dnes je 5.3.2024

Input:

Pracovný poriadok materskej školy s právnou subjektivitou

28.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.1.1.4 Pracovný poriadok materskej školy s právnou subjektivitou

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Organizácia  Materská škola 
Identifikačné číslo organizácie (IČO)   
Obec a PSČ   
Ulica a číslo   
Štát   
Právna forma   
Štatutárny orgán   

Prerokované a odsúhlasené dňa: XX.XX.XXXX

Materská škola XXXXXX (ďalej zamestnávateľ”) vydáva podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z. z.

z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a § 12 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme tento pracovný poriadok:

I. časť

Čl. 1

Rozsah pôsobnosti

1) Tento pracovný poriadok sa vzťahuje na všetkých zamestnancov Materskej školy XXXXXX(ďalej len zamestnávateľ)

2) Na zamestnancov, ktorí pracujú u zamestnávateľa na základe dohôd, sa pracovný poriadok vzťahuje len vtedy, ak to vyplýva z jeho ďalších ustanovení, z ustanovení pracovnoprávnych predpisov a z uzavretej