dnes je 21.7.2024

Input:

278/1993 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu, v znení účinnom k 1.4.2025

278/1993 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21.októbra 1993
o správe majetku štátu
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
618/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení a dopĺňa § 2, § 8, § 11, §13, dopĺňa nový § 18g
534/2005 Z.z.
15. 12. 2005
mení § 6, § 6a, §9, §13, nové § 8 až § 8c
277/2007 Z.z.
1. 7. 2007
mení § 2, § 6, § 8, § 8c, §13 a § 13a
325/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení, 19 novelizačných bodov
165/2008 Z.z.
1. 6. 2008
mení a dopĺňa § 8a, § 11, § 13, § 14a
245/2008 Z.z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa § 11, § 13 a § 18
510/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 34 novelizačných bodov
547/2011 Z.z.
31. 12. 2011
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa § 13b
135/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení § 13 a § 18j
324/2014 Z.z.
1. 12. 2014
mení a dopĺňa 48 novelizačných bodov
374/2014 Z.z.
1.1.2015
mení 3 novelizačnými bodmi
392/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 11 a poznámku pod čiarou
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 4 novelizačné body
301/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení § 3b a § 14a
315/2016 Z.z.
1. 2. 2017
dopĺňa § 8g a poznámky pod čiarou
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
dopĺňa 3 novelizačné body
372/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení § 14a a poznámku pod čiarou
4/2019 Z.z.
1. 2. 2019
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
209/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa § 8 a § 8e
241/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa § 8b a vypúšťa § 8g
423/2020 Z.z.
1. 1. 2021
dopĺňa § 3b
205/2023 Z.z.
1. 4. 2024
mení § 8c
205/2023 Z.z.
1. 4. 2025
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
284/2023 Z.z.
1. 8. 2023
dopĺňa § 13
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1) Tento zákon upravuje správu majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu”) vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére, ktorú vykonáva správca majetku štátu (ďalej len „správca”), a to
a) štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia,1)
b) štátny fond,2)
c) právnická osoba zriadená osobitným zákonom,3) ak na základe zákona spravuje majetok štátu,
d) štátny orgán bez právnej subjektivity, ak podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu spravuje majetok štátu; práva a povinnosti správcu vykonáva len v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo osobitným predpisom.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) nakladanie s majetkom štátu, pri ktorom dochádza k plneniu záväzkov4) v rámci predmetu činnosti správcu alebo v súvislosti s ním,
b) nakladanie s majetkom štátu, ktoré upravujú osobitné predpisy,5)
c) hospodárenie s peňažnými prostriedkami štátu, ktoré upravuje osobitný predpis.5a)
(3) Medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, má prednosť pred ustanoveniami tohto zákona.
§ 2
Majetok štátu
(1) Na účely tohto zákona majetkom štátu sú veci vo vlastníctve Slovenskej republiky vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva Slovenskej republiky.
(2) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) stavbou stavba, ktorá má steny a strechu a je
1. pripojená na elektrické, telekomunikačné siete, na rozvody plynu, tepla, vody alebo na kanalizáciu a
2. určená a vhodná na ochranu ľudí, zvierat a vecí,
b) priľahlým pozemkom pozemok priľahlý k stavbe, neoddeliteľne určený na spoločné užívanie s touto stavbou alebo pozemok nevyhnutne slúžiaci na prístup ku stavbe,
c) reklamnou stavbou konštrukcia použitá na verejné šírenie reklamných informácií bez ohľadu na spôsob osadenia alebo upevnenia a na druh použitého materiálu.
(3)  Slovenská republika ako právnická osoba vlastní majetok a nakladá s ním prostredníctvom správcov majetku štátu v súlade s týmto zákonom. Správca podľa § 1 ods. 1 písm. a), b) a d) môže nadobúdať majetok len do vlastníctva štátu. Správca majetku štátu vykonáva právne úkony pri správe majetku štátu v mene štátu. Správca koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.
DRUHÁ ČASŤ
SPRÁVA MAJETKU ŠTÁTU
HLAVA I
POJEM A OBSAH SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU
§ 3
(1) Správa majetku štátu je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku štátu, ktorý mu štát zveril do správy.
(2) Správca je oprávnený a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.
(3) Majetok štátu, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti