dnes je 25.6.2024

Input:

595/2003 Z.z., Zákon o dani z príjmov, v znení účinnom k 1.3.2014

595/2003 Z.z.
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o dani z príjmov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
177/2004 Z.z.
1.5.2004
mení, 14 novelizačných bodov
191/2004 Z.z.
15.4.2004
dopĺňa § 52
391/2004 Z.z.
9.7.2004
mení § 5
538/2004 Z.z.
14.10.2004
dopĺňa § 52
539/2004 Z.z.
1.11.2004
mení § 19 a § 21
659/2004 Z.z.
1.1.2005
mení, 118 novelizačných bodov
659/2004 Z.z.
1.7.2005
dopĺňa § 9 ods. 2
659/2004 Z.z.
1.5.2006
dopĺňa § 13 ods. 2 písm. i)
68/2005 Z.z.
1.3.2005
novela chybne ruší časť textu v § 52 ods. 40, ktorá v deň účinnosti novely č. 68/2005 Z.z. ešte nebola súčasťou tohto zákona
314/2005 Z.z.
20.7.2005
mení § 3, § 5, §12, § 17,§ 33 a § 52
534/2005 Z.z.
1.1.2006
mení, 115 novelizačných bodov
534/2005 Z.z.
1.5.2006
mení § 13 odsek 2 písm. i
660/2005 Z.z.
1.1.2006
mení a dopĺňa § 12 , § 17, § 19, § 20, § 52
688/2006 Z.z.
29.12.2006
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
688/2006 Z.z.
1.1.2007
mení a dopĺňa 86 novelizačných bodov
688/2006 Z.z.
1.4.2007
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
76/2007 Z.z.
1.3.2007
mení § 17, § 20, § 50, § 52b, dopĺňa nový § 52c
519/2007 Z.z.
1.1.2008
dopĺňa § 9
530/2007 Z.z.
1.1.2009
dopĺňa § 13
561/2007 Z.z.
1.1.2008
dopĺňa § 30a
621/2007 Z.z.
1.1.2008
mení dopĺňa 54 novelizačných bodov
653/2007 Z.z.
1.1.2008
mení a dopĺňa § 5, § 38. § 39
168/2008 Z.z.
1.6.2008
dopĺňa § 50
514/2008 Z.z.
15. 12. 2008
dopĺňa § 20
465/2008 Z.z.
1.1.2009
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
563/2008 Z.z.
1.1.2009
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
567/2008 Z.z.
1.1.2009
mení § 19
60/2009 Z.z.
1.3.2009
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
184/2009 Z.z.
1.9.2009
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
185/2009 Z.z.
1.1.2010
dopĺňa § 30b
504/2009 Z.z.
1.1.2010
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
504/2009 Z.z.
1.1.2011
mení § 50 ods. 1
563/2009 Z.z.
1.1.2010
mení 3 novelizačné body
374/2010 Z.z.
30.9.2010
dopĺňa § 17
548/2010 Z.z.
1.1.2011
mení a dopĺňa 99 novelizačných bodov
129/2011 Z.z.
1. 5. 2011
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
231/2011 Z.z.
1. 8. 2011
mení a dopĺňa § 30, § 30a a § 52j
250/2011 Z.z.
1. 8. 2011
mení 6 novelizačných bodov
362/2011 Z.z.
1. 12. 2011
dopĺňa § 8, § 7, § 21
406/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa § 9, § 50, § 52n
331/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
548/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 37 novelizačných bodov
69/2012 Z.z.
1. 3. 2012
mení a dopĺňa § 2, § 22 a § 26
189/2012 Z.z.
30. 6. 2012
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
252/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
288/2012 Z.z.
30. 9. 2012
dopĺňa § 52s
395/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 48 novelizačných bodov
70/2013 Z.z.
1. 5. 2013
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
135/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 49
318/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
463/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 95 novelizačných bodov
463/2013 Z.z.
1. 3. 2014
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
463/2013 Z.z.
1. 9. 2014
doteraz neuvedené
463/2013 Z.z.
1. 1. 2016
doteraz neuvedené
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) daň z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len daň ),
b) spôsob platenia a vyberania dane,
(2) Medzinárodná zmluva, ktorá bola schválená, ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo dohoda, ktorá bola uzatvorená alebo schválená vládou Slovenskej republiky a ktorá upravuje zdanenie a s tým súvisiace právne vzťahy vo vzťahu k nesamosprávnym územiam, ktoré v medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne (ďalej len „medzinárodná zmluva”), má prednosť pred týmto zákonom.
§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie
a) daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba ,
b) predmetom dane príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane podľa § 12,
c) príjmom peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak; za nepeňažné plnenie fyzickej osoby, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11, sa považuje aj prijatie zmenky ako platobného prostriedku, ktorou dlžník uhradil pohľadávku veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou,
d) daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou
1. fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt1a) alebo sa tu obvykle zdržiava; fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu,
2. právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia; miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia štatutárnych orgánov a dozorných orgánov právnickej osoby, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri,
e) daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou
1. fyzická osoba neuvedená v písmene d) prvom bode,
2. fyzická osoba uvedená v písmene d) prvom bode, ktorá sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava len na účely štúdia alebo liečenia alebo ktorá hranice do Slovenskej republiky prekračuje denne alebo v dohodnutých časových obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na území Slovenskej republiky,
3. právnická osoba neuvedená v písmene d) druhom bode,
f) predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí,
g) predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16),
h) zdaniteľným príjmom príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy,
i) daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve1) daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11, ak tento zákon