dnes je 6.6.2023

Input:

Komentár k ZP § 152b Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

9.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.3.1 Komentár k ZP § 152b Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 152b

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

(1) Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(2) Oprávnenými výdavkami podľa odseku 1 sú preukázané výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je