dnes je 8.7.2020

Input:

Obnovenie školského vyučovania

18.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.27 Obnovenie školského vyučovania

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

K 1. júnu 2020 došlo k otvoreniu materských škôl, základných škôl iba po 6 ročník, škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredných škôl iba na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok, maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok a vybraných školských zariadení za podmienky, že tak rozhodol zriaďovateľ. V nadväznosti na postupné uvoľňovanie opatrení v súvislosti s COVID-19 dochádza k zrušeniu obmedzení aj vo vzťahu k školskému vyučovaniu v škole.

Od 22. júna 2020 sa rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

• Obnovuje školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

• Obnovuje prevádzka všetkých školských zariadení, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

• O otvorení školy alebo školského zariadenia rozhoduje zriaďovateľ.

Zriaďovateľ určí spôsob a termín na prejavenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie dieťaťa alebo žiaka do školy.

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sa aj napriek otvoreniu školy môže rozhodnúť, že z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa alebo žiaka neprejaví záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka v škole.

Materská škola na účely poskytovania ošetrovného poskytuje okresnému úradu v sídle kraja údaje o deťoch, ktoré sú umiestnené do materskej školy podľa stavu:

  • k 30. júnu 2020 v termíne do 3. júla 2020; okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do 10. júla 2020,

  • k 31. júlu 2020 v termíne do 3. augusta 2020; okresný úrad v