dnes je 25.6.2024

Input:

580/2004 Z.z., Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2014

580/2004 Z.z.
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
718/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení, 34 novelizačných bodov
305/2005 Z.z.
1. 9. 2005
mení § 3, § 4, § 5, § 6, § 8
352/2005 Z.z.
1. 9. 2005
mení, 73 novelizačných bodov
660/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení, 45 novelizačných bodov
282/2006 Z.z.
1. 6. 2006
dopĺňa § 19
522/2006 Z.z.
29.9. 2006
mení § 31a
673/2006 Z.z.
1. 1. 2007
dopĺňa § 31b a § 31c
358/2007 Z.z.
1. 10. 2007
dopĺňa § 6, § 8 a § 23
530/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa § 2
518/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení § 11, § 13 a § 29b
594/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 48 novelizačných bodov
461/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení 16 novelizačných bodov
581/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
581/2008 Z.z.
28. 2. 2010
mení § 27
581/2008 Z.z.
1. 1. 2011
mení § 27a
108/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
192/2009 Z.z.
1.6. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
192/2009 Z.z.
6.6. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
533/2009 Z.z.
1. 1. 2010
dopĺňa § 31i
121/2010 Z.z.
1.5.2010
meni a dpĺňa 16 novelizačných bodov
136/2010 Z.z.
1.6.2010
meni a dpĺňa § 6 a § 23
151/2010 Z.z.
1.6.2010
dopĺňa § 13
499/2010 Z.z.
1.1.2011
mení dopĺňa 63 novelizačných bodov
133/2011 Z.z.
1. 5. 2011
mení a dopĺňa 28 novelizačných bodov
250/2011 Z.z.
1. 8. 2011
mení a dopĺňa 40 novelizačných bodov
185/2012 Z.z.
1. 7. 2012
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
252/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
395/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení poznámku pod čiarou
421/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 65 novelizačných bodov
41/2013 Z.z.
1. 4. 2013
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
153/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
153/2013 Z.z.
1. 6. 2017
doteraz neuvedené
153/2013 Z.z.
1. 1. 2018
doteraz neuvedené
220/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení a dopĺňa 25 novelizačných bodov
220/2013 Z.z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 13
338/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
338/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
463/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje zdravotné poistenie, právne vzťahy vznikajúce na základe zdravotného poistenia a prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len poistné ).
§ 2
Pojem a druhy zdravotného poistenia
(1) Zdravotné poistenie je
a) povinné verejné zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom verejného zdravotného poistenia (ďalej len poistenec ) za podmienok ustanovených týmto zákonom zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len zdravotná starostlivosť ) v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom, 1)
b) individuálne zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom individuálneho zdravotného poistenia zdravotná starostlivosť v rozsahu určenom v zmluve podľa osobitného predpisu. 2)
(2) Vykonávanie verejného zdravotného poistenia je činnosť vo verejnom záujme, pri ktorej sa hospodári s verejnými prostriedkami.2a) Verejné zdravotné poistenie vykonávajú zdravotné poisťovne za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.57)
DRUHÁ ČASŤ
VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE
§ 3
Osobný rozsah verejného zdravotného poistenia
(1) Poistenec na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je povinne verejne zdravotne poistená podľa tohto zákona (ďalej len verejne zdravotne poistená ).
(2) Povinne verejne zdravotne poistená je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt 3) na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak
a) je zamestnaná v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť zamestnanca,
1. v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť zamestnanca,
2. v služobnom úrade3a) alebo v jeho príspevkovej organizácii, ktorými je služobne vyslaná na plnenie úloh v cudzine na čas dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a je zdravotne poistená v cudzine alebo má komerčné poistenie liečebných nákladov počas takéhoto pobytu v cudzine na základe dohody so zamestnávateľom; to sa vzťahuje aj na jej manžela a deti,3bktorí ju nasledujú do miesta dočasného vyslania v cudzine na základe dohody zamestnávateľa s touto fyzickou osobou,
b) vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť,
c) dlhodobo sa zdržiava v cudzine a je zdravotne poistená v cudzine; a na území Slovenskej republiky nie je zamestnaná ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť za dlhodobý pobyt v cudzine sa považuje pobyt dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
d) je nezaopatrený rodinný príslušník osoby, ktorá podlieha právnym predpisom iného členského štátu podľa osobitných predpisov3a) na účely vykonávania osobitných predpisov;3a) za takého nezaopatreného rodinného príslušníka sa považuje
1. nezaopatrené dieťa podľa § 11 ods. 7 písm. a),
2. manžel alebo manželka, ktorá je poberateľom rodičovského príspevku,
3. manžel alebo manželka, ktorá sa osobne celodenne a