dnes je 7.10.2022

Najnovšie

Podrobnosti k nariadeniu 313/2022 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19Garancia

5.10.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ustanoviť nariadením vlády na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo na obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení mimoriadnej situácie ...

Dohodovacie konanie na poskytnutie 500 € odmien pre školy a školské zariadenia: možnosť vyplniť formulár 1. etapyGarancia

5.10.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Školy a štátne školské zariadenia, ktoré v pôvodnom termíne 1. etapy elektronický formulár nevyplnili, alebo ho vyplnili nesprávne, majú možnosť elektronický opakovane vyplniť v náhradnom termíne od 28.9. – 5.10.2022. Školy a štátne školské zariadenia, ktoré v pôvodnom termíne 1. etapy elektronický ...

OP KŽP - Podpora recyklácie a vybraných spôsobov zhodnocovania odpadovGarancia

4.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Zdroj: Verlag Dashöfer Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v najbližšej dobe vyhlási 77. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameraná bude ...

Podrobnosti k oznámeniu 311/2022 Z. z. - oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. septembra 2022 č. 2022/18141:4-A1810, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2023/2024Garancia

3.10.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 9. septembra 2022 č. 2022/18141:4-A1810 bolo vydané na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 92 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

Reforma podpory žiakov so špeciálnymi potrebami prinesie automatické prideľovanie asistentov na triedu, po prvýkrát pribudnú aj do materských škôlGarancia

3.10.2022, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

... Povinné financovanie asistentov učiteľa štátom, ich automatické prideľovanie na triedu, a nie na žiaka, pôsobenie asistentov aj v materských školách. To sú hlavné zmeny reformy podpory žiakov so špeciálnymi potrebami, ktorú rezort školstva predkladá do medzirezortného pripomienkového konania. Povinné ...

Stredná škola - Vzory platových dekrétov od 1.7.2022Garancia

30.9.2022, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... 3.3.2.1.4.1 Stredná škola - Vzory platových dekrétov od 1. 7.2022 Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Hilda Dudáková Stiahnuť dokument Vzor č. 1 Oznámenie je pre OZ Hlavička zamestnávateľa Vážená pani Mgr. Kvetoslava Krásna Stredná odborná škola Tu Osobné číslo Číslo Vybavuje/link Miesto/dátum 09 83/2022 Mgr ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Stredná škola - Vzory platových dekrétov od 1. 7.2022Garancia

30.9.2022, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Hilda Dudáková Stiahnuť dokument Vzor č. 1 Oznámenie je pre OZ Hlavička zamestnávateľa Vážená pani Mgr. Kvetoslava Krásna Stredná odborná škola Tu Osobné číslo Číslo Vybavuje/link Miesto/dátum 09 83/2022 Mgr. Šťastný 20.06.2022 Vec Oznámenie o výške a zložení funkčného platu ...

Stredná škola - Smernica o stravovacích poukážkach a finančnom príspevku na stravovanieGarancia

30.9.2022, Ing. Eva Gášparová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Eva Gášparová; Mgr. Hilda Dudáková Na stiahnutie Názov účtovnej jednotky (adresa):     Názov vnútropodnikovej smernice:   Smernica o stravovacích poukážkach a finančnom príspevku na stravovanie   Prílohy:     Číslo smernice:     Rozsah platnosti:     Za správnosť smernice zodpovedá:     Za dodržiavanie ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Materská škola - Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a o zásadách pre používanie vozidiel v RO a obciGarancia

30.9.2022, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Hilda Dudáková Stiahnuť dokument Názov organizácie:        Názov smernice:    Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel v rozpočtových organizáciách    Poradové číslo smernice:        Dátum vyhotovenia smernice:        Za správnosť smernice zodpovedá ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Základná škola - Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a zásadách pre používanie vozidiel v POGarancia

30.9.2022, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Hilda Dudáková Stiahnuť dokument Názov organizácie:        Názov smernice:    Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel v príspevkových organizáciách   Poradové číslo smernice:        Dátum vyhotovenia smernice:        Za správnosť ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
viac článkov
Najčítanejšie

Návrh na odmenu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeArchív

29.11.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jarmila Belešová Stiahnuť dokument Názov a sídlo zamestnávateľa Miesto a dátum N á v r h na poskytnutie odmeny podľa § 20 ods. 1 písm. .... zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

Minimálny počet žiakov v triede základnej školyArchív

20.6.2018, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Žaneta Surmajová, PhD Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje najnižší počet žiakov na základnej škole v § 29 ods. 8 nasledovne: Najnižší počet žiakov v triede základnej školy je osem žiakov v ...

Odchod do starobného dôchodku - vzorArchív

13.8.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Juraj Mezei, PhD. Stiahnuť vzor Vec: Návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou Podpísaný .......................... .............................., pracujem pri zamestnávateľa/-ovi na základe pracovnej zmluvy zo dňa 1. 6. 2016 ako ............................. a týmto navrhujem ukončiť pracovný ...

Skončenie pracovného pomeru z dôvodu odchodu do dôchodkuArchív

15.8.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Juraj Mezei, PhD. Ak chce zamestnanec ukončiť pracovný pomer so zamestnávateľom z dôvodu odchodu do (predčasného) starobného dôchodku, je potrebné vychádzať z ustanovenia § 59 zákona č. 311/2001 Z. z. , ktoré vymedzuje spôsoby skončenia pracovného pomeru (nielen pri odchode do dôchodku). Uvedené ...

Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivostiGarancia

15.8.2022, Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť vzor Žiadosť o náhradu škody podľa  § 186 ods. 1 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Názov a sídlo spoločnosti:.................................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

20.10.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

21.10.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

24.11.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a GDPR

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 17.10.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novela Zákonníka práce (praktické rady)

Lektor: Mgr. Danica Černá Valentová

Dátum: 18.10.2022

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Najnovšie články
viac článkov