dnes je 2.12.2023

Input:

422/2015 Z.z., Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2020

422/2015 Z.z.
ZÁKON
z 25. novembra 2015
o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
276/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 45 novelizačných bodov
359/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 52 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje uznávanie dokladov o vzdelaní, uznávanie odborných kvalifikácií, kompenzačné opatrenia, uznávanie vzdelania na účely pokračovania v štúdiu, podmienky voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike, podmienky vydávania európskeho profesijného preukazu a pôsobnosť príslušných orgánov v oblasti uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií.
§ 2
Pôsobnosť zákona
(1) Tento zákon sa vzťahuje na uznávanie dokladov o
a) vzdelaní vydaných uznanou vzdelávacou inštitúciou podľa právnych predpisov
1. členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát”) a
2. štátu, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „tretí štát”) a
b) odborných kvalifikáciách vydaných uznanou vzdelávacou inštitúciou alebo inou oprávnenou inštitúciou podľa právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak osobitný predpis upravujúci podmienky prístupu k príslušnému regulovanému povolaniu ustanovuje inak.
§ 3
(1) Na účely uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií sa rozumie
a) uznaním dokladu o vzdelaní uznanie dokladu o vzdelaní vydaného uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným uznanou vzdelávacou inštitúciou v Slovenskej republike,
b) odbornou kvalifikáciou spôsobilosť na výkon regulovaného povolania potvrdená dokladom o odbornej kvalifikácii alebo dokladom o odbornej praxi,
c) dokladom o odbornej kvalifikácii
1. doklad o vzdelaní,
2. doklad potvrdzujúci splnenie kvalifikačných predpokladov na základe uznaného dokladu o vzdelaní a splnenie ďalších podmienok ustanovených na výkon príslušného regulovaného povolania alebo
3. osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
d) regulovaným povolaním povolanie, odborná činnosť alebo skupina odborných činností, na ktorých výkon sa vyžaduje splnenie kvalifikačných predpokladov ustanovených osobitnými predpismi1) okrem všeobecného kvalifikačného predpokladu, ktorým je stupeň vzdelania, najmä v študijnom odbore v skupine študijných odborov sociálne, ekonomické a právne vedy; za regulované povolanie sa považuje aj povolanie s právom používať profesijné tituly, ktoré vykonávajú členovia uznanej profesijnej organizácie,
e) regulovaným vzdelávaním vzdelávanie zamerané na odbornú prípravu na výkon regulovaného povolania v obsahu a rozsahu ustanovenom právnymi predpismi členského štátu alebo tretieho štátu alebo v obsahu a rozsahu schválenom príslušným orgánom zriadeným na tento účel,
f) kompenzačným opatrením opatrenie, ktorého účelom je doplnenie chýbajúceho vzdelania alebo odbornej prípravy alebo odstránenie podstatných rozdielov vo vzdelaní alebo v odbornej príprave,
g) koordináciou vzdelania