Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

596/2003 Z.z., Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2019

596/2003 Z.z.
ZÁKON
z 5. novembra 2003
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
365/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení § 8
564/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 10
5/2005 Z.z.
1. 2. 2005
mení § 10, § 31, § 32
475/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 14 ods. 5 písm. d)
279/2006 Z.z.
1. 7. 2006
mení § 38 ods. 1, dopĺňa § 39
689/2006 Z.z.
1. 1. 2007
mení, 10 novelizačných bodov
245/2008 Z.z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa 55 novelizačných bodov
462/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 37 a § 37a
214/2009 Z.z.
4. 6. 2009
mení a dopĺňa § 5
179/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
179/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení § 6 a § 9
184/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa § 16,§ 17,§ 38
38/2011 Z.z.
1. 3. 2011
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
325/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 60 novelizačných bodov
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 13 novelizačnách bodov
312/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení 2 novelizačné body
464/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
464/2013 Z.z.
1. 3. 2014
mení § 11
61/2015 Z.z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa 49 novelizačných bodov
61/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení § 10 a poznámky pod čiarou
188/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
422/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 16 a § 39ha
177/2017 Z.z.
1. 9. 2017
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
182/2017 Z.z.
1. 9. 2017
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
182/2017 Z.z.
24. 5. 2018
dopĺňa prílohu
182/2017 Z.z.
1. 9. 2018
mení 2 novelizačné body
54/2018 Z.z.
15. 3. 2018
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 16
209/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa § 9, § 13, § 16 a § 21
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Základné ustanovenia
Tento zákon upravuje pôsobnosť, organizáciu a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy a určuje ich pôsobnosť v oblasti výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy, v oblasti tvorby siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť”), zaraďovania, vyraďovania a zmien v sieti a v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení.
§ 2
Výkon štátnej správy v školstve a školskej samosprávy
(1) Štátnu správu v školstve na úseku škôl1) a školských zariadení2) podľa tohto zákona vykonávajú:
a) riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia (ďalej len „riaditeľ”),
b) obec,
c) samosprávny kraj,
d) okresný úrad v sídle kraja,
e) Štátna školská inšpekcia,
f) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”),
g) iné ústredné orgány štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.3)
(2) Školskú
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: