Darček mesiaca
Písanie - jeho význam, podporovanie a chyby v písaní

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Dopravná výchova

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2018 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Inšpektorát práce Žilina
Tel.: 041/5059125, 041/5689494, 041/5689495
Fax.: 041/5059199
e-mail: ip.zilina@za.ip.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Editovateľné tlačivá

Knižnica editovateľných vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov (Rok 2017/2018)

Vzory pedagogickej dokumentácie

005 Protokol o maturitnej skúške

005 Protokol o maturitnej skúške sk-mad

005 Protokol o maturitnej skúške sk-ukr

006 Protokol o opravnej maturitnej skúške

006 Protokol o opravnej maturitnej skúške sk-mad

006 Protokol o opravnej maturitnej skúške sk-ukr

015 Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor

016 Protokol o komisionálnej skúške

016 Protokol o komisionálnej skúške vykonanej podľa príslušných ustanovení platných školských predpisov sk-mad

017 Protokol o absolutóriu (konzervatóriá)

018 Protokol o absolutóriu (škola úžitkového výtvarníctva)

019 Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)

020 Protokol o záverečnej skúške

021 Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky

021 Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky sk-mad

023 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie sk-mad

028 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie sk-mad

028 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie sk-ukr

029 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie sk-mad

032 Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly)

032 Protokol o maturitnej skúške sk-mad

032 Protokol o maturitnej skúške sk-ukr

034 Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)

037 Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)

041 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy sk-mad

041 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy sk-ukr

042 Triedna kniha v školskom klube detí sk-mad

045 Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie sk-mad

048 2 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie sk-mad

048 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie sk-mad

049 Triedna kniha pre centrum voľného času sk-mad

051 Triedny výkaz pre nultý ročník sk-mad

052 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie sk-mad

054 Denník evidencie odborného výcviku

055 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie

055 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie ak-mad

055 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie sk-ukr

058 Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)

059 Triedna kniha pre praktickú školu

060 Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici

068 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie sk-mad

068 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie sk-rsn

070 Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení

071 Triedny výkaz pre stredné školy

071 Triedny výkaz pre stredné školy sk-mad

071 Triedny výkaz pre stredné školy sk-ukr

072 Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení

073 Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. ročník, variant A

073 Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. ročník, variant A sk-mad

074 Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre 4., 8. a 9. ročník

075 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie sk-mad

075 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie sk-ukr

076 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie

076 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie sk-mad

076 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie sk-ukr

079 Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole

081 Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu 8. a 9. ročník, variant A

081 Triedna kniha prešpeciálnu základnú školu 8. a 9. ročník, variant A sk-mad

089 Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím

090 Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí sk-mad

091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie

091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie sk-mad

091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie sk-rsn

091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie sk-ukr

094 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie

094 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie sk-mad

094 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie sk-rsn

094 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie sk-ukr

100 Triedna kniha pre prípravný až 10. ročník špec ZŠ pre žiakov s ment postih, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP

101 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie sk-mad

101 Triedna kniha pre prípravný až 10. ročník špec ZŠ pre žiakov s ment postih - variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podla IVP sk-mad

161 Triedna kniha pre špec ZŠ pre prípravný až 2. a 5. a 6. ročník - variant A a pre prípravný až 2. a 5. a 6. ročník špec ZŠ pre žiakov s ment postih - variant B sk-m

161 Triedna kniha pre špec ZŠ pre prípravný až 3. a 5. a 6. ročník - variant A a preprípravný až 3. a 5. až 7. ročník špec ZŠ pre žiakov s ment postih - variant B

201 Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom

259 Evidencia dochádzky detí materskej školy sk-mad

259 Evidencia dochádzky detí materskej školy sk-rsn

274 Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný, 1., 2., 3., 5., 6. a 7. ročník

306 Protokol o maturitnej skúške

307 Protokol o opravnej maturitnej skúške

344 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie

344 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie sk-mad

344 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie sk-ukr

345 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie

345 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie sk-mad

349 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie

349 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie sk-mad

349 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie sk-ukr

350 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie

350 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie sk-mad

350 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie sk-ukr

401 Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti sk-mad

402 Protokol o absolutóriu - vložka do protokolu o absolutóriu pre stredné zdravotnícke školy

404 Výkaz o výsledku maturitnej skúšky sk-mad

406 Protokol o maturitnej skúške

406 Protokol o maturitnej skúške rus

407 Protokol o opravnej maturitnej skúške

407 Protokol o opravnej maturitnej skúške ang

407 Protokol o opravnej maturitnej skúške fra

407 Protokol o opravnej maturitnej skúške rus

407 Protokol o opravnej maturitnej skúške spa

407 Protokol o opravnej maturitnej skúške tal

411 Protokol o maturitnej skúške bul

412 Protokol o opravnej maturitnej skúške bul

421 Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky

442 Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie sk-mad

446 Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie sk-mad

447 Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie sk-mad

 

Knižnica editovateľných vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov (Rok 2016/2017)

Vzory pedagogickej dokumentácie

030 Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor

027 Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor

341 Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

026 Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor

015 Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor

047 Osobný spis dieťaťa alebo žiaka - internát

045 Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie

090 Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí

056 Prihláška na štúdium v strednej škole a pokyny na vyplňovanie formuláru

035 Protokol o štátnej jazykovej skúške pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

201 Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom

204 Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom

344 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie

344sk+mad Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie

344sk+ukr Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie

345sk+mad Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie

345sk+ukr Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie

349 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie

349sk+mad Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie

349sk+ukr Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie

350 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie

350sk+mad Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie

350sk+ukr Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie

Vzory ďalšej dokumentácie a iné vzory

428 Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole

502 Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole

377 Pozvánka na písomnú časť štátnej jazykovej skúšky

371 Pozvánka na ústnu časť štátnej jazykovej skúšky

372 Prihláška na štátnu jazykovú skúšku

416 Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole

401 Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

401sk+mad Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

442 Rozvrh hodin pre primárne vzdelávanie

442sk+mad Rozvrh hodin pre primárne vzdelávanie

446 Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie

446sk+mad Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie

447 Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie

447sk + mad Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie

415 Rozvrh hodín pre základnú umeleckú školu

046 Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí

404 Výkaz o výsledku maturitnej skúšky

373 Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka

374 Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole celkové hodnotenie

375 Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole písomná časť

050 Záznamy o práci v záujmovom útvare

053 Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení

067 Prehľad prázdninovej činnosti

259 Evidencia dochádzky detí materskej školy

259sk+mad Evidencia dochádzky detí materskej školy

259sk+rsn Evidencia dochádzky detí materskej školy

396 Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka

396sk+mad Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka

397 Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

397sk+mad Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

427 Učebný list žiaka

Knižnica editovateľných vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov (Rok 2015/2016)

Vzory dokladov o získanom vzdelaní

004ang Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške

004fra Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške

004nem Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške

004rus Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške

004spa Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške

004tal Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške

005 Protokol o maturitnej skúške

005sk+mad Protokol o maturitnej skúške

005sk+ukr Protokol o maturitnej skúške

506 Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)

412bul Protokol o opravnej maturitnej skúške

411bul Protokol o maturitnej skúške

410bul Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške

409 Vysvedčenie o maturitnej skúške

409bul Vysvedčenie o maturitnej skúške

407 Protokol o opravnej maturitnej skúške

407ang Protokol o opravnej maturitnej skúške

407fra Protokol o opravnej maturitnej skúške

407nem Protokol o opravnej maturitnej skúške

407rus Protokol o opravnej maturitnej skúške

407spa Protokol o opravnej maturitnej skúške

407tal Protokol o opravnej maturitnej skúške

406 Protokol o maturitnej skúške

406ang Protokol o maturitnej skúške

406fra Protokol o maturitnej skúške

406rus Protokol o maturitnej skúške

406nem Protokol o maturitnej skúške

405 Vysvedčenie o maturitnej skúške

405ang Vysvedčenie o maturitnej skúške

405spa Vysvedčenie o maturitnej skúške

405rus Vysvedčenie o maturitnej skúške

405nem Vysvedčenie o maturitnej skúške

405fra Vysvedčenie o maturitnej skúške

367 Absolventský diplom pre konzervatórium

365 Osvedčenie pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

364 Osvedčenie pre jazykové školy

343 Osvedčenie o zaučení

342 Osvedčenie o zaškolení

307 Protokol o opravnej maturitnej skúške

307ang Protokol o opravnej maturitnej skúške

307nem Protokol o opravnej maturitnej skúške

306 Protokol o maturitnej skúške

306ang Protokol o maturitnej skúške

306nem Protokol o maturitnej skúške

305 Vysvedčenie o maturitnej skúške

305ang Vysvedčenie o maturitnej skúške

305nem Vysvedčenie o maturitnej skúške

240 Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu

240sk+mad Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu

032 Protokol o maturitnej skúške - obal na protokoly

032sk+mad Protokol o maturitnej skúške - obal na protokoly

032sk+ukr Protokol o maturitnej skúške - obal na protokoly

021 Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky

021sk+mad Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky

006 Protokol o opravnej maturitnej skúške

006sk+mad Protokol o opravnej maturitnej skúške

006sk+ukr Protokol o opravnej maturitnej skúške

013ang Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške

013nem Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške

418 Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške GCE

418ang Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške GCE

301 Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný umelec“ („DiS.art“)

300 Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný špecialista“ („DiS.“)

010 Vysvedčenie o absolventskej skúške pre strednú odbornú školu

221 Vysvedčenie o absolventskej skúške pre strednú zdravotnícku školu

239 Vysvedčenie o absolvovaní vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania pre SOŠ

405tal Vysvedčenie o maturitnej skúške

003 Vysvedčenie o maturitnej skúške

003sk+mad Vysvedčenie o maturitnej skúške

003sk+ukr Vysvedčenie o maturitnej skúške

001 Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky)

097sk+mad Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium)

408 Vysvedčenie o maturitnej skúške GCE

408ang Vysvedčenie o maturitnej skúške GCE

011 Vysvedčenie o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium)

007 Vysvedčenie o záverečnej skúške pre strednú odbornú školu

007sk+mad Vysvedčenie o záverečnej skúške pre strednú odbornú školu

363 Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

224sk+rsn Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym

224uni+sk+rsn Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom rusínskym

472 Vysvedčenie pre 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant

487sk+mad Vysvedčenie pre 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant s vyučovacím jazykom maďarským

487uni+sk+mad Vysvedčenie pre 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant s vyučovacím jazykom maďarským

190 Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy

190uni Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy

191 Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy s vyučovacím jazykom maďarským

191uni+sk+mad Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy s vyučovacím jazykom maďarským

191sk+mad Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy s vyučovacím jazykom maďarským

103 Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy

103uni Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy

164 Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

164uni Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

147sk+mad Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

147uni+sk+mad Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

158sk+nem Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým

158uni+sk+nem Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým

227sk+ukr Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským

227uni+sk+ukr Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským

471 Vysvedčenie pre 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy A variant

486sk+mad Vysvedčenie pre 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarským

486uni+sk+mad Vysvedčenie pre 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarským

102 Vysvedčenie pre 1. – 4. ročník základnej školy

102sk+mad Vysvedčenie pre 1. – 4. ročník základnej školy

102sk+nem Vysvedčenie pre 1. – 4. ročník základnej školy

102sk+rsn Vysvedčenie pre 1. – 4. ročník základnej školy

102sk+ukr Vysvedčenie pre 1. – 4. ročník základnej školy

104sk+fra Vysvedčenie pre 1. – 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom francúzskym

494sk+ukr Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským

494uni+sk+ukr Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským

107 Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy

107uni Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy

496sk+rsn Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy a vyučovacím jazykom rusínskym

181 Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a 5. až 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

181uni Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a 5. až 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

166 Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

166uni ysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

481sk+mad Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

490uni+sk+mad Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

493sk+nem Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým

493uni+sk+nem Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom nemeckým

106 Vysvedčenie pre 5. – 9. ročník základnej školy

106sk+mad Vysvedčenie pre 5. – 9. ročník základnej školy

106sk+nem Vysvedčenie pre 5. – 9. ročník základnej školy

106sk+rsn Vysvedčenie pre 5. – 9. ročník základnej školy

106sk+ukr Vysvedčenie pre 5. – 9. ročník základnej školy

105sk+fra Vysvedčenie pre 5. – 9. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom francúzskym

474 Vysvedčenie pre 7. až 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant

488sk+mad Vysvedčenie pre 7. až 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarským

488uni+sk+mad Vysvedčenie pre 7. až 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant s vyučovacím jazykom maďarským

140 Vysvedčenie pre gymnázium

140uni Vysvedčenie pre gymnázium

245 Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - francúzske)

245uni Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - francúzske)

243 Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske)

243uni Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske)

244 Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku

244uni+spa Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku

198sk+mad Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

198uni+sk+mad Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

362sk+ukr Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským

362uni+sk+ukr Vysvedčenie pre gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským

417nem Vysvedčenie pre gymnázium v nemeckom jazyku

192 Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom

192uni Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom

457 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 Q 01 hudba - skladba (1. až 4. ročník)

119 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8226 7 hudobno - dramatické umenie (1. až 4. ročník)

458 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8226 Q hudobno-dramatické umenie (1. až 4. ročník)

121 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8227 7 tanec (1. až 4. ročník)

460 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8227 Q tanec (1. až 4. ročník)

120 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8228 7 spev (1. až 4. ročník)

459 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8228 Q spev (1. až 4. ročník)

118 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 01 hudba - skladba (1. až 4. ročník)

112 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 02 hudba - dirigovanie (1. až 4. ročník)

116 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 03 hudba - hra na klavíri (1. až 4. ročník)

117 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 04 hudba - hra na organe (1. až 4. ročník)

114 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 05 hudba - hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch (1. až 4. ročník)

115 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 06 hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale (1. až 4. ročník)

113 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 7 07 hudba - hra na akordeóne (1. až 4. ročník)

451 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 Q 02 hudba - dirigovanie (1. až 4. ročník)

455 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 Q 03 hudba - hra na klavíri (1. až 4. ročník)

456 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 Q 04 hudba - hra na organe (1. až 4. ročník)

453 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 Q 05 hudba - hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch (1. až 4. ročník)

454 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 Q 06 hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale (1. až 4. ročník)

452 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 Q 07 hudba - hra na akordeóne (1. až 4. ročník)

450 Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium 8229 Q 08 hudba - cirkevná hudba (1. až 4. ročník)

111uni Vysvedčenie pre konzervatórium

108sk+ang Vysvedčenie pre medzinárodný program GCE

501 Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP

499 Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP

498ang Vysvedčenie pre medzinárodný program IBPYP v anglickom jazyku

500 Vysvedčenie pre medzinárodný program IBPYP v slovenskom jazyku

230uni+sk+ang Vysvedčenie pre medzinárodný program IGCSE

231sk+ang Vysvedčenie pre medzinárodný program/IBDP

110uni Vysvedčenie pre nultý ročník základnej školy

154uni+sk+mad Vysvedčenie pre nultý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

136 Vysvedčenie pre prípravný 1. až 3. ročník odborného učilišťa

136uni Vysvedčenie pre prípravný 1. až 3. ročník odborného učilišťa

473 Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant

485sk+mad Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant s vyučovacím jazykom maďarským

485uni+sk+mad Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant s vyučovacím jazykom maďarským

187 Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 4. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre prípravný a 1. až 4. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

187uni Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 4. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre prípravný a 1. až 4. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

507 Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím

465 Vysvedčenie pre prípravný až 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím

482sk+mad Vysvedčenie pre prípravný až 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím s vyučovacím jazykom maďarským

482uni+sk+mad Vysvedčenie pre prípravný až 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím s vyučovacím jazykom maďarským

508 Vysvedčenie pre prípravný ročník základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím

211sk+mad Vysvedčenie pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy variant A, B s vyučovacím jazykom maďarským

211uni+sk+mad Vysvedčenie pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy variant A, B s vyučovacím jazykom maďarským

434 Vysvedčenie pre súkromné gymnázium nemecko-slovenské 1. – 6. roč. gymnázia s 8-ročným štúdiom

437 Vysvedčenie pre súkromnú základnú školu nemecko-slovenskú (1. ročník základnej školy)

436 Vysvedčenie pre súkromnú základnú školu nemecko-slovenskú (3. až 4. ročník základnej školy)

435 Vysvedčenie pre súkromnú školu nemecko-slovenskú (2.ročník základnej školy)

462 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 Q 02 tanec - ľudový tanec (5. až 8. ročník)

123 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 7 01 tanec - klasický tanec (5. až 8. ročník)

124 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 7 02 tanec - ľudový tanec (5. až 8. ročník)

126 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 7 03 tanec - moderný tanec (5. až 8. ročník)

125 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 7 tanec (1. až 4. ročník)

461 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 Q 01 tanec - klasický tanec (5. až 8. ročník)

463 Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium 8227 Q tanec (1. až 4. ročník)

200sk+mad Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej skoly s vyučovacím jazykom maďarským

200uni+sk+mad Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej skoly s vyučovacím jazykom maďarským

347uni Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu

127 Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor

128 Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor

346 Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

129 Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor

130 Vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor

168uni+sk+ang Vysvedčenie pre základnú školu EISB

497uni Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu

122 Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy

199sk+mad Vysvedčenie pre študijný odbor strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským

199uni+sk+mad Vysvedčenie pre študijný odbor strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským

348uni Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu

134 Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor

131 Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor

132 Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor

352 Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

133 Záverečné vysvedčenie pre základnú umeleckú škou - tanečný odbor

478 Vysvedčenie pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy A a B variant

Knižnica editovateľných vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov

1. Denník evidencie odborného výcviku

2. Denný záznam školského internátu
3. Katalógový list žiaka konzervatória

4. Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie

    Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (sk+mad)

    Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie  (sk+ukr)   

5. 048 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie      

    048 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (sk+mad)     

     048 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie  (sk+ukr)   

6. 029 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie

    029 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (sk+mad)

    029 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (sk+rsn)

     029 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (sk+ukr)

7.  023 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie

     023 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (sk+mad)

     023 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (sk+rsn)

     023 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (sk+ukr)

8.  Katalógový list žiaka pre stredné školy 

     Katalógový list žiaka pre stredné školy (sk+ mad)

     Katalógový list žiaka pre stredné školy (sk+ukr)

9.  Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor

10. Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor          

11. Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby       

12. Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor  

13. Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor      

14. Katalógový list žiaka tanečného konzervatória 

15. Osobný spis dieťaťa alebo žiaka – internát

16. Osobný spis dieťaťa centra špeciálnopedagogického poradenstva         

17. Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie       

    Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie  (sk+mad)    

    Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie (sk+rsn)     

     Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie (sk+ukr)     

18. Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí

     Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí (sk+mad)       

19. Osobný spis žiaka s autizmom alebo ďalšími prevazívnymi vývinovými poruchami

20. Prihláška na štúdium v strednej škole a pokyny na vyplňovanie formuláru        

21. Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

22. Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu            

23. Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky       

406tal Protokol o maturitnej skúške

24. Protokol o štátnej jazykovej skúške pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky          

25. Príloha katalógového listu žiaka              

      Príloha katalógového listu žiaka (sk+mad)

      Príloha katalógového listu žiaka  (sk+rsn)           

      Príloha katalógového listu žiaka  (sk+ukr)           

26. Triedna kniha pre centrum voľného času           

      Triedna kniha pre centrum voľného času (sk+mad)          

27. 421 Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky

28. 422 Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky

29. Triedna kniha pre individuálne vyučovanie v základnej umeleckej škole       

30. Triedna kniha pre jazykovú školu           

31. Triedna kniha pre konzervatóriá pre hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie         

32. Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy

      Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy  (sk+mad)

      Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy  (sk+rsn)

      Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy (sk+ukr)

33. 075 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie   

      075 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie  (sk+mad)

      075 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie (sk+ukr) 

34. 052 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie   

      052 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie (sk+mad)

      052 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie (sk+ukr) 

35. Triedna kniha pre nultý ročník 

36.  Triedna kniha pre praktickú školu           

37. Triedna kniha pre primárne vzdelávanie             

      Triedna kniha pre primárne vzdelávanie  (sk+mad)          

      Triedna kniha pre primárne vzdelávanie  (sk+rsn)          

       Triedna kniha pre primárne vzdelávanie   (sk+ukr)         

38. Triedna kniha pre primárne vzdelávanie             

      Triedna kniha pre primárne vzdelávanie (sk+mad)           

      Triedna kniha pre primárne vzdelávanie (sk+rsn)           

      Triedna kniha pre primárne vzdelávanie (sk+ukr)           

39. 058 Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole 

40. Triedna kniha pre stredné školy              

      Triedna kniha pre stredné školy              

41. Triedna kniha pre stredné školy              

42. Triedna kniha pre stredné školy              

     Triedna kniha pre stredné školy

43. Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom

44. 060 Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení (nemocnici) a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení (nemocnici)   

45. 070 Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení

46. Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu 7. - 9. ročník, variant A

      Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu 7. - 9. ročník, variant A (sk+mad)      

47. Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP     

48. Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu prípravný až 6. ročník, variant A a pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant B     

      Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu prípravný až 6. ročník, variant A a pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant B (sk+mad)

49. Triedna kniha v školskom klube detí     

       Triedna kniha v školskom klube detí  (sk+mad)  

50. 076 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie   

      076 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie   (sk+mad)

      076 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie  (sk+ukr)

51.  345 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie   

       345 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie   (sk+mad)

       345 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (sk+ukr) 

52.  055 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie   

       055 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (sk+mad) 

       055 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (sk+ukr) 

53.  350 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie   

       350 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (sk+mad)  

       350 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie  (sk+ukr)

54.  Triedny výkaz pre nultý ročník 

      Triedny výkaz pre nultý ročník (sk+mad)

55.  Triedny výkaz pre praktickú školu

56.  Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom

57.  Triedny výkaz pre pre základnú školu pre žiakov s autizmom    

58.  091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie             

      091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (sk+mad)            

      091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (sk+ukr)           

      091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie  (sk+rsn)          

59.  344 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie             

       344 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (sk+mad)           

       344 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (sk+ukr)            

60. 349 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie             

     349 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie  (sk+mad)          

     349 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (sk+ukr)           

61. 094 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie             

     094 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie  (sk+mad)          

     094 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie  (sk+rsn)          

     094 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (sk+ukr)           

62. Triedny výkaz pre stredné školy             

      Triedny výkaz pre stredné školy (sk+ukr)                   

63. Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím

      Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím (sk+mad)

64. Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom

Vzory ďalšej dokumentácie

1. Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole   

2. Denník výchovnej skupiny

3. Evidencia dochádzky detí materskej školy         

    Evidencia dochádzky detí materskej školy (sk+mad)   

    Evidencia dochádzky detí materskej školy (sk+rsn)

4.  Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole

5.  Pozvánka na písomnú časť štátnej jazykovej skúšky     

6.  Pozvánka na ústnu časť štátnej jazykovej skúšky

7.  Prehľad prázdninovej činnosti

8. Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení        

9. Prihláška na štátnu jazykovú skúšku

10. Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole         

11. Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky           

     Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (sk+mad)          

12.  Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

      Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (sk+mad)

13.  Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka               

       Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (sk+mad)

14. Rozvrh hodín pre základnú umeleckú školu       

15. Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí

16.  Učebný list žiaka

17.  Výkaz o výsledku maturitnej skúšky

       Výkaz o výsledku maturitnej skúšky (sk+mad)   

18. Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka            

19. Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole celkové hodnotenie      

20. Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole písomná časť               

21. Záznamy o práci v záujmovom útvare

Potvrdenie - Výpis na účely priznania stredoškolského  štipendia

Vzory dokladov o získanom vzdelaní

Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný umelec“ („DiS.art“)

Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný špecialista“ („DiS.“)

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Najväčšia on-line knižnica v SR
E-mailové noviny
 + 421 - 2 - 33 00 53 09 info@dashofer.sk

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 300 odborných textov, ktoré sa 
  venujú nielen účtovníctvu, BOZP, ale aj
  nakladaniu s rozpočtom, financovaniu a 

  riadeniu školy,
  spolu so všetkými internými 
  smernicami. 
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre školy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.
   Váš názor
  Čo by ste zmenili na tomto portáli?
   Úspešne odoslané
  Input: