dnes je 12.6.2021

Input:

Návrh na odmenu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

29.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.12.1.3 Návrh na odmenu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Ing. Jarmila Belešová

Stiahnuť dokument

Názov a sídlo zamestnávateľa

Miesto a dátum

N á v r h

na poskytnutie odmeny podľa § 20 ods. 1 písm. .... zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Po prehodnotení plnenia úloh Meno a priezvisko zamestnanca

priznávam menovanému (menovanej) odmenu v súlade s § 20 ods. 1 písm. a) a b) (doplní sa príslušné písmeno zákona, také isté ako v nadpise) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vo výške ........,- €,

Odôvodnenie:

  • - za kvalitné vykonávanie pracovných činností súvisiacich so zabezpečovaním výchovno-vzdelávacieho procesu alebo
  • - za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností, ktoré vyplývajú z dohodnutého druhu práce v pracovnej zmluve

Priamy nadriadený, napr. zástupca RŠ ............................................

Schvaľujem

.............................................

riaditeľ školy

Základná finančná kontrola

Základná finančná kontrola je vykonávaná podľa § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých predpisov za účelom hospodárnej, efektívnej, účinnej a účelnej realizácie finančnej operácie alebo jej časti.