dnes je 19.10.2019
Najnovšie

Právna úprava zmluvy o nájme obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanieGarancia

18.10.2019, JUDr Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Občiansky zákonník v súvislosti s uspokojovaním potreby bývania upravuje -  okrem  nájmu bytu  ( § 685 až § 716 OZ ) a  podnájmu bytu alebo časti bytu  ( § 719 OZ ) - aj: nájom obytných miestností v zariadeniach ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmluvy o podnájme časti bytuGarancia

18.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Vzor zmluvy o podnájme časti bytu ZMLUVA O PODNÁJME ČASTI BYTU uzavretá podľa  § 719 OZ (č.  40/1964 Zb.  v znení neskorších predpisov, ktoré je účinné v deň podpísania tejto zmluvy) Čl. I. Zmluvné ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Rezort školstva vypracoval moderné zásady Flexi stravovania v školských jedálňach

18.10.2019, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Znižovanie podielu živočíšnych zdrojov bielkovín a tukov i zvyšovanie podielu čerstvej zeleniny a ovocia od regionálnych dodávateľov. To sú hlavné zásady zmien, ktoré v oblasti školského stravovania pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. ...

Vzor zmluvy o nájme obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanieGarancia

17.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O NÁJME OBYTNEJ MIESTNOSTI V ZARIADENÍ URČENOM NA TRVALÉ BÝVANIE uzatvorená podľa ustanovenia  § 717 OZ  (č.  40/1964 Zb.  v znení neskorších predpisov podľa stavu účinného ku dňu podpísania ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Špičková veda na Slovensku - ACCORDGarancia

17.10.2019, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Konkurencieschopnosť slovenských univerzít je dôležitou oblasťou, ktorej venuje MŠVVaŠ SR podporu aj prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI). Slovenská technická univerzita v Bratislave, ako aj Univerzita Komenského v Bratislave budú ...

Právna úprava výpovede z nájmu bytu pre neplatenie nájomnéhoGarancia

16.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Podľa  § 686 ods. 1 OZ  (Občianskeho zákonníka) nájomná zmluva musí obsahovať: výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Nájomca je povinný platiť nájomné podľa ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor výpovede z nájmu bytuGarancia

15.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor VÝPOVEĎ Z NÁJMU BYTU PRE NEPLATENIE NÁJOMNÉHO medzi Prenajímateľom: Obchodné meno: ........................................... Sídlo: ........................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zástupcu Slovenska zvolili za prezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládežGarancia

15.10.2019, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Riaditeľ odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Hromada bol 14. októbra zvolený za prezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež spadajúceho pod Radu Európy. Riaditeľ odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a ...

Stres v práci učiteľovGarancia

14.10.2019, PaedDr. Daša Sitková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Každá profesia a pracovná činnosť je spojená s istým druhom záťaže až stresom. Záleží od toho, či sú podmienky a predpoklady práce v súlade a v rovnováhe s možnosťami človeka. Stres vyvoláva rôzne reakcie. Je to však veľmi ...

Právna úprava zmluvy o nájme bytových priestorovGarancia

14.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právne predpisy Slovenskej republiky neupravujú pojem „ bytové priestory“. Na účely tejto príručky pri používaní tohto pojmu je opodstatnené vychádzať zo zákona č. 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
viac článkov
Najčítanejšie

Platnosť kreditov v roku 2019Garancia

12.2.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chceli by sme sa opýtať na zmenu platnosti kreditov. Predĺženie prechodného obdobia pre platnosť kreditového príplatku je do decembra 2024? Všetky získané kredity platia pedagogickým zamestnancom do tohto termínu? A potom príplatky za ...

Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyArchív

4.9.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor ROČNÝ PLÁN VNÚTORNEJ KONTROLY názov školy PRE ŠKOLSKÝ ROK …/… čl. 1 Úvodné ustanovenia Ročný plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo zákona č. 357/2015 Z. z . o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiArchív

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Triedny učiteľ - postavenie, povinnosti a nároky vyplývajúce z vykonávania tejto činnostiArchív

4.12.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postavenie triedneho učiteľa, jeho kompetencie a kvalifikačné predpoklady vykonávania tejto činnosti sú vo všeobecnosti vymedzené zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení ...

viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2019

18.11.2019, Bratislava, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Aktuálne trendy v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

19.11.2019, Bratislava, PhDr. Mária Munková

Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Zmeny v uznávaní dokladov od 1. januára 2020
Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Vzdelávanie v nemčine

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV