dnes je 12.6.2021

Input:

Plán práce v školskom klube detí

24.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.01.1.1 Plán práce v školskom klube detí

PaedDr. Anna Gabron, JUDr. Simona Laktišová


Komentár

S účinnosťou od 1.9.2014 už plán práce nepatrí medzi povinnú pedagogickú dokumentáciu školy v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. Zásadnou zmenou je vypustenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých vyučujúcich predmetov a to z dôvodu, že bude v kompetencii jednotlivých škôl rozhodovať o potrebe ich tvorby v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Plán práce školského klubu detí obsahuje najmä informácie o:

 • organizácii školského roku,

 • termínoch zasadnutí pedagogických rád a termínoch pracovných porád,

 • organizácii práce (počet oddelení, zadelenie žiakov do oddelení – počet žiakov v jednotlivých oddeleniach, určenie vychovávateľa pre každé oddelenie, určenie miestnosti pre činnosť oddelenia ŠKD),

 • informácie o prevádzke (nemusia byť v pláne práce, pretože sú uvedené v školskom poriadku, avšak z hľadiska komplexnosti plánovania a informovania o práci ŠKD je vhodné uviesť ich aj v pláne práce),

 • denný režim ŠKD, zameranie činnosti podľa jednotlivých oblastí výchovy a vlastný plán práce,

 • ďalšie dôležité informácie (plán práce metodického združenia ŠKD, prílohy, ...)

Úvodné informácie:

ŠKD zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v ZŠ nenáročnú činnosť podľa výchovného programu a pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok, ktorá je zameraná na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

Prevádzka ŠKD je zabezpečená pred vyučovaním v ranných hodinách v čase od ... do ..., pričom rodič môže dieťa do rannej prevádzky ŠKD odovzdať do .... Po vyučovaní je ŠKD v prevádzke v čase od ... do .... V čase hlavných prázdnin (júl – august) je ŠKD v prevádzke len v prípade, že o činnosť prejavia záujem zákonní zástupcovia minimálne … detí. (minimálny počet detí určí riaditeľ školy, väčšinou 12)

Organizácia školského roku je určená v pedagogicko-organizačných pokynoch na príslušný školský rok vydávaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roku na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z..

Režim dňa (príklad):

6.30 – 7.45 príchod detí do ŠKD, samostatná činnosť podľa záujmu detí, odchod detí na vyučovanie v sprievode vychovávateľky

11.30 – 12.30 odpočinková činnosť, individuálne hry detí podľa výberu, didaktické hry

12.30 - 13.00 príprava na obed, obed

13.00 - 13.45 rekreačná činnosť, pobyt vonku, vychádzky

13.45 - 14.30 príprava na vyučovanie

14.30 - 15.30 tematická oblasť výchovy podľa výchovného plánu:

1. spoločensko – vedná oblasť

2. pracovno – technická oblasť

3. prírodovedno – environmentálna oblasť

4. esteticko –výchovná oblasť

5. telovýchovná a športová oblasť

6. vzdelávacia oblasť

Hlavné úlohy v jednotlivých oblastiach výchovy

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa riadi výchovným programom ŠKD a obsah výchovno-vzdelávacej činnosti je konkretizovaný do týchto okruhov:

 • odpočinková, relaxačná a rekreačná činnosť

 • záujmová činnosť

 • príprava na vyučovanie

Odpočinkové, relaxačné a rekreačné činnosti slúžia na odreagovanie a odstránenie únavy z vyučovania, na nevyhnutnú regeneráciu duševných a fyzických síl a slúžia k zabezpečeniu potrebného pokoja po vyučovaní a obede. Sú preto zaraďované v rámci denného režimu na obdobie hneď po vyučovaní a sú to najmä tieto činnosti: počúvanie hudby a rozprávok z CD, čítanie časopisov a kníh, sledovanie rozprávok, hranie spoločenských hier, voľné kreslenie, rozhovor s priateľom a pod. V rekreačnej činnosti je cieľom viesť žiakov k účelnému vyžívaniu voľného času, umožňovať žiakom rekreovať sa tak, aby to zodpovedalo zdravotno-hygienickým zásadám a prispievalo k odstráneniu únavy z predchádzajúcej školskej činnosti prostredníctvom pohybových hier telovýchovného a športového rázu. Pestovať u žiakov návyky každodennej pohybovej činnosti smerujúcej k tomu, aby sa fyzický pohyb stal pre žiakov radosťou.

Záujmové činnosti tvoria hlavný obsah práce ŠKD. Majú pre žiakov osobitný význam, pretože ovplyvňujú všetky stránky jeho osobnosti. Prostredníctvom vzťahov žiakov k záujmovým a obľúbeným činnostiam sa nenásilnou formou buduje u detí túžba po novom poznaní, ako aj túžba po uplatnení získaných poznatkov v praktických činnostiach. Cieľom jednotlivých činností v ŠKD bude rozvoj, kultivácia, odhalenie nadania a talentu a osvojenie si tvorivého a aktívneho prístup k akejkoľvek činnosti.

Do plánov výchovno-vzdelávacej činnosti sú zaraďované všetky tematické výchovné oblasti výchovného programu ŠKD a pravidelne sa striedajú.

Tematické výchovné oblasti (TOV):

 1. V rámci spoločensko-vednej oblasti deťom vštepujeme zásady disciplíny, kolektívnosti, priateľstva, vzťahu k vlasti, materinskému jazyku. Učíme ich spoznávať významné objekty v mieste bydliska, školy, okresného mesta a Slovenska a pod. Zaoberáme sa otázkami demokracie, tolerancie, humanity v oblasti ľudských práv a udržiavaním tradíciív škole, školskom klube detí ako aj dodržiavaním školského poriadku v ŠKD a v ňom obsiahnutých zásad bezpečnosti a ochrany zdravia.
 2. Činnosti v rámci pracovno-technickej oblasti výchovy pomáhajú rozvíjať prirodzenú túžbu po aktívnom uplatnení, technické myslenie a predstavivosť, schopnosti a záujmy detí v tejto oblasti a podporujú tvorivú aktivitu.
 3. Prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy u detí prehlbuje vedomosti o dianí v prírode, pestuje vzťah k jej ochrane, rozvíja záujem o pestovateľstvo a chovateľstvo. Zároveň pomáha u detí rozvíjať základné princípy zdravého životného štýlu. Súčasťou tejto oblasti výchovy je aj práca s odbornou a populárno-náučnou prírodovednou literatúrou.
 4. Základom esteticko-výchovnej oblasti je viesť žiakov k poznaniu, chápaniu, vnímaniu prežívaniu krásy v každodennom živote. Súčasne prebieha rozvíjanie schopností a zručností ako aj  napĺňanie potreby tvorivo ich uplatňovať v činnostiach výtvarného, hudobného, hudobno-pohybového, literárneho a dramatického charakteru.
 5. Telovýchovná a športová oblasť výchovy je hlavným prostriedkom na všestranný telesný rozvoj detí, a preto je táto oblasť výchovy organickou súčasťou záujmovej činnosti a má prvoradý význam. Pomáha rozširovať priestor pre pohybovú aktivitu, pre rast všeobecnej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti žiakov. Dáva žiakom príležitosť poznávať rozličné druhy športu, podnecuje k ich aktívnemu vykonávaniu, zlepšuje telesnú kondíciu a pomáha odstraňovať psychickú únavu.
 6. Vzdelávacia oblasť výchovy v ŠKD sa sústreďuje najmä na prípravu na vyučovanie. Organizovaním prípravy na vyučovanie sú deti v ŠKD vedené k pravidelnému, samostatnému a sústavnému plneniu školských povinností, k opakovaniu, precvičovaniu a upevňovaniu poznatkov nadobudnutých v škole formou didaktických hier. Využívaním didaktickej techniky, kvízmi, súťažami, knihami a encyklopédiami budeme rozvíjať poznatky detí.

Vlastný plán práce je možné rozdeliť na:

 • Zameranie činnosti ŠKD na oblasť výchovy a vzdelávania (prípravy na vyučovanie) v šk. roku,

 • Zameranie činnosti ŠKD na oddych a individuálne záujmy detí v čase mimo vyučovania v šk. roku,

 • Časový harmonogram plánu práce ŠKD na jednotlivé mesiace,

 • Plán exkurzií a vychádzok (môže tvoriť prílohu plánu práce),

 • Plán doplnkových aktivít v rámci školského roka