dnes je 2.6.2020

Editovateľné tlačivá

Knižnica editovateľných vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov (Rok 2019/2020 a staršie)

Vzory pedagogickej dokumentácie

 

Absolventský diplom (sk)

Absolventský diplom (sk/mad)

Denník evidencie odborného výcviku (sk)

Denník výchovnej skupiny

Denný záznam školského internátu

Dodatok k absolventskému diplomu pre konzervatórium

Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu (sk)

Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu (sk/mad)

Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (sk)

Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (sk/mad)

Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (ang)

Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (fra)

Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (nem)

Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (rus)

Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (spa)

Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (tal)

Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (bul)

Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (sk)

Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola) (sk/mad)

Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola) (ang)

Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola) (nem)

Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (stredná odborná škola) (sk)

Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúške (sk)

Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium) (sk)

Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie) (sk/mad)

Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie) (sk)

Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie) (sk/mad)

Evidencia dochádzky detí materskej školy (sk)

Evidencia dochádzky detí materskej školy (sk/mad)

Evidencia dochádzky detí materskej školy (sk/rsn)

Katalógový list žiaka konzervatória

Katalógový list žiaka - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (sk)

Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (sk/mad)

Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (sk/ukr)

Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (sk/rsn)

Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (sk)

Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (sk/mad)

Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (sk/rsn)

Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (sk/ukr)

Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - hudobný odbor

Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - literárno-dramatický odbor

Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - tanečný odbor

Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor

Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor

Katalógový list žiaka strednej školy

Katalógový list žiaka strednej školy (sk/mad)

Katalógový list žiaka strednej školy - príloha (sk)

Katalógový list žiaka strednej školy - príloha (sk/mad)

Katalógový list žiaka tanečného konzervatória

Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole (3)

Osobný spis dieťaťa alebo žiaka

Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie (sk)

Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie (sk/rsn)

Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie (sk/mad)

Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie (sk/mad)

Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení

Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí

Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí (sk/mad)

Osvedčenie o zaškolení (súčasť výročného vysvedčenia)

Osvedčenie o zaučení (súčasť výročného vysvedčenia)

Osvedčenie pre jazykové školy

Osvedčenie pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky

Oznámenie skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (sk)

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (sk/mad)

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka - úroveň C1 (1)

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (sk/mad)

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (1)

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (sk/mad)

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium) (1)

Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný špecialista“ („DiS.“) (1)

Potvrdenie o práve používať titul „diplomovaný umelec“ („DiS.art“)

Pozvánka na písomnú časť

Pozvánka na ústnu časť

Prehľad prázdninovej činnosti

Prehľad učiva a hodnotenie žiaka v základnej škole, špeciálnej základnej škole v zdravotníckom zariadení (1)

Prihláška na štátnu jazykovú skúšku

Prihláška na štúdium na strednej škole (sk)

Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole

Príloha katalógového listu žiaka (sk)

Príloha katalógového listu žiaka (sk)

Príloha katalógového listu žiaka (sk/mad)

Príloha katalógového listu žiaka (sk/ukr)

Príloha katalógového listu žiaka (sk/rsn)

Protokol o absolutóriu (konzervatóriá)

Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov) (sk)

Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov) (sk/mad)

Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium) (sk)**

Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium) (sk)**

Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (1)

Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (sk/mad)

Protokol o komisionálnej skúške (sk)

Protokol o komisionálnej skúške (sk/mad)

Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky (sk)

Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky (sk/mad)

Protokol o maturitnej skúške (sk)

Protokol o maturitnej skúške (sk)

Protokol o maturitnej skúške (sk)

Protokol o maturitnej skúške (sk)

Protokol o maturitnej skúške (sk/ukr)

Protokol o maturitnej skúške (sk/mad)

Protokol o maturitnej skúške (ang)

Protokol o maturitnej skúške (nem)

Protokol o maturitnej skúške (ang)

Protokol o maturitnej skúške (fra)

Protokol o maturitnej skúške (nem)

Protokol o maturitnej skúške (rus)

Protokol o maturitnej skúške (spa)

Protokol o maturitnej skúške (tal)

Protokol o maturitnej skúške (bul)

Protokol o maturitnej skúške (fra)

Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov) (sk)

Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov) (sk/mad)

Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov) (sk/ukr)

Protokol o opravnej maturitnej skúške (sk)

Protokol o opravnej maturitnej skúške (sk)

Protokol o opravnej maturitnej skúške (sk)

Protokol o opravnej maturitnej skúške (sk)

Protokol o opravnej maturitnej skúške (sk/ukr)

Protokol o opravnej maturitnej skúške (sk/mad)

Protokol o opravnej maturitnej skúške (ang)

Protokol o opravnej maturitnej skúške (nem)

Protokol o opravnej maturitnej skúške (ang)

Protokol o opravnej maturitnej skúške (fra)

Protokol o opravnej maturitnej skúške (nem)

Protokol o opravnej maturitnej skúške (rus)

Protokol o opravnej maturitnej skúške (spa)

Protokol o opravnej maturitnej skúške (tal)

Protokol o opravnej maturitnej skúške (bul)

Protokol o opravnej maturitnej skúške (fra)

Protokol o písomnej štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)

Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)

Protokol o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)

Protokol o výsledku skúšky (konzervatóriá)

Protokol o výsledku skúšok žiakov pre základnú umeleckú školu

Protokol o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie a jednoročné skrátené štúdium) (sk)

Protokol o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie a dvojročné skrátené štúdium) (sk)

Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie (sk)

Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie (sk/mad)

Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie (sk)

Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie (sk/mad)

Rozvrh hodín pre ZUŠ

Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí (sk)

Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí (sk/rsn)

Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP (sk)

Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP (sk/mad)

Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy - variant B (sk)

Triedna kniha pre 10. ročník špeciálnej základnej školy - variant B (sk/mad)

Triedna kniha pre centrum voľného času

Triedna kniha pre centrum voľného času (sk/mad)

Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky (sk)

Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky (sk)

Triedna kniha pre jazykovú školu

Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)

Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy (sk)

Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy (sk/mad)

Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy (sk/rsn)

Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy (sk/ukr)

Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie (sk)

Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie (sk/mad)

Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie (sk/rsn)

Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie (sk/ukr)

Triedna kniha pre nultý ročník (sk)

Triedna kniha pre nultý ročník (sk/mad)

Triedna kniha pre praktickú školu

Triedna kniha pre primárne vzdelávanie (sk/mad)

Triedna kniha pre primárne vzdelávanie (sk/rsn)

Triedna kniha pre primárne vzdelávanie (sk)

Triedna kniha pre primárne vzdelávanie (sk)

Triedna kniha pre primárne vzdelávanie (sk/mad)

Triedna kniha pre primárne vzdelávanie (sk/ukr)

Triedna kniha pre primárne vzdelávanie (sk/rsn)

Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a  pre prípravný, 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy – variant B (sk/mad)

Triedna kniha pre prípravný, 1. až 6. ročník špeciálnej základnej školy – variant A a pre prípravný, 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy – variant B (sk)

Triedna kniha pre prípravný, 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP (sk)

Triedna kniha pre skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole

Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A

Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. až 9. ročník – variant A____ (sk/mad)

Triedna kniha pre stredné školy (sk)

Triedna kniha pre stredné školy (sk)

Triedna kniha pre stredné školy (sk)

Triedna kniha pre stredné školy (sk/mad)

Triedna kniha pre stredné školy (sk/mad)

Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný až 9. ročník

Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici

Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení

Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole

Triedna kniha v školskom klube detí

Triedna kniha v školskom klube detí (sk/rsn)

Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (sk/rsn)

Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (sk/rsn)

Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (sk/rsn)

Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (sk)

Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (sk)

Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (sk)

Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (sk/mad)

Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (sk/ukr)

Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (sk/mad)

Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (sk/mad)

Triedny výkaz pre nultý ročník (sk)

Triedny výkaz pre nultý ročník (sk/mad)

Triedny výkaz pre praktickú školu (sk)

Triedny výkaz pre praktickú školu - hodnotenie slovným komentárom (sk)

Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (sk/ukr)

Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (sk/ukr)

Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (sk/rsn)

Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (sk/rsn)

Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (sk/mad)

Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (sk/ukr)

Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (sk)

Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (sk)

Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (sk)

Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (sk)

Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (sk/rsn)

Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (sk/mad)

Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, platný od 09. 09. 2019

Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím

Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím (sk/mad)

Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom

Triedny výkaz pre stredné školy (sk/mad)

Triedny výkaz pre stredné školy (sk/ukr)

Triedny výkaz pre základnú školu pre žiakov s autizmom (sk)

Výkaz o výsledku maturitnej skúšky (sk)

Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre konzervatóriá a tanečné konzervatóriá)

Vysvedčenie o absolventskej skúške (škola úžitkového výtvarníctva) (sk)

Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ) (sk)

Vysvedčenie o absolventskej skúške (SOŠ) (sk/mad)

Vysvedčenie o absolvovaní vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania (SOŠ) (sk)

Vysvedčenie o maturitnej skúške (sk)

Vysvedčenie o maturitnej skúške (sk)

Vysvedčenie o maturitnej skúške (ang)

Vysvedčenie o maturitnej skúške (fra)

Vysvedčenie o maturitnej skúške (nem)

Vysvedčenie o maturitnej skúške (rus)

Vysvedčenie o maturitnej skúške (spa)

Vysvedčenie o maturitnej skúške (tal)

Vysvedčenie o maturitnej skúške (bul)

Vysvedčenie o maturitnej skúške (fra)

Vysvedčenie o maturitnej skúške (sk)

Vysvedčenie o maturitnej skúške (sk)

Vysvedčenie o maturitnej skúške (sk)

Vysvedčenie o maturitnej skúške (sk/mad)

Vysvedčenie o maturitnej skúške (sk/ukr)

Vysvedčenie o maturitnej skúške (sk/nem)

Vysvedčenie o maturitnej skúške (ang)

Vysvedčenie o maturitnej skúške (nem)

Vysvedčenie o maturitnej skúške (odborná zložka maturitnej skúšky) (sk)

Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium) (sk)

Vysvedčenie o maturitnej skúške (pomaturitné kvalifikačné štúdium) (sk/mad)

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške (pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky)

Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pomaturitné štúdium inovačné_zdokonaľovacie) (sk)

Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pomaturitné štúdium inovačné_zdokonaľovacie) (sk/mad)

Vysvedčenie o záverečnej skúške

Vysvedčenie o záverečnej skúške (jednoročné skrátené štúdium) (sk)

Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie) (sk)

Vysvedčenie o záverečnej skúške (nižšie stredné odborné vzdelanie) (sk/mad)

Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie) (sk)

Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredné odborné vzdelanie) (sk/mad)

Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant

Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy B variant (sk/mad)

Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant

Vysvedčenie pre 10. ročník špeciálnej základnej školy C variant (sk/mad)

Vysvedčenie pre 1.-3. ročník základnej školy (sk)

Vysvedčenie pre 1.-3. ročník základnej školy (sk/mad)

Vysvedčenie pre 1.-3. ročník základnej školy (sk/nem)

Vysvedčenie pre 1.-3. ročník základnej školy (sk/rsn)

Vysvedčenie pre 1.-3. ročník základnej školy (sk/ukr)

Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy

Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy (sk)

Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy (sk/mad)

Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy (sk/mad)

Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Vysvedčenie pre 1. až 8. ročník špeciálnej základnej školy A variant

Vysvedčenie pre 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy (sk)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy (sk/ukr)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy (sk/ukr)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy (sk/mad)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy (sk/mad)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy (sk/nem)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy (sk/nem)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy (sk/rsn)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy (sk/rsn)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy (sk/ukr)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy (sk/ukr)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy (sk)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy (sk)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy (sk/mad)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy (sk/mad)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy (sk/nem)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy (sk/nem)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy (sk/rsn)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy (sk/rsn)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 4. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia (1)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (sk)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (sk)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (sk)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím (sk)

Vysvedčenie pre 4. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím (sk)

Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy (sk)

Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy (sk/mad)

Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy (sk/nem)

Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy (sk/rsn)

Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník základnej školy (sk/ukr)

Vysvedčenie pre 5. až 8. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 5. až 8. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

Vysvedčenie pre 5. až 8. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Vysvedčenie pre 9. ročník špeciálnej základnej školy A variant

Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy  (sk/rsn)

Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy  (sk)

Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy  (sk)

Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy  (sk/mad)

Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy  (sk/nem)

Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy  (sk/rsn)

Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy  (sk/ukr)

Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy  (sk/mad)

Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy  (sk/nem)

Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím

Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (sk)

Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (sk/mad)

Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (sk/mad)

Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia (sk)

Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia (sk)

Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia (sk)

Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (sk)

Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (sk)

Vysvedčenie pre 9. ročník základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (sk)

Vysvedčenie pre gymnázium

Vysvedčenie pre gymnázium (sk/mad)

Vysvedčenie pre gymnázium (sk/mad)

Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske)

Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-čínske) v čínskom jazyku

Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske)

Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-francúzske) (sk)

Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske)

Vysvedčenie pre gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-španielske) (sk)

Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku

Vysvedčenie pre gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko - španielske) v španielskom jazyku (esp)

Vysvedčenie pre gymnázium v nemeckom jazyku

Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom

Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom (sk)

Vysvedčenie pre hodnotenie slovným komentárom (sk/mad)

Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)

Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník)

Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník) (sk)

Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník) (sk)

Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník) (sk)

Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník) (sk)

Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník) (sk)

Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník) (sk)

Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník) (sk)

Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník) (sk)

Vysvedčenie pre hudobné a dramatické konzervatórium (1.-4. ročník) (sk)

Vysvedčenie pre konzervatórium

Vysvedčenie pre medzinárodný program IBDP

Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP

Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP v anglickom jazyku

Vysvedčenie pre medzinárodný program IBMYP v slovenskom jazyku

Vysvedčenie pre nultý ročník základnej školy

Vysvedčenie pre nultý ročník základnej školy (sk/mad)

Vysvedčenie pre prípravný, 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov  s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

Vysvedčenie pre prípravný, 1.až 9. ročník špeciálnej základnej školy B variant a pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy A variant

Vysvedčenie pre prípravný, 1. až 9. ročník špeciálnej základnej školy C variant

Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník odborného učilišťa

Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník odborného učilišťa (sk)

Vysvedčenie pre prípravný a 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím

Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (sk/mad)

Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (sk/mad)

Vysvedčenie pre prípravný ročník základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím

Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu

Vysvedčenie pre špeciálnu základnú školu (sk)

Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy (sk)

Vysvedčenie pre študijné odbory strednej školy (EQF 2) (sk)

Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (5.- 8. ročník)

Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (5.- 8. ročník) (sk)

Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (1.- 4. ročník) (sk)

Vysvedčenie pre tanečné konzervatórium (5.- 8. ročník) (sk)

Vysvedčenie pre učebný odbor strednej odbornej školy (sk)

Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (sk)

Vysvedčenie pre prípravný až 8. ročník základnej školy pre žiakov s autizmom - pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím

Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie) (sk)

Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie) (sk/mad)

Výučný list (nižšie stredné odborné vzdelanie) (sk/mad)

Výučný list (stredné odborné vzdelanie)

Výučný list (stredné odborné vzdelanie) (sk)

Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy) (sk/mad)

Výučný list (učebný odbor odborného učilišťa)

Zápisnica o vykonaní skúšky na získanie osvedčenia o stupni zvládnutia cudzieho jazyka

Zápisnica zo zasadnutia členov skúšo bnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – celkové hodnotenie

Zápisnica zo zasadnutia členov skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky pri jazykovej škole – písomná časť

Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu

Záverečné vysvedčenie pre praktickú školu (sk/mad)

Záznamy o práci v záujmovom útvare (sk)

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
%call_to_action_order_register

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 300 odborných textov, ktoré sa 
  venujú nielen účtovníctvu, BOZP, ale aj
  nakladaniu s rozpočtom, financovaniu a 

  riadeniu školy,
  spolu so všetkými internými 
  smernicami. 
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre školy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.
  Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

  Odvody do Sociálnej poisťovne a nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne počas COVID-19

  Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

  Dátum: 4.6.2020

  Čas konania: 15:00 - 16:00

  Odvody do Sociálnej poisťovne a nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne počas COVID-19

  Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

  Dátum: 11.6.2020

  Čas konania: 15:00 - 16:00

  Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

  Registrácia je záväzná!

  Registračný formulár vyplňte TU.

  Darček k Vášmu predplatnému
  Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR
  EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
  VESTNÍKY MINISTERSTIEV