dnes je 25.1.2021

Input:

Komentár k ZP § 105 Dovolenka za odpracované dni

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 105 Dovolenka za odpracované dni

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 105

Dovolenka za odpracované dni

Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

 

K § 105: [Dovolenka za odpracované dni]


§ 105 upravuje pravidlá pre výpočet dovolenky pre zamestnanca, ktorý nesplnil podmienky podľa § 101 a 102, t. j. nevykonával prácu v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa aspoň 60 dní (viď. aj § 144a ods. 4). Takýto zamestnanec môže získať nárok na dovolenku za odpracované dni. Zamestnancovi patrí dovolenka v rozsahu 1/12 dovolenky za kalendárny rok (§ 103) za každých 21 odpracovaných dní v danom kalendárnom roku.

Zamestnanec má právo na dovolenku za odpracované dni za nasledujúcich podmienok:

  1. nevznikol mu nárok na dovolenku za kalendárny rok alebo pomernú časť tejto dovolenky [§ 101 a § 102, t. j. nevykonával prácu v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa aspoň 60 dní (viď. aj § 144a ods. 4)]

  2. odpracoval u zamestnávateľa aspoň 21 pracovných dní v kalendárnom roku.

Odpracovaný deň pre tieto účely je deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej (pracovnej zmeny). Zároveň časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nespočítavajú.

Na zistenie, či sú splnené podmienky vzniku nároku na dovolenku, sa posudzuje zamestnanec, ktorý je zamestnaný po určený týždenný pracovný čas, akoby v kalendárnom týždni pracoval päť pracovných dní, aj keď jeho pracovný čas nie je rozvrhnutý na všetky pracovné dni v týždni (§ 144a ods. 4).

Zamestnancovi patrí dovolenka v rozsahu 1/12 dovolenky za kalendárny rok (§ 103) za každých 21 odpracovaných dní v danom kalendárnom roku. (Za 42 odpracovaných dní to budú 2/12).

V princípe: 20 odpracovaných dní = bez nároku na dovolenku, 21 odpracovaných dní = 1/12, 41 odpracovaných dní = 1/12, 42 odpracovaných dní = 2/12, 59 odpracovaných dní = 2/12, 60 odpracovaných dní - dovolenka za kalendárny rok v príslušnom rozsahu.

Krátenie dovolenky za odpracované dni

Podľa § 109 ods. 6dovolenku za odpracované dni … možno krátiť iba z dôvodov ustanovených v § 109 odseku 3. V § 109 ods. 3 sa stanovuje, že za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú.

Z uvedeného vyplýva, že dovolenku za odpracované dni nemožno krátiť z dôvodov podľa § 109 ods. 1 ani § 109 ods. 5.

Keďže nejde o krátenie podľa § 109 ods. 1, ale o krátenie podľa § 109 ods. 3, neuplatní sa tu ani§ 109 ods. 4, podľa ktorého pri krátení dovolenky podľa odseku 1 (§ 109 ods. 1) sa musí zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa trval počas celého kalendárneho roka, poskytnúť dovolenka aspoň v dĺžke jedného týždňa, mladistvému zamestnancovi v dĺžke dvoch týždňov.


Zamestnanec vykonával prácu od 17.10. 2016 do 31.12.2016 . V prípade:

č.1 bol pracovný čas rozvrhnutý rovnomerne na 5 dní v týždni v 8 a pol hodinových pracovných zmenách.

č.2 bol pracovný čas rozvrhovaný striedavo cyklom = prvý týždeň: 5 dní, druhý týždeň: 2 dni, pričom zamestnanec vykonáva prácu v 12 hodinových pracovných zmenách.

Zamestnanec nebol v tejto dobe dočasne pracovne neschopný, nečerpal celodennú prekážku v práci a na niektoré dni pripadol sviatok, kedy zamestnanec č. 1 nepracoval (mal deň z hľadiska mzdy posudzovaný ako odpracovaný) a zamestnanec č.2 pracoval (okrem 25.12, 26.12., keďže pracuje v maloobchode, kde je zákaz predaja) vo sviatok.

Aký je ich nárok na dovolenku?

V prvom rade je potrebné posúdiť, čo sa považuje za výkon práce (vyplýva aj z § 144a).

V tomto prípade možno sčasti odkázať aj na výklad k § 101.

Zároveň je potrebné dodať, že keďže ide o dovolenku za odpracované dni, zamestnanec musí splniť podmienku odpracovania aspoň 21 dní, aby mu vznikol nárok na 1/12 dovolenky za kalendárny rok.

Za výkon práce sa napr. nepovažuje: dočasná pracovná neschopnosť, t.j. tieto dni sa nepovažujú za výkon práce pre účely posúdenia odpracovania 21 dní. Ak však zamestnanec splnil podmienku odpracovania 21 pracovných dní, napr. odpracoval 25 pracovných dní a zároveň bol 5 pracovných dní (7 kalendárnych dní) aj dočasne pracovne neschopný, nedochádza ku kráteniu dovolenky, keďže v zmysle § 109 ods. 6 možno dovolenku za odpracované dni krátiť len z dôvodu podľa ods. 3 /neospravedlnené zameškanie pracovnej zmeny/ a nie z dôvodov podľa ods. 1 /napr. dočasná pracovná neschopnosť/.

Pokiaľ ide o sviatok: ten sa považuje za odpracovaný deň, a teda ak zamestnanec z dôvodu sviatku nespracoval (ale inak by išlo o jeho obvyklý pracovný deň – zistiteľný napr. z porovnania rozvrhov pracovných zmien), pre účely posúdenia ide o výkon práce

Pokiaľ ide o dočasnú pracovnú neschopnosť vo sviatok, ktorý je inak obvyklý pracovný deň zamestnanca:v praxi sa vedie spor, či má prednosť sviatok (z titulu, že ak by aj zamestnanec nebol dočasne pracovne neschopný, nebol by kvôli sviatku pracoval) alebo dočasná pracovná neschopnosť. V princípe možno dať prednosť výkladu, že v tomto prípade má prednosť sviatok, t.j. ak je osoba dočasne pracovne neschopná vo sviatok, považuje sa tento deň za odpracovaný. Výnimka: ak by zamestnanec vo sviatok mal pracovať napriek sviatku: napr.