dnes je 21.7.2024

Input:

121/2024 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci

121/2024 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. mája 2024
o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci a na predchádzanie týmto rizikám, vrátane najvyššie prípustných expozičných limitov.
(2) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na činnosti, pri ktorých zamestnanci sú alebo môžu byť pri práci exponovaní karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom.
(3) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí sú pri práci exponovaní len ionizujúcemu žiareniu.1)
(4) Na expozíciu azbestu, ktorú upravuje osobitný predpis,2) sa ustanovenia tohto nariadenia vlády vzťahujú, ak poskytujú väčší rozsah ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia vlády
a) karcinogénny faktor je
1. látka alebo zmes, ktorá spĺňa kritériá klasifikácie ako karcinogén kategórie 1A alebo kategórie 1B podľa osobitného predpisu,3)
2. látka, zmes alebo pracovný proces s rizikom chemickej karcinogenity uvedené v prílohe č. 1 alebo látka alebo zmes uvoľňovaná v pracovných procesoch, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1,
b) mutagénny faktor je látka alebo zmes, ktorá spĺňa kritériá klasifikácie ako mutagén zárodočných buniek kategórie 1A alebo kategórie 1B podľa osobitného predpisu,3)
c) reprodukčne toxický faktor je látka alebo zmes, ktorá spĺňa kritériá klasifikácie ako reprodukčne toxická látka kategórie 1A alebo kategórie 1B podľa osobitného predpisu,3)
d) bezprahový reprodukčne toxický faktor je reprodukčne toxický faktor, pre ktorý neexistuje úroveň expozície bezpečná pre zdravie zamestnancov,
e) prahový reprodukčne toxický faktor je reprodukčne toxický faktor, pre ktorý existuje bezpečná úroveň expozície, pod ktorou nie je riziko pre zdravie zamestnancov,
f) najvyššie prípustný expozičný limit je najvyššie prípustná hodnota časovo váženého priemeru koncentrácie karcinogénneho faktora, mutagénneho faktora alebo reprodukčne toxického faktora v ovzduší dýchacej zóny zamestnanca vo vzťahu k definovanému referenčnému času,
g) expozičný ekvivalent vyjadruje vzťah medzi koncentráciou karcinogénneho faktora alebo mutagénneho faktora v pracovnom ovzduší a koncentráciou karcinogénneho faktora alebo mutagénneho faktora alebo ich metabolitov v biologickej vzorke, na základe ktorého možno hodnotiť záťaž organizmu výlučne pri expozícii vdychovaním,
h) biologická medzná hodnota je limitná hodnota koncentrácie príslušného faktora, jeho metabolitu alebo indikátora účinku v príslušnom biologickom materiáli,
i) zdravotný