Darček mesiaca
Písanie - jeho význam, podporovanie a chyby v písaní

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - VW Technika hrou - vyhodnotenie

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2018 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Inšpektorát práce Žilina
Tel.: 041/5059125, 041/5689494, 041/5689495
Fax.: 041/5059199
e-mail: ip.zilina@za.ip.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Správne sedenie žiakov v triede 2. časť

Správne sedenie žiakov v triede 2. časťGarancia

20.7.2018, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Musíme myslieť aj na tých možno pár detí, ktoré rýchlejšie podrástli, ktorým sa sedí, a teda aj pracuje nepohodlne. Pozorný učiteľ vždy vidí deti, ktorým je lavica prinízka, stolička privysoká, žiakov, ktorí sa pri písaní hrbia možno ...
viac
Na pôde rezortu sa rokovalo o otvorenom vzdelávaní

Na pôde rezortu sa rokovalo o otvorenom vzdelávaníGarancia

18.7.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Otázky otvoreného vzdelávania a otvorenej vedy boli obsahom pracovného stretnutia štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka a splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s Martina Giertla, ktoré sa ...
viac
PI2018154 Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o určovaní najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

PI2018154 Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o určovaní najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôlGarancia

16.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo Školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pripravuje návrh novej vyhlášky v súlade s prijatím novely zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ministerstvo Školstva, vedy, výskumu ...
viac
Skvalitňujeme vybavenie základných škôl a zvyšujeme gramotnosť detí

Skvalitňujeme vybavenie základných škôl a zvyšujeme gramotnosť detíGarancia

13.7.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stovky základných škôl na celom Slovensku získajú desiatky miliónov eur na zlepšenie vybavenia jazykových a odborných učební, knižníc a na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Oznámili to na spoločnej tlačovej konferencii ministerka ...
viac

Neobežný majetokGarancia

11.7.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký , Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovné zobrazenie a vykazovanie majetku v účtovnej závierke (aktív) vymedzených subjektov verejnej správy upravujú s účinnosťou od 1. 1. 2008 tieto právne predpisy: - zákon č. 431/2002 Z. z. o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Obežný majetokGarancia

11.7.2018, Ing. Štefan Fabian , PhD. Ing. Ján Šelbacký , Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obežný majetok mení svoju formu v kolobehu majetku ÚJ, jednorázovo sa spotrebúva a následne obnovuje, prípadne proces jeho premeny na peniaze nepresahuje jeden rok. Člení sa na zásoby, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Správa majetkuGarancia

11.7.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovanie správy majetku v samospráve Obec (zriaďovateľ) 1.  Majetok obce zverený do správy - ak bol majetok obstaraný z prostriedkov zriaďovateľa - majetok, ktorý sa už odpisoval     Popis ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Tržby za vlastné výkonyGarancia

11.7.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tržby za vlastné výkony Účtová skupina 60 - Tržby za vlastné výkony a tovar predstavuje tržby z predaja tovaru, zásob vlastnej výroby a služieb typických pre prevádzkovú činnosť účtovnej ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkovGarancia

11.7.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA Daňové a colné výnosy Účtová skupina 63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov. Účtuje sa o nich v účtovnej jednotke, ktorá je prijímateľom daní a výbercom poplatkov v časovej a vecnej ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Kvalita vysokoškolského vzdelávania

Kvalita vysokoškolského vzdelávaniaGarancia

11.7.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 19. júna bol Národnou radou Slovenskej republiky v rámci III. čítania schválený a odoslaný na zverejnenie v Zbierke zákonov vládny návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. ...
viac
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Vzor výzvy na zaplatenie faktúryGarancia

9.2.2017, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Veriteľ: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ..................................................................................................... ...
viac

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac

Právna úprava zmluvy o nájme bytových priestorovGarancia

9.6.2017, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právne predpisy Slovenskej republiky neupravujú pojem „ bytové priestory”. Na účely tejto príručky pri používaní tohto pojmu je opodstatnené vychádzať zo zákona č. 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom ...
viac

Právna úprava pracovnej zmluvyGarancia

2.1.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Formovanie obsahu pracovnej zmluvy upravujú predovšetkým ustanovenia § 42 až 44 Zákonníka práce. Okrem toho pri jej uzatváraní sa musia rešpektovať niektoré iné pravidlá zmluvného práva v Zákonníku práce a v Občianskom zákonníku. ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 190/2018 Z.z. novela zák. č. 328/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 28.6.2018 v čiastke č. 67)
  • 191/2018 Z.z. novela zák. č. 447/2008 Z. z. a č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 28.6.2018 v čiastke č. 67)
  • 192/2018 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2018 v čiastke č. 68)
  • 200/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (vyšlo dňa: 4.7.2018 v čiastke č. 69)
  • 203/2018 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí (vyšlo dňa: 10.7.2018 v čiastke č. 71)
  • 209/2018 Z.z. novela zák. č. 61/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 210/2018 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 212/2018 Z.z. novela zák. č. 162/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 213/2018 Z.z. o dani z poistenia (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 215/2018 Z.z. novela zák. č. 185/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
27.9.2018, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
4.9.2018, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: