dnes je 25.4.2024

Input:

Materská škola - Smernica o účtovaní zásob materiálu v príspevkovej organizácii

28.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.77 Materská škola - Smernica o účtovaní zásob materiálu v príspevkovej organizácii

Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

(uviesť názov školy a z textu vybrať tie účty, ktoré konkrétna škola používa)

Platnosť od:

Platnosť do: doba neurčitá

   Meno  Dátum  Podpis  
Vypracoval:
 
 
         
Schválil:
 
 
         

Legislatívny rámec:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon o účtovníctve.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4