Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad legislatívnych zmien účinných od 1. januára 2019

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Dopravná výchova

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
22.7.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Inšpektorát práce Bratislava
Tel.: 02/32182759
Fax.: 02/32182739
e-mail: ip.bratislava@ba.ip.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Ponúkame vám výber príspevkov aktuálnych  zmien legislatívy pre oblasť školstva. Budeme v tejto sekcii uverejňovať novely zákonov, vyhlášok, usmernení, priebežné informácie o pripravovaných zmenách legislatívy ako aj otázky od zákazníkov týkajúcich sa legislatívy.

Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Od 1. marca 2019 nadobúda účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol schválený koncom januára a ktorého cieľom je prehĺbiť, rozšíriť a zefektívniť ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti.

Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

V januári bol na rokovanie predložený aj vládny návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vychádza z úlohy č. 10 na mesiac apríl Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky

Novela zákona č. 177/2018 Z. z. proti byrokracii

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy.

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Od januára 2019 nadobudli účinnosť ustanovenia, ktoré menia a dopĺňajú zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nové vydanie metodickej príručky pre školské knižnice

Slovenská pedagogická knižnica koncom decembra 2018 vydala prepracovanú a doplnenú Príručku pre školského knihovníka v súlade s platným právnym stavom.

Metodika súladu spracúvania osobných údajov v prostredí škôl

Na základe veľkého záujmu a potreby spresniť niektoré spracovateľské operácie s osobnými údajmi v prostredí škôl Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zverejnil v časti Metodiky úradu samostatnú metodiku zameranú na prostredie škôl.

Novela zákona o fonde na podporu vzdelávania účinná od 01.01.2019

Zákonom o byrokracii sa novelizuje aj zákon o fonde na podporu vzdelávania tak, aby orgány verejnej moci pri svojej úradnej činnosti získavali a používali údaje, ktorú sú už evidované v informačných systémoch verejnej správy a zároveň oslobodzuje právnické osoby a fyzické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii občanov so štátom.

Novela zákona o výkone práce vo verejnom záujme účinná od 01.01.2019

V zákone o výkone práce vo verejnom záujme sa dopĺňajú a menia ustanovenia ohľadne predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme, a to konkrétne postup ako má preukazovať bezúhonnosť fyzická osoba. Fyzická osoba má bezúhonnosť preukázať výpisom z registra trestov alebo odpisom registra trestov vydaným na účely preukázania bezúhonnosti podľa osobitného predpisu.

Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinná od 01.01.2019

Novelou školského zákona sa zriaďuje nová škola – Stredná športová škola v zmysle nového ustanovenia § 42a školského zákona. Stredná športová škola je definovaná ako vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov so športovým nadaním vo vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania.

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve od 1. 1. 2019

Novela zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov nadväzuje na novoprijatý zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Vzhľadom na prijatie zákona proti byrokracii dochádza od 1. 1. 2019 aj k novelizácii zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve od 1. 9. 2018

Ak školský klub detí zriadený do 31. augusta 2017 nie je súčasťou základnej školy, zriaďovateľ zabezpečí všetky úkony smerujúce k tomu, aby bol školský klub detí najneskôr od 1. septembra 2018 súčasťou základnej školy, inak ministerstvo rozhodne o vyradení školského klubu detí zo siete.

Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ku 1.9.2018 a 1.1.2019

Zákonom 182/2017 sa mení a dopĺňa aj zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov došlo len k malým zmenám. Navrhovaná zákonná úprava súvisí so zmenou spôsobu prideľovania finančných prostriedkov obciam na činnosť školských klubov detí.

Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinná od 1. mája 2018

Zákonom č. 63/2018 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2018 menil a dopĺňal Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menili a dopĺňali niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 63/2018 Z. z.), sa, okrem Zákonníka práce, od 1. mája 2018 menili a dopĺňali aj niektoré ďalšie zákony

Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR k spracúvaniu osobných údajov v Centrálnom registri Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Úrad na ochranu osobných údajov SR sa v poslednom mesiaci intenzívne zaoberal  spracúvaním osobných údajov v Centrálnom registri Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to aj v súvislosti s rastúcim záujmom verejnosti o danú problematiku.

Vláda schválila nový národný program rozvoja vzdelávania a výchovy

Vláda národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý stanoví smerovanie slovenského školstva na nasledujúcu dekádu (2018 - 2027). Zároveň vláda schválila zároveň aj prvý akčný plán Implementačného plánu, ktorý sa bude uplatňovať v rokoch 2018-2019.

Kvalita vysokoškolského vzdelávania

Dňa 19. júna bol Národnou radou Slovenskej republiky v rámci III. čítania schválený a odoslaný na zverejnenie v Zbierke zákonov vládny návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

PI2018154 Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o určovaní najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

Ministerstvo Školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pripravuje návrh novej vyhlášky v súlade s prijatím novely zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom budúcej vyhlášky je úprava podrobností súvisiacich s kompetenciou samosprávnych krajov určovať najvyšší počet žiakov stredných škôl

Zverejňovanie fotografií detí na sociálnych sieťach v roku 2018

Otázka zaoberajúca sa uverejňovaním fotiek detí v zmysle novej legislatívy o ochrane osobných údajov (GDPR).

Usmernenie k zostaveniu ÚZ a podávaniu DP rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou SAV, ktorá sa transformovala na verejnú výskumnú inštitúciu

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky zverejnilo v mesiaci jún na svojej webovej stránke Usmernenie k zostaveniu účtovnej závierky a podávaniu daňového priznania rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou Slovenskej akadémie vied, ktorá sa transformovala na verejnú výskumnú inštitúciu.

Vyhláška k posudzovaniu vplyvu na ochranu osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov vydal v súlade s ustanovením § 108 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhlášku č. 158/2018 Z. z. z 29. mája 2018 o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov.

NR SR Poslanci schválili vládnu novelu vysokoškolského zákona

Parlament schválil novelu zákona o vysokých školách. Novelou sa podľa ministerstva školstva zvýši otvorenosť vysokoškolského systému a zjednoduší sa tiež tvorba a úprava študijných programov.

Nové pravidlá pre osemročné gymnáziá

Zmeny sa týkajú najmä ustanovenia § 64, ktorý upravuje organizáciu prijímacieho konania. Dochádza ku zmene súčasného znenia odseku 4 a doplneniu nových odsekov 5 až 8. Zmeny sa týkajú osemročných gymnázií a počtu žiakov, ktorí budú každoročne prijatí na toto štúdium.

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: