dnes je 2.6.2020

Ponúkame vám výber príspevkov aktuálnych  zmien legislatívy pre oblasť školstva. Budeme v tejto sekcii uverejňovať novely zákonov, vyhlášok, usmernení, priebežné informácie o pripravovaných zmenách legislatívy ako aj otázky od zákazníkov týkajúcich sa legislatívy.

Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Od 1. marca 2019 nadobúda účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol schválený koncom januára a ktorého cieľom je prehĺbiť, rozšíriť a zefektívniť ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti.

Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

V januári bol na rokovanie predložený aj vládny návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vychádza z úlohy č. 10 na mesiac apríl Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky

Novela zákona č. 177/2018 Z. z. proti byrokracii

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy.

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Od januára 2019 nadobudli účinnosť ustanovenia, ktoré menia a dopĺňajú zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nové vydanie metodickej príručky pre školské knižnice

Slovenská pedagogická knižnica koncom decembra 2018 vydala prepracovanú a doplnenú Príručku pre školského knihovníka v súlade s platným právnym stavom.

Metodika súladu spracúvania osobných údajov v prostredí škôl

Na základe veľkého záujmu a potreby spresniť niektoré spracovateľské operácie s osobnými údajmi v prostredí škôl Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zverejnil v časti Metodiky úradu samostatnú metodiku zameranú na prostredie škôl.

Novela zákona o fonde na podporu vzdelávania účinná od 01.01.2019

Zákonom o byrokracii sa novelizuje aj zákon o fonde na podporu vzdelávania tak, aby orgány verejnej moci pri svojej úradnej činnosti získavali a používali údaje, ktorú sú už evidované v informačných systémoch verejnej správy a zároveň oslobodzuje právnické osoby a fyzické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii občanov so štátom.

Novela zákona o výkone práce vo verejnom záujme účinná od 01.01.2019

V zákone o výkone práce vo verejnom záujme sa dopĺňajú a menia ustanovenia ohľadne predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme, a to konkrétne postup ako má preukazovať bezúhonnosť fyzická osoba. Fyzická osoba má bezúhonnosť preukázať výpisom z registra trestov alebo odpisom registra trestov vydaným na účely preukázania bezúhonnosti podľa osobitného predpisu.

Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinná od 01.01.2019

Novelou školského zákona sa zriaďuje nová škola – Stredná športová škola v zmysle nového ustanovenia § 42a školského zákona. Stredná športová škola je definovaná ako vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov so športovým nadaním vo vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania.

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve od 1. 1. 2019

Novela zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov nadväzuje na novoprijatý zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Vzhľadom na prijatie zákona proti byrokracii dochádza od 1. 1. 2019 aj k novelizácii zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve od 1. 9. 2018

Ak školský klub detí zriadený do 31. augusta 2017 nie je súčasťou základnej školy, zriaďovateľ zabezpečí všetky úkony smerujúce k tomu, aby bol školský klub detí najneskôr od 1. septembra 2018 súčasťou základnej školy, inak ministerstvo rozhodne o vyradení školského klubu detí zo siete.

Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ku 1.9.2018 a 1.1.2019

Zákonom 182/2017 sa mení a dopĺňa aj zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov došlo len k malým zmenám. Navrhovaná zákonná úprava súvisí so zmenou spôsobu prideľovania finančných prostriedkov obciam na činnosť školských klubov detí.

Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinná od 1. mája 2018

Zákonom č. 63/2018 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2018 menil a dopĺňal Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menili a dopĺňali niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 63/2018 Z. z.), sa, okrem Zákonníka práce, od 1. mája 2018 menili a dopĺňali aj niektoré ďalšie zákony

Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR k spracúvaniu osobných údajov v Centrálnom registri Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Úrad na ochranu osobných údajov SR sa v poslednom mesiaci intenzívne zaoberal  spracúvaním osobných údajov v Centrálnom registri Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to aj v súvislosti s rastúcim záujmom verejnosti o danú problematiku.

Vláda schválila nový národný program rozvoja vzdelávania a výchovy

Vláda národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý stanoví smerovanie slovenského školstva na nasledujúcu dekádu (2018 - 2027). Zároveň vláda schválila zároveň aj prvý akčný plán Implementačného plánu, ktorý sa bude uplatňovať v rokoch 2018-2019.

Kvalita vysokoškolského vzdelávania

Dňa 19. júna bol Národnou radou Slovenskej republiky v rámci III. čítania schválený a odoslaný na zverejnenie v Zbierke zákonov vládny návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

PI2018154 Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o určovaní najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

Ministerstvo Školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pripravuje návrh novej vyhlášky v súlade s prijatím novely zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom budúcej vyhlášky je úprava podrobností súvisiacich s kompetenciou samosprávnych krajov určovať najvyšší počet žiakov stredných škôl

Zverejňovanie fotografií detí na sociálnych sieťach v roku 2018

Otázka zaoberajúca sa uverejňovaním fotiek detí v zmysle novej legislatívy o ochrane osobných údajov (GDPR).

Usmernenie k zostaveniu ÚZ a podávaniu DP rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou SAV, ktorá sa transformovala na verejnú výskumnú inštitúciu

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky zverejnilo v mesiaci jún na svojej webovej stránke Usmernenie k zostaveniu účtovnej závierky a podávaniu daňového priznania rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou Slovenskej akadémie vied, ktorá sa transformovala na verejnú výskumnú inštitúciu.

Vyhláška k posudzovaniu vplyvu na ochranu osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov vydal v súlade s ustanovením § 108 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhlášku č. 158/2018 Z. z. z 29. mája 2018 o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov.

NR SR Poslanci schválili vládnu novelu vysokoškolského zákona

Parlament schválil novelu zákona o vysokých školách. Novelou sa podľa ministerstva školstva zvýši otvorenosť vysokoškolského systému a zjednoduší sa tiež tvorba a úprava študijných programov.

Nové pravidlá pre osemročné gymnáziá

Zmeny sa týkajú najmä ustanovenia § 64, ktorý upravuje organizáciu prijímacieho konania. Dochádza ku zmene súčasného znenia odseku 4 a doplneniu nových odsekov 5 až 8. Zmeny sa týkajú osemročných gymnázií a počtu žiakov, ktorí budú každoročne prijatí na toto štúdium.

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Odvody do Sociálnej poisťovne a nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne počas COVID-19

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 4.6.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Odvody do Sociálnej poisťovne a nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne počas COVID-19

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 11.6.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV