dnes je 4.10.2023

Najnovšie

Podrobnosti k oznámeniu č. 373/2023 Z. z. - Oznámenie MPSVaR SR o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2024Garancia

2.10.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je podľa § 120 ods. 1 ZP povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Ak mzda zamestnanca ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 372/2023 Z. z. - Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sume minimálnej mzdy na rok 2024Garancia

2.10.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Suma minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou (na príslušný kalendárny rok je suma určená podľa § 7 alebo § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na príslušný kalendárny rok predstavuje 1/ ...

Podrobnosti k opatreniu č. 368/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR o sumách stravnéhoGarancia

28.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, sumy stravného pre jednotlivé časové pásma ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov ...

Podrobnosti k vyhláške č. 369/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení vyhláška č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej službyGarancia

28.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Ambulantná pohotovostná služba (ďalej aj len „APS“) je definovaná ako zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe, ktorá nie je v bezprostrednom ohrození života alebo v bezprostrednom ohrození niektorých jej základných životných funkcií. V súčasnosti je, bez prijatia stabilizačných ...

Príspevok na podporné opatrenie: Metodika k prideľovaniu k prideľovaniu finančných prostriedkovGarancia

28.9.2023, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 4e ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 182/2023 Z. z. zverejnilo metodiku k prideľovaniu finančných prostriedkov na realizáciu podporných opatrení ...

Až 470 škôl sa zapojilo do projektu Aktívna školaGarancia

27.9.2023, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

... Projekt Aktívna škola predstavuje komplexný prístup k pohybovým aktivitám, ktoré realizuje škola pred, počas alebo po skončení vyučovania. Cieľom je priniesť do škôl nielen viac pohybu, ale najmä zmenu myslenia v prístupe k zdravej životospráve žiakov. Podstatou je pristupovať ku všetkým pohybovým a ...

Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov pre školské zariadenia pre rok 2023Garancia

26.9.2023, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR zverejnilo aktualizovaný rozpočet normatívnych objemov finančných prostriedkov pre školské zariadenia pre rok 2023. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR zverejnilo aktualizovaný rozpočet normatívnych objemov finančných prostriedkov pre školské ...

Aktualizácia údajov v sieti štátnych škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 18. septembru 2023Garancia

26.9.2023, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Centrum vedecko-technických informácií SR aktualizovalo údaje týkajúce sa školských zariadení zaradených v sieti škôl a školských zariadení. Centrum vedecko-technických informácií SR aktualizovalo údaje týkajúce sa školských zariadení zaradených v sieti škôl a školských zariadení. Časť štátne školy ...

Pripomíname školám: Zber údajov pre RIS/EDUZBER je do 30. septembra 2023Garancia

26.9.2023, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Financovanie škôl a školských zariadení sa od roku 2004 uskutočňuje v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/20008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov ...

Legislatívne novinky - osobný asistent v školách a školských zariadeniachGarancia

21.9.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Dňa 1. septembra 2023 nadobudne účinnosť novela školského zákona, ktorá bola schválená v rámci zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§ 67 Zákonníka práce)Garancia

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor (označenie zamestnanca: titul, meno, priezvisko, adresa) VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA PODĽA  § 67 ZP ZÁKONNÍKA PRÁCE Označenie adresáta: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti: .......................................... IČO: .................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyArchív

1.1.2023, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument ROČNÝ PLÁN VNÚTORNEJ KONTROLY názov školy PRE ŠKOLSKÝ ROK ..…/..... Čl. 1 Úvodné ustanovenia Ročný plán vnútro-školskej kontroly vychádza zo zákona č.  357/2015 Z. z.  . o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých ...

Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivostiGarancia

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument Žiadosť o náhradu škody podľa  § 186 ods. 1 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Názov a sídlo spoločnosti:............................................................................ IČO: ..................................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu zrušenia zamestnávateľa (§ 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce)Garancia

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti:..................................................... IČO: ..................................................................................... VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽA podľa  § 63 ods. 1 písm. a)  bod 1 ZP Zákonníka práce Zamestnanec ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor návrhu na skončenie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnancaGarancia

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor (označenie zamestnanca: titul, meno, priezvisko, dátum bydliska/pobytu) NÁVRH NA SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU DOHODOU PODĽA  § 60 ZP  ZÁKONNÍKA PRÁCE   Zamestnávateľ:    Názov spoločnosti: ......................................................   Sídlo spoločnosti: ...... ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

17.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

26.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

8.11.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálne schválené zmeny v školskej legislatíve v roku 2023

Lektor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dátum: 12.10.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried

Lektor: Ing. Jarmila Belešová

Dátum: 25.10.2023

Čas konania: 14:30 - 15:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV