dnes je 25.4.2024

Input:

534/2023 Z.z., Zákon o štátnom rozpočte na rok 2024

534/2023 Z. z.
ZÁKON
z 21. decembra 2023
o štátnom rozpočte na rok 2024
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2024 sa rozpočtujú sumou 22 701 961 400 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2024 sa určujú sumou 30 317 892 299 eur.
(2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 2024 sa určuje sumou 7 615 930 899 eur.
(3) Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2024 je uvedený v prílohe č. 1.
(4) Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2024 je uvedené v prílohách č. 2 a 3. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) sú uvedené v prílohe č. 4.
(5) Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2024 poskytujú do rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 5.
(6) Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2024 sú uvedené v prílohe č. 6.
§ 2
(1) Vláda alebo na základe splnomocnenia vlády minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2024 uvedené v prílohách č. 2 až 6, pričom ustanovenia osobitného predpisu o vykonávaní rozpočtových opatrení1) týmto nie sú dotknuté. Vláda alebo na základe splnomocnenia vlády minister financií Slovenskej republiky vykonáva v roku 2024 úpravy v systemizácii podľa osobitných predpisov.2)
(2) Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2024 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2024 podľa § 1 ods. 2.
(3) Odsek 2 sa nevzťahuje na prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie vrátené do štátneho rozpočtu, určené na ďalšie použitie.
§ 3
(1) Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2024 určuje vo výške 0 % ročne.
(2) Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2024 určuje vo výške 2 % ročne.
(3) Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) sa na rok 2024 určuje vo výške 3 % ročne.
§ 4
(1) Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2024 je 12 604 299 332 eur.5)
(2) Vláda je oprávnená v roku 2024 prevziať úvery od Rozvojovej banky Rady Európy do výšky 300 000 000 eur na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu.
(3) Vláda je oprávnená v roku 2024 prevziať úvery od Európskej investičnej banky do výšky 700 000 000 eur na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu.
(4) Ministerstvo