dnes je 29.2.2020
Input:

Príplatok za činnosť triedneho učiteľa

1.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.12.1.2 Príplatok za činnosť triedneho učiteľa

Ing. Jarmila Belešová

Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí za výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa v súlade s § 13a a § 13b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.”) príplatok za výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa. Uvedený príplatok sa poskytuje učiteľovi aj v prípade, ak zamestnávateľ v rozpore so zákonom č. 317/2009 Z. z. poverí vykonávaním činnosti triedneho učiteľa takého učiteľa, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti učiteľa v tejto škole, teda je nekvalifikovaným učiteľom. Vyplácanie tohto príplatku totiž nie je podmienené spĺňaním kvalifikačných predpokladov, ale vykonávaním uvedenej činnosti.

Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach. Príplatok sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

Príplatok za činnosť triedneho učiteľa sa poskytuje za obdobie školského roku, ktorý trvá podľa školského zákona od 1. septembra príslušného kalendárneho roku