dnes je 27.3.2023

Najnovšie

Podrobnosti k vyhláške č. 75/2023 Z. z.- Vyhláška MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládežGarancia

21.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V zmysle zákonného splnomocnenia ustanovením § 62 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstvo zdravotníctva SR dňa 17. februára 2023 schválilo všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti ...

Zaviesť by sa mohla povinná tretia hodina telesnej výchovy na ZŠGarancia

21.3.2023, Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky

... Vyučovací predmet telesná a športová výchova by mohla byť povinným predmetom na základných školách (ZŠ) v rozsahu minimálne troch hodín týždenne a na stredných školách dve hodiny týždenne. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. ...

Vzorová dokumentácia Krízového štábu obceGarancia

17.3.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

... Evidencia právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie ...

Výpis z analýzy územia okresu Prievidza z hľadiska možných mimoriadnych udalostíGarancia

17.3.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

... A. Charakteristika územia:  a) Geografická charakteristika územia (umiestnenie, poloha, prevládajúci profil, určenie chránených prírodných území).        Okres Prievidza patrí do územného obvodu Trenčianskeho kraja. Územie okresu sa rozprestiera na Hornej Nitre, na rozhraní bývalého Západoslovenského ...

Usmernenie k zápisu do 1. ročníka a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024Garancia

17.3.2023, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

... Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) vydáva k zápisu do 1. ročníka základnej školy a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024 nasledujúce usmernenie. Tento dokument sa vzťahuje na prijímanie ...

Informácie pre verejnosť o zdrojoch ohrozeniaGarancia

17.3.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

... Podľa §14p) a §15a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zverejňuje Okresný úrad Prievidza informácie o zdrojoch ohrozenia, rozsahu ohrozenia, následkoch na postihnutom území, o spôsobe varovania obyvateľstva a záchranných ...

Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov na rozvoj infraštruktúry vysokých škôlGarancia

17.3.2023, Zdroj: Plán obnovy SR

... Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl. Hlavný cieľ výzvy je podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie ich konkurencieschopnosti. Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na predkladanie ...

Rezort školstva otvorí ďalších 16 Regionálnych centier podpory učiteľovGarancia

16.3.2023, Zdroj: SITA

... Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR otvorí ďalších 16 Regionálnych centier podpory učiteľov. Úspešní žiadatelia boli vybraní spomedzi 39 žiadostí z 20 regiónov, ktoré boli vyhodnocované v rámci 2. kola výzvy Učitelia pre 21. storočie. Od nového školského roka tak bude spolu fungovať ...

Pravidlá kontrolnej činnostiGarancia

15.3.2023, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)           Názov vnútropodnikovej smernice       Pravidlá kontrolnej činnosti     Prílohy             Číslo smernice             Rozsah platnosti             Za správnosť smernice zodpovedá ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Smernica o odpisovaní dlhodobého majetkuGarancia

15.3.2023, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Organizácia/Obec ................................Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku (všeobecná vzorová smernica pre verejnú správu) Smernica je spracovaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
viac článkov
Najčítanejšie

Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§ 67 Zákonníka práce)Garancia

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor (označenie zamestnanca: titul, meno, priezvisko, adresa) VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA PODĽA  § 67 ZP ZÁKONNÍKA PRÁCE Označenie adresáta: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti: .......................................... IČO: .................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Komentár k ZP § 69 Okamžité skončenie pracovného pomeru - zamestnanecGarancia

12.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 69 ZP (1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak a. podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú ...

Od 1.1.2023 sú ďalšie tri zmeny Zákonníka práce. Zavádzajú ich novely 222/2022 Z. z., 76/2021 Z. z., 248/2022 Z. z.Garancia

21.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2023 prináša ďalšie zmeny v oblasti pracovného práva, ktoré sa dotýkajú rôznych pracovnoprávnych oblastí, a niektoré sú aj reakciou na úskalia aplikačnej praxe či digitalizáciu prostredia. Predmetná novelizácia Zákonníka práce ...

Vzorový registratúrny poriadok a registratúrny plán pre školy s využitím osobnej zložky žiakaGarancia

30.6.2019, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument Vzorový registratúrny poriadok pre školy a školské zariadenia (s využitím osobnej zložky žiaka) Čl. 1 Úvodné ustanovenia (1)Registratúrny poriadok ustanovuje postup školy pri správe registratúry, a to najmä pri manipulácii s registratúrnymi záznamami ...

Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§ 63 ods. 2 Zákonníka práce) - zmena pracovného zaradeniaGarancia

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor ( označenie zamestnávateľa:  Názov spoločnosti, Sídlo spoločnosti, IČO) PONUKA INEJ VHODNEJ PRÁCE podľa  § 63 ods. 2 ZP Zamestnanec: Titul, meno a priezvisko: ........................................... Adresa trvalého pobytu: ........................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

20.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Motivácia a očakávania zamestnancov

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)

Dátum: 15.5.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV