dnes je 21.7.2024

Input:

386/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras, jeho zóny a ochranné pásmo

386/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. septembra 2023,
ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras, jeho zóny a ochranné pásmo
Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 3 a 10, § 19 ods. 1 a 6, § 30 ods. 5 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) nariaďuje:
§ 1
Národný park Slovenský kras
Vyhlasuje sa Národný park Slovenský kras (ďalej len „národný park”), jeho zóny a ochranné pásmo. Hranice národného parku, jeho zón a hranice ochranného pásma sú vymedzené v prílohe č. 1.
§ 2
Územie národného parku
(1) Národný park sa nachádza v okrese Košice-okolie v katastrálnych územiach Debraď, Drienovec, Dvorníky, Hačava, Háj, Jasov, Medzev, Turňa nad Bodvou a Zádiel, v okrese Revúca v katastrálnych územiach Gemerský Milhosť a Jelšavská Teplica a v okrese Rožňava v katastrálnych územiach Ardovo, Bôrka, Brzotín, Dlhá Ves, Drnava, Gemerská Hôrka, Honce, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kružná, Kunova Teplica, Lipovník, Lúčka, Pašková, Plešivec, Rakovnica, Rozložná, Rožňavské Bystré, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, Štítnik a Vidová.
(2) Celková výmera národného parku je 35 522,52 ha.
(3) Hranica národného parku, hranice zón národného parku a hranica ochranného pásma národného parku vymedzené geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačujú v katastri nehnuteľností. Technickým podkladom na zápis priebehu hranice národného parku a priebehu hranice ochranného pásma národného parku do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica národného parku, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Košice-okolie, na Okresnom úrade Revúca a na Okresnom úrade Rožňava.
§ 3
Zóny národného parku
(1) Vyhlasujú sa zóny A, B, C a D národného parku. Mapa a grafické podklady, v ktorých sú zakreslené hranice zón národného parku, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Košice-okolie, na Okresnom úrade Revúca a na Okresnom úrade Rožňava.
(2) Zóna A má výmeru 8 591,35 ha a platí v nej piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona.
(3) Zóna B má výmeru 1 187,29 ha a platí v nej štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.
(4) Zóna C má výmeru 25 707,67 ha a platí v nej tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.
(5) Zóna D má výmeru 36,21 ha a platí v nej druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona.
(6) Zákazy a obmedzenia podľa § 13 až 16 zákona na území národného parku a jeho ochranného pásma platia celoročne.
§ 4
Ochranné pásmo národného parku
(1) Vyhlasuje sa ochranné pásmo národného parku. Ochranné pásmo národného parku sa nachádza v okrese Košice-okolie v katastrálnych územiach Dvorníky, Hačava, Medzev, Turňa nad Bodvou a Zádiel, v okrese Revúca v katastrálnych územiach Gemerský Milhosť, Jelšavská Teplica, Mikolčany a Nováčany a v okrese Rožňava v katastrálnych územiach Ardovo, Brzotín, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Krásnohorská