Darček mesiaca
Osobný spis dieťaťa od A po Z

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - VW Labák I.

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Tel.: 02/20460000
Fax.: 
e-mail: okv@employment.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Výročná správa organizácií patriacich pod obecGarancia

15.6.2018, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Renáta Považanová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Dokument na stiahnutie Jednou z povinností obcí na úseku vedenia účtovných záznamov je povinnosť zostaviť jej výročnú správu. Táto povinnosť ako aj samotný obsah výročnej správy sú zakotvené v ust. § 20 a § 22b ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Podpora čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v základných školáchGarancia

15.6.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo začiatkom júna výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu ...
viac
Ako prekonať ťažkosti v začiatkoch nácviku čítania a písania - časť 1.

Ako prekonať ťažkosti v začiatkoch nácviku čítania a písania - časť 1.Garancia

13.6.2018, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Najčastejšie používanou metódou nácviku čítania a písania u nás je hlásková analyticko-syntetická metóda Slová, ktoré deti počujú, najskôr analyzujú na slabiky, neskôr slabiky na hlásky a súčasne spoznávajú ich grafickú podobu, teda ...
viac
Zmysel učiteľskej práce

Zmysel učiteľskej práceGarancia

11.6.2018, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podstatou a zároveň zmyslom práce učiteľov by malo by odovzdávanie kultúrneho dedičstva z generácie na ďalšie generácie spolu s vytváraním predpokladov pre ich ďalšie celoživotné vzdelávanie. S neustálymi životnými a najmä ...
viac
Testovanie 9-2018 - Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ

Testovanie 9-2018 - Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠGarancia

8.6.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2018) sa uskutočnilo 21. marca 2018 na 1 444 základných školách, z toho 1 303 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 126 s vyučovacím jazykom maďarským, 14 s vyučovacím jazykom slovenským a ...
viac
Vláda schválila nový národný program rozvoja vzdelávania a výchovy

Vláda schválila nový národný program rozvoja vzdelávania a výchovyGarancia

8.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Schválený program predstavila na rokovaní vlády ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. V stredu schválila naša vláda národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (ďalej len NPRVaV), ktorý stanoví smerovanie slovenského školstva na ...
viac
Maturita 2018 - výsledky externej časti maturitnej skúšky

Maturita 2018 - výsledky externej časti maturitnej skúškyGarancia

6.6.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Celkovo 42 483 žiakov sa zúčastnilo na riadnom a náhradnom termíne externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018 Celkovo 42 483 žiakov sa zúčastnilo na riadnom a náhradnom termíne externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018. V dňoch ...
viac
PI/2018/108 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

PI/2018/108 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyGarancia

1.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
29.5. 2018 bola vyhlásená predbežná informácia o návrhu opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2019/2020 pre študijné programy v externej forme ...
viac
MŠ SR: Rezort školstva pripravil pre školy odporúčania týkajúce sa nového nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov

MŠ SR: Rezort školstva pripravil pre školy odporúčania týkajúce sa nového nariadenia EÚ o ochrane osobných údajovGarancia

30.5.2018, Zdroj: SITA
Ministerstvo školstva odporučilo priamo riadeným organizáciám vo všetkých informačných systémoch zmapovať spracúvanie osobných údajov s priradením atribútu, či sa daný osobný údaj spracúva na základe osobitného zákona alebo na základe súhlasu dotknutej osoby ...
viac
Ministerka školstva predstavila východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Ministerka školstva predstavila východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávaniaGarancia

25.5.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová dnes predstavila základné východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV). Mi n ist erka š kolstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová dnes predstavila zá kladné ...
viac
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Právna úprava pracovnej zmluvyGarancia

2.1.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Formovanie obsahu pracovnej zmluvy upravujú predovšetkým ustanovenia § 42 až 44 Zákonníka práce. Okrem toho pri jej uzatváraní sa musia rešpektovať niektoré iné pravidlá zmluvného práva v Zákonníku práce a v Občianskom zákonníku. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

23.10.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZP § 1 Pôsobnosť Zákonníka práceGarancia

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 1 (1) Tento zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.   § 1: [Pôsobnosť Zákonníka práce]   § ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 148/2018 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 25.5.2018 v čiastke č. 53)
  • 151/2018 Z.z. novela vyhl. č. 321/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 31.5.2018 v čiastke č. 55)
  • 152/2018 Z.z. o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018 (vyšlo dňa: 31.5.2018 v čiastke č. 55)
  • 156/2018 Z.z. novela zák. č. 362/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 157/2018 Z.z. o metrológii (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 159/2018 Z.z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného (vyšlo dňa: 159 v čiastke č. 58)
  • 160/2018 Z.z. novela zák. č. 207/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 161/2018 Z.z. novela zák. č. 300/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 167/2018 Z.z. novela op. č. 7/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
27.9.2018, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
26.7.2018, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: