Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

278/1993 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu, v znení účinnom k 1.5.2018

278/1993 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21.októbra 1993
o správe majetku štátu
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
374/1996 Z.z.
1. 1. 1997
mení, 27 novelizačných bodov
72/1999 Z.z.
1. 5. 1999
mení, 32 novelizačných bodov
121/2001 Z.z.
1. 5. 2001
mení, 38 novelizačných bodov
509/2001 Z.z.
13. 12. 2001
mení § 8 a § 18b
64/2002 Z.z.
14. 2. 2002
ruší § 18b ods. 2
435/2002 Z.z.
1. 9. 2002
ruší § 18 ods. 2, mení a dopĺňa § 11 a § 13
161/2003 Z.z.
1. 6. 2003
mení, 25 novelizačných bodov
512/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 3, § 5, § 8a ods. 3, dopĺňa nový § 18f
618/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení a dopĺňa § 2, § 8, § 11, §13, dopĺňa nový § 18g
534/2005 Z.z.
15. 12. 2005
mení § 6, § 6a, §9, §13, nové § 8 až § 8c
277/2007 Z.z.
1. 7. 2007
mení § 2, § 6, § 8, § 8c, §13 a § 13a
325/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení, 19 novelizačných bodov
165/2008 Z.z.
1. 6. 2008
mení a dopĺňa § 8a, § 11, § 13, § 14a
245/2008 Z.z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa § 11, § 13 a § 18
510/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 34 novelizačných bodov
547/2011 Z.z.
31. 12. 2011
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa § 13b
135/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení § 13 a § 18j
324/2014 Z.z.
1. 12. 2014
mení a dopĺňa 48 novelizačných bodov
374/2014 Z.z.
1.1.2015
mení 3 novelizačnými bodmi
392/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 11 a poznámku pod čiarou
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 4 novelizačné body
301/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení § 3b a § 14a
315/2016 Z.z.
1. 2. 2017
dopĺňa § 8g a poznámky pod čiarou
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
dopĺňa 3 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1) Tento zákon upravuje správu majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu”) vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére, ktorú vykonáva správca majetku štátu (ďalej len „správca”), a to
a) štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia, )
b) štátny fond, 2)
c) právnická osoba zriadená osobitným zákonom,3) ak na základe zákona spravuje majetok štátu,
d) štátny orgán bez právnej subjektivity, ak podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu spravuje majetok štátu; práva a povinnosti správcu vykonáva len v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo osobitným predpisom.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) nakladanie s majetkom štátu, pri ktorom dochádza k plneniu záväzkov 4) v rámci predmetu činnosti správcu alebo v
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: