dnes je 5.3.2024

Input:

526/2023 Z.z., Zákon o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

526/2023 Z. z.
ZÁKON
z 12. decembra 2023
o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní pomoci pri splácaní úveru na bývanie podľa osobitného predpisu1) formou príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie (ďalej len „príspevok”).
(2) Príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na čiastočnú úhradu splátky úveru na bývanie.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona
a) referenčnou splátkou je
1. priemerná mesačná splátka úveru na bývanie za rok 2022, v rozsahu istiny a úroku, okrem predčasného splatenia úveru na bývanie a zvýšenia splátky úveru na bývanie za aktívnej účasti oprávnenej osoby, vypočítaná za kalendárne mesiace, v ktorých oprávnená osoba skutočne takúto splátku zaplatila, zaokrúhlená na celé eurocenty, ak k začatiu splácania úveru na bývanie došlo pred 1. januárom 2023,
2. splátka v rozsahu istiny a úroku, okrem predčasného splatenia úveru na bývanie a zvýšenia splátky úveru na bývanie za aktívnej účasti oprávnenej osoby, ktorá predchádza zvýšenej splátke úveru na bývanie z dôvodu prvej zmeny fixnej úrokovej sadzby úveru na bývanie od okamihu uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby alebo prvej zmeny variabilnej úrokovej sadzby úveru na bývanie po 31. decembri 2022, ktorú oprávnená osoba skutočne zaplatila, zaokrúhlená na celé eurocenty, ak k začatiu splácania úveru na bývanie došlo v roku 2023,
b) mesačnou splátkou je pravidelná mesačná splátka úveru na bývanie v rozsahu istiny a úroku, okrem predčasného splatenia úveru na bývanie a zvýšenia splátky úveru na bývanie za aktívnej účasti oprávnenej osoby, zaokrúhlená na celé eurocenty.
§ 3
Oprávnená osoba
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je fyzická osoba, ktorá
a) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
b) je spotrebiteľ zo zmluvy o úvere na bývanie,
c) má zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú pred 1. januárom 2024 a výška mesačnej splátky poskytovaného úveru na bývanie sa z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie zvýšila v porovnaní s referenčnou splátkou.
§ 4
Príjem
(1) Pri posudzovaní nároku na príspevok sa započítavajú príjmy oprávnenej osoby a ďalšej fyzickej osoby, ktorá má spolu s oprávnenou osobou uzavretú zmluvu o úvere na bývanie (ďalej len „spoludlžník”).
(2) Na účely posúdenia nároku na príspevok sa zohľadňuje zdaniteľný príjem, ktorý je súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) podľa osobitného predpisu2) a osobitného základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu.3)
(3) Príjem na účely posúdenia nároku na príspevok je
a) jedna dvanástina zohľadňovaného príjmu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok alebo
b) priemerný mesačný zohľadňovaný príjem za šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok, ak oprávnená osoba na základe posúdenia príjmu podľa písmena a) nesplnila podmienku nároku na príspevok podľa § 5 ods. 1 písm. a).