Darček mesiaca
Prehľad legislatívnych zmien účinných od 1. januára 2019

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Vzdelávanie v nemčine

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.5.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Inšpektorát práce Nitra
Tel.: 037/6933801
Fax.: 037/7415241
e-mail: ip.nitra@nr.ip.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Využitie hier v začiatkoch školskej dochádzkyGarancia

15.5.2019, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Úspešný začiatok školskej dochádzky predpokladá, aby dieťa disponovalo primerane rozvinutými schopnosťami a vlastnosťami potrebnými pre jeho učenie. Od apríla sú mnohí žiaci zapísaní do prvých ročníkov základných škôl a o pár mesiacov ...
viac

Parlament prelomil veto zákona o pedagogických a odborných zamestnancochGarancia

13.5.2019, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Poslanci Národnej rady SR na dnešnej parlamentnej schôdzi prelomili veto prezidenta Slovenskej republiky v prípade zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Poslanci Národnej rady SR na dnešnej parlamentnej schôdzi prelomili veto ...
viac
Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch

Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancochGarancia

9.5.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 2. apríla 2019 schválila Národná rada Slovenskej republiky v III. čítaní nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý komplexne upravuje a mení doterajší systém. V ...
viac
Centrá poradenstva a prevencie môžu získať príspevok na protidrogovú prevenciu

Centrá poradenstva a prevencie môžu získať príspevok na protidrogovú prevenciuGarancia

8.5.2019, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Aj v tomto roku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporí rozvojové projekty v oblasti protidrogovej prevencie. Na tento účel vyčlenilo zo svojho rozpočtu 32 000 eur. Termín na podávanie žiadostí je do 24. mája 2019. Aj v tomto roku Ministerstvo ...
viac

Stredná škola - Smernica o odpisovom pláne a odpisovaní dlhodobého majetkuGarancia

6.5.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov organizácie:         Názov internej smernice:     Odpisový plán a odpisovanie     Poradové číslo smernice:         Vypracoval:         Schválil:         Dátum vyhotovenia internej smernice:         Za správnosť ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Stredná škola - Interná smernica o zásadách tvorby, použití a účtovaní opravných položiekGarancia

6.5.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Súvisiaca legislatíva Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov Opatrenie MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Stredná škola - Interná smernica o zásadách pre vedenie vnútroorganizačného účtovníctvaGarancia

6.5.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Článok I Právna úprava Vedenie vnútroorganizačného účtovníctva je stanovené v § 8 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Stredná škola - Smernica pre zostavenie účtovnej závierkyGarancia

6.5.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov organizácie         Názov internej smernice     Smernica pre zostavenie účtovnej závierky     Poradové číslo smernice         Vypracoval         Schválil         Dátum vyhotovenia internej smernice         Za ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Stredná škola - Interná smernica o poskytovaní cestovných náhrad a zásadách pre používanie vozidielGarancia

6.5.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov organizácie:          Názov internej smernice:     Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel     Poradové číslo smernice:          Dátum vyhotovenia internej smernice:          Za správnosť ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Materská škola - Smernica o odpisovom pláne a odpisovaní dlhodobého majetkuGarancia

6.5.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov organizácie:         Názov internej smernice:     Odpisový plán a odpisovanie     Poradové číslo smernice:         Vypracoval:         Schválil:         Dátum vyhotovenia internej smernice:         Za správnosť ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Návrh na odmenu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeArchív

29.11.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov a sídlo zamestnávateľa Miesto a dátum N á v r h na poskytnutie odmeny podľa § 20 ods. 1 písm. .... zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a  ...
viac

Komentár k ZP § 85 Pracovný časArchív

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. TRETIA ČASŤ PRACOVNÝ ČAS A DOBA ODPOČINKU § 85 Pracovný čas (1) Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.   K § 85: [Pracovný ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Triedny učiteľ - postavenie, povinnosti a nároky vyplývajúce z vykonávania tejto činnostiArchív

4.12.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Postavenie triedneho učiteľa, jeho kompetencie a kvalifikačné predpoklady vykonávania tejto činnosti sú vo všeobecnosti vymedzené zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení ...
viac

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu zrušenia zamestnávateľa (§ 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce)Archív

18.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor (Označenie Zamestnávateľa , Názov a sídlo spoločnosti, IČO.) VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽA podľa  § 63 ods. 1 písm. a)  bod 1 Zákonníka práce Zamestnanec: Titul, meno a priezvisko: ... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 101/2019 Z.z. novela vyhl. č. 525/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 102/2019 Z.z. novela vyhl. č. 533/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 103/2019 Z.z. novela vyhl. č. 554/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 105/2019 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 109/2019 Z.z. novela vyhl. č. 378/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 111/2019 Z.z. novela zák. č. 587/2004 Z. z. a č. 329/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 26.4.2019 v čiastke č. 44)
  • 115/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky (vyšlo dňa: 1.5.2019 v čiastke č. 46)
  • 123/2019 Z.z. novela vyhl. č. 614/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 10.5.2019 v čiastke č. 49)
  • 124/2019 Z.z. novela vyhl. č. 97/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.5.2019 v čiastke č. 49)
  • 126/2019 Z.z. novela zák. č. 63/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 14.5.2019 v čiastke č. 50)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
13.6.2019, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
25.9.2019, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: