Darček mesiaca
Rada školy od A po Z v roku 2018

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - VW Labák I.

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Tel.: 02/59374111
Fax.: 
e-mail: inform@education.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Hodnotenie žiakov mladšieho školského veku

Hodnotenie žiakov mladšieho školského vekuGarancia

25.9.2018, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Deti - žiaci trávia väčšinu svojho života v škole. Mali by tu prežívať pocit pohody a istoty, vnútorného uspokojenia a životného optimizmu, nie pocity strachu a napätia. Úlohou školy je podporovať žiakov a upevňovať ich zdravé ...
viac
Stanovisko ministerstva školstva k prijatiu novely zákona o SAV

Stanovisko ministerstva školstva k prijatiu novely zákona o SAVGarancia

18.9.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Pokiaľ ide o majetok štátu, kým nedošlo k úplnej transformácii so splnením všetkých zákonných podmienok, nemohlo dôjsť ani k prechodu majetku štátu do vlastníctva organizácií akadémie. Preto prijatie novely ani nemôže spôsobiť "skryté zoštátnenie", ako sa ...
viac
Školy budú nahlasovať údaje o žiakoch už len elektronicky

Školy budú nahlasovať údaje o žiakoch už len elektronickyGarancia

18.9.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zníženie byrokracie aadresnejšie financovanie škôl aškolských zariadení. To je cieľom zberu štatistických údajov zo škôl prostredníctvom Rezortného informačného systému (RIS). Podľa zákona totiž budú školy údaje opočte žiakov či zamestnancov zasielať od ...
viac
Manažérske zručnosti učiteľov pri určovaní pravidiel v triede

Manažérske zručnosti učiteľov pri určovaní pravidiel v triedeGarancia

17.9.2018, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aby bola kvalita vyučovacieho procesu efektívna, potrebujeme čo najviac eliminovať nežiaduce prejavy správania, teda rušivé momenty v triede. V tomto smere majú nezastupiteľnú úlohu práve manažérske schopnosti a zručnosti učiteľov, ...
viac
Ministerstvo školstva rozdelilo na telocvične 9 miliónov eur

Ministerstvo školstva rozdelilo na telocvične 9 miliónov eurGarancia

14.9.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Spolu 101 projektov na výstavbu, dostavbu či rekonštrukciu školských telocviční podporí v tomto roku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci výzvy zameranej na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy. Medzi ...
viac
Dvojjediná úloha riaditeľov škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia

Dvojjediná úloha riaditeľov škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraviaGarancia

13.9.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
V praxi riadiť školu nie je jednoduchá záležitosť. Riaditeľ školy teda v praxi plní dvojjedinú úlohu - z pohľadu zákonníka práce je štatutárnym orgánom, pretože voči pedagogickým pracovníkom vystupuje z pozície zamestnávateľa a ...
viac

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnostiGarancia

10.9.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian ; PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Jozef Sýkora, MBA Účtová skupina 65  - Zúčtovanie  rezerv  a opravných  položiek  z prevádzkovej a finančnej  činnosti  a zúčtovanie časového rozlíšenia slúži na účtovanie použitia a zrušenia zákonných a  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v školských zariadeniach

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v školských zariadeniachGarancia

10.9.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pri výchove a vzdelávaní je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou prípravy, realizácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Na úvod je potrebné poznamenať, že problematika ...
viac

Mimoriadne výnosyGarancia

7.9.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Účtová skupina 67 - Mimoriadne  výnosy, kde sa účtujú účtovné prípady neobvyklého charakteru vzhľadom k bežnej činnosti účtovnej jednotky, ako aj  mimoriadne  udalosti vyskytnuté náhodne. V ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Neformálne stretnutie ministrov pre mládež vo Viedni

Neformálne stretnutie ministrov pre mládež vo ViedniGarancia

7.9.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
V pondelok 3. septembra 2018 sa vo Viedni uskutočnilo po niekoľkoročnej pauze neformálne stretnutie ministrov pre mládež členských krajín Európskej únie pod vedením v poradí tretieho predsedníctva Rakúska v Rade EÚ. Za Slovenskú republiku sa stretnutia ...
viac
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Triedny učiteľ - postavenie, povinnosti a nároky vyplývajúce z vykonávania tejto činnostiGarancia

4.12.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Postavenie triedneho učiteľa, jeho kompetencie a kvalifikačné predpoklady vykonávania tejto činnosti sú vo všeobecnosti vymedzené zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení ...
viac

Pedagogická dokumentácia v ŠKDArchív

26.9.2017, PaedDr. Anna Gabron, aktualizácia JUDr. Simona Laktišová 14.9.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ustanovením  § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pedagogická dokumentácia školy a školského ...
viac

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

23.10.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Príplatok za činnosť triedneho učiteľaGarancia

1.12.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí za výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa v súlade s § 13a a § 13b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 243/2018 Z.z. novela vyhl. č. 22/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 28.8.2018 v čiastke č. 87)
  • 244/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 296/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 30.8.2018 v čiastke č. 88)
  • 246/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 776/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 30.8.2018 v čiastke č. 88)
  • 247/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 777/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 30.8.2018 v čiastke č. 88)
  • 251/2018 Z.z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania (vyšlo dňa: 13.9.2018 v čiastke č. 91)
  • 252/2018 Z.z. ustanovuje kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl (vyšlo dňa: 13.9.2018 v čiastke č. 91)
  • 253/2018 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2019/2020 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 13.9.2018 v čiastke č. 91)
  • 258/2018 Z.z. ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (vyšlo dňa: 18.9.2018 v čiastke č. 92)
  • 260/2018 Z.z. novela op. 472/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
  • 261/2018 Z.z. novela op. 628/2007 Z.z. (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
27.9.2018, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
24.10.2018, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: