dnes je 23.5.2024

Input:

461/2003 Z.z., Zákon o sociálnom poistení, v znení účinnom k 1.1.2014

461/2003 Z.z.
ZÁKON
z 30. októbra 2003
o sociálnom poistení
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
551/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení a dopĺňa § 179
600/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení a dopĺňa § 73, § 131, § 138
5/2004 Z.z.
1. 2. 2004
mení § 184 a dopĺňa § 105
43/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení, 66 novelizačných bodov
43/2004 Z.z.
1. 2. 2004
viď body 6, 18, 58, 66
186/2004 Z.z.
15. 4. 2004
mení, 27 novelizačných bodov
186/2004 Z.z.
1. 1. 2005
viď bod 4
365/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení § 6
391/2004 Z.z.
9. 7. 2004
mení a dopĺňa § 4, § 7, § 20
439/2004 Z.z.
1. 8. 2004
mení, 12 novelizačných bodov
439/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení, 23 novelizačných bodov
523/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení a dopĺňa § 122, § 157, § 168 a § 248
721/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení, 77 novelizačných bodov
721/2004 Z.z.
28. 12. 2004
meni § 277b
82/2005 Z.z.
1. 4. 2005
mení § 226, § 231, § 233 a dopĺňa nový § 293c
244/2005 Z.z.
1. 7. 2005
mení, 16 novelizačných bodov
244/2005 Z.z.
14. 6. 2005
viď bod 10
351/2005 Z.z.
1. 9. 2005
dopĺňa nový § 277c a § 277d
534/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 131
584/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 63,§ 168, § 226 a dopĺňa nový § 293f
310/2006 Z.z.
1. 8. 2006
mení, 165 novelizačných bodov
310/2006 Z.z.
1. 1. 2008
vid body 43, 45, 49 a 56
460/2006 Z.z.
19. 7. 2006
ruší § 263 ods. 2, 4, 5, 6, 7
529/2006 Z.z.
1. 10. 2006
dopĺňa § 277, § 278, § 293l a nové § 263a a § 263b
566/2006 Z.z.
14. 10. 2006
pozastavuje účinnosť § 82 ods. 10
592/2006 Z.z.
9. 11. 2006
dopĺňa § 285
677/2006 Z.z.
1. 1. 2007
mení, 46 novelizačných bodov
274/2007 Z.z.
1. 1. 2008
dopĺňa § 285
519/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
555/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 157 novelizačných bodov
659/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
434/2008 Z.z.
15. 11. 2008
dopĺňa §293as a §293at
449/2008 Z.z.
5. 12. 2008
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
449/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
599/2008 Z.z.
1. 6. 2009
dopĺňa § 4, § 7, § 20, § 293 bf
108/2009 Z.z.
1. 4. 2009
mení § 293bg
108/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
192/2009 Z.z.
1.6. 2010
dopĺňa § 293bj
200/2009 Z.z.
1.6. 2010
dopĺňa § 226 a poznámku pod čiarou
285/2009 Z.z.
1.9. 2009
mení a dopĺňa § 179 a § 285
571/2009 Z.z.
1. 1. 2010
dopĺňa § 226
572/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
572/2009 Z.z.
1. 2. 2010
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
572/2009 Z.z.
1. 5. 2010
dopĺňa § 120
572/2009 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
52/2010 Z.z.
1. 9. 2010
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
151/2010 Z.z.
1. 6. 2010
dopĺňa §138
403/2010 Z.z.
1. 11. 2010
mení § 122
543/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 90 novelizačných bodov
125/2011 Z.z.
1. 5. 2011
mení a dopĺňa § 170 a poznámku pod čiarou
223/2011 Z.z.
20. 7. 2011
dopĺňa § 239
250/2011 Z.z.
1. 8 2011
dopĺňa § 170
334/2011 Z.z.
1. 11. 2011
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
334/2011 Z.z.
1. 4. 2012
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
348/2011 Z.z.
1. 1. 2012
dopĺňa § 12
521/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
521/2011 Z.z.
1. 2. 2012
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
69/2012 Z.z.
1. 3. 2012
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
252/2012 Z.z.
1. 9. 2012
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
252/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 48 novelizačných bodov
413/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 35 novelizačných bodov
96/2013 Z.z.
1. 5. 2013
mení § 184 ods. 5
252/2012 Z.z.
1. 8. 2016
doteraz neuvedené
338/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
338/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 61 novelizačných bodov
338/2013 Z.z.
1. 1. 2015
doteraz neuvedené
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 170 a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
PRVÁ HLAVA
PRVÝ DIEL
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet a pôsobnosť zákona
(1) Tento zákon vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia a konanie vo veciach sociálneho poistenia.
(2) Tento zákon upravuje aj výber, registráciu a postúpenie povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) (ďalej len „príspevky na starobné dôchodkové sporenie”).
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, colníkov1a) (ďalej len „policajt”), profesionálnych vojakov ozbrojených síl,1b) vojakov mimoriadnej služby1c) (ďalej len „profesionálny vojak”), ktorých sociálne zabezpečenie je upravené osobitným predpisom,2) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 2
Rozsah sociálneho poistenia
Sociálne poistenie podľa tohto zákona je
a) nemocenské poistenie ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva,
b) dôchodkové poistenie, a to
1. starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia,
2. invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia,
c) úrazové poistenie ako poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu (ďalej len pracovný úraz ) a choroby z povolania,
d) garančné poistenie ako poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
e) poistenie v nezamestnanosti ako poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti.
DRUHÝ DIEL
ZÁKLADNÉ POJMY
§ 3
Zárobková činnosť
(1) Zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis4) alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá
a) právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,5) okrem nepeňažného príjmu z predchádzajúceho právneho vzťahu, ktorý zakladal právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,5) poskytnutého z prostriedkov sociálneho fondu,
b) dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu.6)
(2) Zárobková činnosť je aj činnosť podľa odseku 1, z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu7) preto, že tak ustanovujú predpisy a medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
(3) Zárobková činnosť je aj činnosť podľa odseku 1, z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu,7) ak na fyzickú osobu, ktorá túto zárobkovú činnosť vykonáva, sa v