dnes je 21.7.2024

Input:

119/2024 Z.z., Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. mája 2024 č. S17143-2024-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2024

119/2024 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov vydalo
opatrenie z 20. mája 2024 č. S17143-2024-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2024.
Cieľom opatrenia je ustanoviť výšku náhrady za bolesť a výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2024 z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2024 za jeden bod je 28,60 eura.
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. mája 2024.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke č. 14-15/2024 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky https://www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.