dnes je 12.6.2021

Najnovšie

ZáväzkyGarancia

11.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Kašiarová, ACCA; Dr. Jozef Sýkora, MBA Účtovanie v štátnej rozpočtovej organizácií V štátnej rozpočtovej organizácií boli v roku 2016 uskutočnené tieto účtovné prípady: Popis účtovného prípadu   Suma   MD   D   Štátna rozpočtová organizácia uzavrela zmluvu o dodávke poradenských služieb. Zmluva ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

PohľadávkyGarancia

10.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Kašiarová, ACCA; Dr. Jozef Sýkora, MBA Účtovanie v štátnej rozpočtovej organizácií V štátnej rozpočtovej organizácií boli v roku 2021 uskutočnené tieto účtovné prípady: Popis účtovného prípadu   Suma   MD   D   Štátna rozpočtová organizácia na základe zmluvy vystavila faktúru za prenájom svojich ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Prepočet cudzej meny na slovenskú menu, účtovanie kurzových rozdielovGarancia

8.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Kašiarová, ACCA; Dr. Jozef Sýkora, MBA Aj účtovná jednotka verejnej správy môže uzavrieť zmluvu, v ktorej je dodávka určená v cudzej mene. Rovnako môže poskytnúť svojmu zamestnancovi zálohu na služobnú pracovnú cestu v cudzej mene, alebo prijať úver v cudzej mene. Vo všetkých uvedených prípadoch ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Predstavte svoj projekt so spoločenským dopadom a získajte propagačnú podporuGarancia

8.6.2021, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

... Poďte predstaviť svoj projekt zameraný na sociálne a altruistické podnikanie. Možno práve vy získate profesionálnu komunikačnú podporu či propagačné video. Poďte predstaviť svoj projekt zameraný na sociálne a altruistické podnikanie. Možno práve vy získate profesionálnu komunikačnú podporu či propagačné ...

REMIŠOVÁ: Finančná podpora mládežníckych organizácií by sa mala navýšiť o ďalší milión eurGarancia

8.6.2021, Zdroj: SITA

... Finančná podpora mládežníckych organizácií by sa mala navýšiť o ďalší milión eur. Vo svojom statuse to uviedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí). Finančná podpora mládežníckych organizácií by sa mala navýšiť o ďalší milión eur. Vo svojom statuse ...

Metodické odporúčanie k záverečnému hodnoteniu žiakovGarancia

8.6.2021, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Štátny pedagogický ústav vydal Metodické odporúčanie k záverečnému hodnoteniu žiakov základných a stredných škôl, kde nájdete zásady hodnotenia, ktoré by mali učitelia ZŠ a SŠ pri záverečnom hodnotení v tomto školskom roku rešpektovať. Štátny pedagogický ústav vydal Metodické odporúčanie k záverečnému ...

Výnosy z transferov - účtovanie a vykazovanie transferovGarancia

7.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Kašiarová, ACCA; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Právna úprava V tomto príspevku sú na príkladoch riešené a vysvetlené špecifiká účtovania transferov pre jednotlivé typy organizácií štátnej správy a samosprávy, teda pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, obce, VÚC a ich ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Absolventom vznikajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni až pri uplatnení sa na pracovnom trhuGarancia

7.6.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... V čase blížiacich sa maturít a promócií majú mnohí absolventi škôl dilemu, či sa po ukončení štúdia musia prihlásiť do Sociálnej poisťovne, či majú platiť sociálne odvody, prípadne či majú nárok na dávku v nezamestnanosti alebo iné dávky. V čase blížiacich sa maturít a promócií majú mnohí absolventi ...

Usmernenie k aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami v školskom roku 2020/2021 z 3. 6. 2021Garancia

7.6.2021, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

... Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva usmernenie pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia k nižšie uvedeným aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami (zvyčajne v druhej polovici júna). Ministerstvo ...

Princípy účtovania a vykazovania nákladov a výnosov - Všeobecná charakteristika nákladov a výnosovGarancia

3.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Kašiarová ; ACCA; Dr. Jozef Sýkora, MBA Náklady V zákone o účtovníctve je náklad definovaný ako zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Ekonomickým úžitkom sa rozumie možnosť priamo alebo nepriamo prispieť k toku peňažných prostriedkov ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
Najčítanejšie

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

10.10.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými transakciami a ich zaúčtovaním. Štátna rozpočtová ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Platnosť kreditov v roku 2019Archív

12.2.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Chceli by sme sa opýtať na zmenu platnosti kreditov. Predĺženie prechodného obdobia pre platnosť kreditového príplatku je do decembra 2024? Všetky získané kredity platia pedagogickým zamestnancom do tohto termínu? A potom príplatky za profesijný rozvoj môže zamestnanec získavať ...

Návrh na odmenu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeArchív

29.11.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument Názov a sídlo zamestnávateľa Miesto a dátum N á v r h na poskytnutie odmeny podľa § 20 ods. 1 písm. .... zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

Triedny učiteľ - postavenie, povinnosti a nároky vyplývajúce z vykonávania tejto činnostiArchív

4.12.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Postavenie triedneho učiteľa, jeho kompetencie a kvalifikačné predpoklady vykonávania tejto činnosti sú vo všeobecnosti vymedzené zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...

Princípy účtovania a vykazovania nákladov a výnosov - Všeobecná charakteristika nákladov a výnosovGarancia

7.3.2017, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Kašiarová ; ACCA; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Náklady V zákone o účtovníctve je náklad definovaný ako zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Ekonomickým úžitkom sa rozumie možnosť priamo alebo nepriamo prispieť k toku peňažných prostriedkov ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.6.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

23.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

7.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

12.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

13.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Time-manažment pre učiteľov a žiakov

Lektor: Mgr. Slavomír Gál

Dátum: 14.6.2021

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Príprava na atestáciu - atestačné portfólio

Lektor: PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

Dátum: 23.6.2021

Čas konania: 15:30 - 16:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV