ustanovenia § 5 a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ...

Materská škola - Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúrGarancia

24.11.2021, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument I. Všeobecné ustanovenia Táto Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr (ďalej len smernica) je vydaná v zmysle ustanovenia § 5 a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ...

Novela školského zákona - 1 časťGarancia

24.11.2021, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dňa 20. októbra 2021 Národná rada SR schválila novelu, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela 245”). Väčšina úprav v novele 245 by mala ...

Zmeny nielen pre zamestnancov v cestnej doprave od februára 2022 - zákon č. 407/2021Garancia

22.11.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, advokátka, Nicol Schweigerová, právna asistentka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prezidentka dňa 5.11.2021 podpísala Národnou radou SR dňa 20.10.2021 prijatú novelu zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení ...

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch - 2. časťGarancia

22.11.2021, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dňa 20. októbra 2021 Národná rada SR schválila novelu, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela PZOZ”). Novela PZOZ by mala ...

Štátna školská inšpekcia sa chce odpútať od nálepky kontrolóra výchovno-vzdelávacieho procesuGarancia

22.11.2021, Zdroj: SITA

... Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská uviedla v súvislosti s projektom Školská inšpekcia - partner spokojného žiaka a úspešnej školy, že Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) má ambíciu pôsobiť ako kritický priateľ škôl. Ako priblížil v tlačovej správe Matúš Jarolín z Ústredia ŠŠI - Kancelárie ...

Stredná škola - Smernica o zásadách vedenia pokladneGarancia

19.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Názov organizácie:       Názov internej smernice:   Zásady vedenia pokladnice   Poradové číslo smernice:       Vypracoval:       Schválil:       Dátum vyhotovenia internej smernice:       Za správnosť smernice zodpovedá:       Za dodržiavanie ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
Najčítanejšie

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

10.10.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými transakciami a ich zaúčtovaním. Štátna rozpočtová ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Platnosť kreditov v roku 2019Archív

12.2.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Chceli by sme sa opýtať na zmenu platnosti kreditov. Predĺženie prechodného obdobia pre platnosť kreditového príplatku je do decembra 2024? Všetky získané kredity platia pedagogickým zamestnancom do tohto termínu? A potom príplatky za profesijný rozvoj môže zamestnanec získavať ...

Návrh na odmenu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeArchív

29.11.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument Názov a sídlo zamestnávateľa Miesto a dátum N á v r h na poskytnutie odmeny podľa § 20 ods. 1 písm. .... zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

Triedny učiteľ - postavenie, povinnosti a nároky vyplývajúce z vykonávania tejto činnostiArchív

4.12.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Postavenie triedneho učiteľa, jeho kompetencie a kvalifikačné predpoklady vykonávania tejto činnosti sú vo všeobecnosti vymedzené zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...

Princípy účtovania a vykazovania nákladov a výnosov - Všeobecná charakteristika nákladov a výnosovGarancia

7.3.2017, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Kašiarová ; ACCA; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Náklady V zákone o účtovníctve je náklad definovaný ako zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Ekonomickým úžitkom sa rozumie možnosť priamo alebo nepriamo prispieť k toku peňažných prostriedkov ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

9.12.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

14.12.2021, ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.12.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Sme škola alebo školské zariadenie, čo potrebujeme komunikovať elektronicky? Elektronické schránky a eGovernment

Lektor: Mgr. Rastislav Pavlík

Dátum: 2.12.2021

Čas konania: 16:00 - 17:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v legislatíve pre školy 2021/2022

Lektor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dátum: 9.12.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV