dnes je 2.12.2023

Najnovšie

Aktualizácia Etického kódexu PZ a OZGarancia

29.11.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. V súlade s § 5 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva a zverejňuje Etický kódex ...

Smernica o školských športových súťažiachGarancia

29.11.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Dňa 1. septembra 2023 nadobudla účinnosť rezortná smernica MŠVVaŠ SR č. 25/2023 o školských športových súťažiach. Táto smernica upravuje organizovanie, riadenie a finančné zabezpečenie školských športových súťaží pre deti materských škôl, žiakov základných škôl a žiakov stredných ...

Novela zákona č. 597/2003 Z. z.Garancia

28.11.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Aktuálne je po medzirezortnom pripomienkovom konaní novela zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov . Týmto návrhom zákona sa plní jeden z cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR schváleného uznesením ...

Usmernenie k podporným opatreniamGarancia

28.11.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. MŠVVaŠ SR vydalo usmernenie k podporným opatreniam na účely zabezpečenia jednotného postupu pri aplikácii § 145a a 145b zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o usmernenie k ...

Novela nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.Garancia

28.11.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Aktuálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní novela nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu ...

Štátna pokladnica - čo sa zdokonaliloPodcastGarancia

27.11.2023, Miroslav Dobšovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:21:22

... V tejto epizóde podcastu sa zameriame na Štátnu pokladnicu a jej fungovanie. Bývalý riaditeľ Štátnej pokladnice nám osvetlí kľúčové výzvy, transformácie a inovácie za posledné roky. Priblíži význam Štátnej pokladnice a jej dôležitosť pre štát a pre finančný systém. Rozoberieme zmeny, najmä v oblasti ...

Komentár k ZP § 195 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolaniaGarancia

24.11.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 195 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania (1) Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Komentár k ZP § 85 Pracovný časGarancia

24.11.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 85 (1) Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. K  § 85 : [Pracovný čas] Pri určovaní pracovného času musí zamestnávateľ urobiť niekoľko ...

Komentár k ZP § 109 Krátenie dovolenkyGarancia

24.11.2023, Mgr. Michaela Hinnerová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Michaela Hinnerová; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 109 (1) Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Komentár k ZP § 102 Výpočet pomernej časti dovolenky za kalendárny rokGarancia

24.11.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 102 Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok. K  § 102 : [ Výpočet pomernej časti dovolenky za kalendárny rok ] V  § 102   ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
viac článkov
Najčítanejšie

Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivostiGarancia

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument Žiadosť o náhradu škody podľa  § 186 ods. 1 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Názov a sídlo spoločnosti:............................................................................ IČO: ..................................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor - Pracovná náplň pre pedagogických, nepedagogických a prevádzkových zamestnancovArchív

14.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť vzor PRACOVNÁ NÁPLŇ k Pracovnej zmluve zo dňa ................ medzi: Zamestnávateľom: Sídlo: Zastúpený: (ďalej len „ Zamestnávateľ ”) a Zamestnancom : Dátum nar . trvale bytom : číslo účtu : (ďalej len „ Zamestnanec ”) (ďalej spolu tiež ako ,, Zmluvné strany ” ...

Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§ 67 Zákonníka práce)Garancia

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor (označenie zamestnanca: titul, meno, priezvisko, adresa) VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA PODĽA  § 67 ZP ZÁKONNÍKA PRÁCE Označenie adresáta: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti: .......................................... IČO: .................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyArchív

16.8.2023, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument ROČNÝ PLÁN VNÚTORNEJ KONTROLY názov školy PRE ŠKOLSKÝ ROK ..…/..... Čl. 1 Úvodné ustanovenia Ročný plán vnútro-školskej kontroly vychádza zo zákona č.  357/2015 Z. z.  . o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých ...

Princípy účtovania a vykazovania nákladov a výnosov - Všeobecná charakteristika nákladov a výnosovGarancia

3.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Kašiarová ; ACCA; Dr. Jozef Sýkora, MBA Náklady V zákone o účtovníctve je náklad definovaný ako zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Ekonomickým úžitkom sa rozumie možnosť priamo alebo nepriamo prispieť k toku peňažných prostriedkov ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

18.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

Cieľom školenia je predstaviť a vysvetliť účastníkov kurzu platné štandardy, prístupy a postupy v oblasti ESG, čo účastníkom kurzu môže napomôcť v pochopení problematiky udržateľnosti. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

18.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tatiana Herchlová

Na školení získate komplexný prehľad o právach a povinnostiach týkajúcich sa vodného zákona (zákon č. 364/2004 Z.z.). Okrem iného sa dozviete, aké sú práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií, či ako prakticky riešiť problémové situácie a konfliktné stanoviská medzi investormi a dotknutými orgánmi. Lektorka má dlhoročnú prax v oblasti a počas seminára bude klásť dôraz na novelizované časti vodného zákona​, ktoré platia od 1.1.2022​ a súvisiace predpisy. Poskytne vám praktické príklady a prípadové štúdie. Prihláška tu!

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2023 + aktuálny stav mzdovej agendy

19.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, Júlia Pšenková

Seminár ponúka začiatkom roka komplexný pohľad na zmeny v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2023 a zároveň poskytne informácie o najdôležitejších zmenách v mzdovej agende. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Štátna pokladnica - čo sa zdokonalilo

V tejto epizóde podcastu sa zameriame na Štátnu pokladnicu a jej fungovanie. Bývalý riaditeľ Štátnej pokladnice nám osvetlí kľúčové výzvy...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v školskej legislatíve v roku 2024

Lektor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dátum: 6.12.2023

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Dokumentácia školy v roku 2024

Lektor: PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

Dátum: 11.12.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV