dnes je 15.8.2022

Najnovšie

Účet 662 ÚrokyGarancia

13.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Úroky od bánk alebo z dlhodobých či krátkodobých pôžičiek sa účtujú v súlade s §80 Postupov účtovania v PÚ na účet 662 – Úroky. V prospech tohto účtu sa účtujú napríklad úroky z uložených finančných prostriedkov v banke, úroky z bežných a vkladových účtov, úroky z obchodných ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019

Sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách od 1.9.2022Garancia

9.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Vzhľadom na vyššie uvedené možno teda skonštatovať, že s účinnosťou od 1. septembra 2022 sú platné vyššie sadzby stravného pre tuzemské pracovné cesty. Sumy stravného pre časové pásma v zmysle vyššie uvedeného Opatrenia o sumách stravného sú: 6,40 € pre časové pásmo 5 až ...

Účet 378 Iné pohľadávkyGarancia

9.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Účtovný prípad    MD    D    Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh     378    701    Krátkodobé a dlhodobé pohľadávky, ktoré svojím charakterom nepatria na žiadny účet účtovej triedy 3 – Zúčtovacie vzťahy (spravidla ide o pohľadávky, ktoré sa nevzťahujú ...

Dostupné v časových verziách: 2022

Suma cestovných náhrad sa od 1. septembra 2022 opäť zvýšiGarancia

9.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. V Zbierke zákonov bolo dňa 6.8.2022 publikované Opatrenie Ministerstva práce o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách č. 282/2022, pričom zvýšené sumy sa uplatnia už od 1.9.2022. Sumy základnej náhrady za používanie cestných ...

Zmena pracovnej zmluvy z doby určitej na dobu neurčitú - vzorGarancia

8.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť vzor Dodatok č. 2 k pracovnej zmluve č. ......(event. zo dňa...) uzatvorený v súlade s ust. § 54 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ Dodatok ”) medzi: Zamestnávateľom: Sídlo: IČO: Právna forma: Zapísaný: Zastúpený ...

Správne zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

8.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. Zákon č. 138/2019 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon č. 138/2019 Z. z. ”) zo dňa 10. mája 2019 patrí k fundamentálnym právnym predpisom vo sfére školstva. Uvedený právny predpis reguluje ...

Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi 2Garancia

8.8.2022, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Cieľom výzvy je podpora účasti žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na aktivitách školského klubu detí. Nástrojom na naplnenie tohto cieľa je kompenzácia poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov z rodín v hmotnej núdzi. oprávnenými ...

Účet 345 Ostatné dane a poplatkyGarancia

7.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Účet 345 sa v účtovníctve používa v súvislosti s účtovaním spotrebných daní, daní za ubytovanie, rôznych poplatkov obciam a ostatných daňových záväzkov, na ktoré nie je možné použiť ostatné účty z účtovnej osnovy. Spotrebné dane patria medzi nepriame dane a na rozdiel od dane ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Účet 341 Daň z príjmovGarancia

5.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Daň z príjmov právnických osôb je jednou zo základných daní, ktoré sú povinné právnické subjekty, zriadené na podnikanie uhrádzať. Daň z príjmu sa vyčísluje po skončení účtovného obdobia, tzn. po uzavretí účtovných kníh, na základe vyčíslenia hospodárskeho výsledku. V prípade ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019

Účet 315 Ostatné pohľadávkyGarancia

3.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Účet 315 má celkom široké použitie. Účtovné jednotky ho hlavne používajú v súlade s §49 ods. 5 postupov účtovania, kde podľa tohto ustanovenia sa na účte 315 – Ostatné pohľadávky účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov napríklad reklamácie voči dodávateľom, nárok na záručný ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019
viac článkov
Najčítanejšie

Žiadosť o odchodné pri odchode do dôchodku

8.9.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o odchodné pri odchode do dôchodku... Ing. Jarmila Belešová Odchodné je peňažné plnenie, ktoré sa poskytuje zamestnancovi pri odchode do niektorého z dôchodkov. Aj keď témou tohto článku uvedenom v nadpise je žiadosť o odchodné, odchodné sa neposkytuje na základe žiadosti zamestnanca. Účelom článku je upozorniť zamestnávateľov na túto skutočnosť ...

Tento týždeň čakajú žiakov prijímačky na stredné školy

11.5.2015, Zdroj: Ministerstvo školstva SR

Tento týždeň čakajú žiakov prijímačky na stredné školy... Žiakov základných škôl čaká po predĺženom víkende náročný týždeň. V pondelok 11. mája a vo štvrtok 14. mája sa totiž uskutočnia na stredných školách prijímacie skúšky do štvorročných a osemročných študijných programov. Prihlášky si mohli podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej ...

Školský kalendár 2020/2021

Zdroj: Verlag Dashöfer

... Školské prázdniny Kraj Trvanie Začiatok vyučovania Jesenné prázdniny všetky 29. október 2020 - 30. október 2020 2. november 2020 Vianočné prázdniny všetky 23. december 2020 - 7. január 2021 8. január 2021 Polročné prázdniny všetky ...

Súbežné pracovné pomery v roku 2019

22.1.2019, JUDr. Juraj Mezei. PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnankyna sa vratila na povodne pracovne miesto po rozhodnuti sudu, ked zamestnavatel prehral sudny spor, nakolko ukoncil s menovanou pracovny pomer nepravoplatne. Medzicasom sa uz zamestnankyna zamestnala na inej skole tiez na 100% pracovny uvazok. Na kmenovej skole, kde sa vratila a jej pracovna ...

Ochrana osobných údajov v rezorte školstva

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

... V nadväznosti na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a následne nového zákona o ochrane osobných údajov ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

18.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

19.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

26.9.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Elektronická PN

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 23.8.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky v sociálnom poistení od 1. 6. 2022 (elektronická PN, nová otcovská dovolenka, úprava ochrannej lehoty pre tehotné)

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 24.8.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV