dnes je 25.4.2024

Input:

Vzor vyhlásenia o ručení

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.1.1 Vzor vyhlásenia o ručení

Kolektív autorov

Stiahnuť vzor


VYHLÁSENIE RUČITEĽA

Podpísaný ..........................................................,

rodné číslo: ........................................................,

bytom .................................................................

vyhlasujem,

že pohľadávku dlžníka – zamestnanca ........................, pracujúceho na pozícii ...................., rodné číslo ................, bytom ...................., ktorý pracuje u veriteľa - zamestnávateľa .................. so sídlom ................, IČO .............., voči veriteľovi – zamestnávateľovi uspokojím, ak tak neurobí dlžník, a to do 30 dní od doručenia písomnej výzvy veriteľa na účet veriteľa: ......................

Veriteľ – zamestnávateľ bude voči ručiteľovi uplatňovať uspokojenie len v prípade, že dlžník – zamestnanec neuhradí svoj splatný záväzok ani po výzve zaslanej veriteľom s určením