dnes je 21.7.2024

Input:

136/2024 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2025

136/2024 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. júna 2024,
ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2025
Vláda Slovenskej republiky podľa § 78b ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 484/2021 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb
a) pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2025, je ustanovená v prílohe č. 1,
b) krízovej intervencie a v nocľahárni na rok 2025 je ustanovená v prílohe č. 2.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2024.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2025.
 
v z. Robert Kaliňák v. r.
 
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 136/2024 Z. z.
Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2025
 
Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto v zariadení sociálnych služieb
Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto v zariadení sociálnych služieb obsadené najmenej v rozsahu 8 hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa
II. stupeň
188 eur
125 eur
III. stupeň
375 eur
250 eur
IV. stupeň
488 eur
325 eur
V. stupeň
675 eur
450 eur
VI. stupeň
825 eur
550 eur
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 136/2024 Z. z.
Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie a v nocľahárni na rok 2025
 
Druh zariadenia sociálnych služieb
Výška finančného príspevku na miesto v zariadení sociálnych služieb na mesiac
Výška finančného príspevku na miesto v zariadení sociálnych služieb na rozpočtový rok
nocľaháreň
375 eur
4 500 eur
útulok
375 eur
4 500 eur
domov na polceste
375 eur
4 500 eur
zariadenie núdzového bývania
375 eur
4 500 eur