dnes je 21.7.2024

Input:

133/2024 Z.z., Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy v znení vyhlášky č. 492/2023 Z. z.

133/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
zo 6. júna 2024,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy v znení vyhlášky č. 492/2023 Z. z.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 4 písm. a) až e), g) až i), k) až o), q), r), t) až z), aa) až an) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a podľa § 95 ods. 2 písm. b), d), k) a n) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy v znení vyhlášky č. 492/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a postup prevádzkovateľa sústavy pri pripojení elektroenergetických zariadení a odberných elektrických zariadení do sústavy”.
2. V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c) formu a obsah údajov, ktoré sú uchovávané dodávateľom elektriny o obchodoch podľa § 34 ods. 2 písm. v) zákona o energetike, postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov,
d) spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny prevádzkovateľom prenosovej sústavy podľa § 28 ods. 3 písm. x) zákona o energetike, prevádzkovateľom distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 3 písm. m) zákona o energetike a dodávateľom elektriny podľa § 34 ods. 2 písm. z) zákona o energetike a ich uchovávanie.”.
3. V § 2 písm. ao) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý je praktickou realizáciou európskej platformy pre postup podľa osobitného predpisu,1a”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1aČl. 22 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (Ú. v. EÚ L 312, 28. 11. 2017).”.
4. V § 2 sa vypúšťajú písmená au) a av).

Doterajšie písmená aw) až ay) sa označujú ako písmená au) až aw).
5. § 2 sa dopĺňa písmenami ax) až bj), ktoré znejú:
„ax) platformou MARI (Manually Activated Reserves Initiative) európska platforma na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou,1b
ay) platformou