Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Interná smernica o výdavkoch na reprezentačné a propagačné účely

31.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.70 Interná smernica o výdavkoch na reprezentačné a propagačné účely

JUDr. Simona Laktišová Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o.


Stiahnuť dokument

Vnútorný predpis č. [•]

„Interná smernica o výdavkoch na reprezentačné a propagačné účely“

(uviesť konkrétu školu)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. riaditeľ (názov školy) vydáva internú smernicu o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely (ďalej len „Smernica“) v súlade s ustanovením § 34 zákona č. 523/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

2. (Názov školy) môže uhrádzať výdavky na reprezentačné a propagačné účely v rozsahu schválenom v rozpočte na príslušný rozpočtový rok pri zachovaní maximálnej hospodárnosti, účinnosti, efektívnosti a vecnej preukázateľnosti a odôvodnenosti.

Čl. II

Výdavky na reprezentačné a propagačné účely

1. Tieto výdavky môžu byť použité v nevyhnutnom rozsahu, ak si to vyžadujú reprezentačné, pracovné a iné spoločenské dôvody, a to na:

  • pohostenie pri oficiálnych návštevách a na ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí,

  • občerstvenie účastníkov pracovných porád, konferencií a iných pracovných príležitostí, rokovaní,

  • vecné dary poskytnuté v súvislosti s reprezentáciou školy alebo pri inej príležitosti.

2. Na účely tejto Smernice sa:

a) za oficiálnu návštevu považuje tuzemská alebo zahraničná delegácia (aj jedna osoba), ktorá prerokováva so zástupcami školy dôležité spoločenské, hospodárske a finančné otázky;

b) za občerstvenie sa považuje káva, čaj, nealkoholické nápoje, a prípadne alkoholické nápoje (aperitív, pivo, víno), jedlo podľa povahy a dĺžky trvania podujatia. Pri pracovnom rokovaní, ktoré trvá do [•] hodín (uvádza sa 6 alebo 8 hodín) sa poskytne občerstvenie a pohostenie maximálne do výšky [•] € na jedného účastníka, pri trvaní rokovania nad [•] hodín (uvádza sa 6 alebo 8 hodín) sa poskytne občerstvenie a pohostenie maximálne do výšky [•] € na jedného účastníka. Alkoholické nápoje možno podávať len v spoločensky nutnej miere;

c) za ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí sa považujú výdavky na ich uvítanie, ubytovanie, stravovanie, dopravu, tlmočenie, vstupné na kultúrny program. Riaditeľ školy môže poskytnúť zahraničnej delegácii a výnimočne v odôvodnených prípadoch aj tuzemskej delegácii v spoločensky potrebnej miere primeraný vecný dar. Za primeraný vecný dar sa pri zahraničnej delegácii považuje dar do hodnoty [•] € na jednu osobu, pri tuzemskej delegácii dar do hodnoty [•] € na jednu osobu;

d) vecné dary sa môžu poskytnúť pri významných športových, kultúrnych a spoločenských podujatiach v hodnote do výšky [•] € na jedno podujatie, osobám reprezentujúcim školu v oblasti kultúry a športu do výšky [•] €, v prípade reprezentácie na medzinárodnej úrovni do výšky [•] €.

3. Za výdavky na propagačné účely sa na účely tejto Smernice považujú výdavky na propagáciu a reklamu, ktorá bezprostredne súvisí s činnosťou školy napr. výdavky za drobné predmety s logom školy, na knižné publikácie a brožúry o škole, na novoročné pozdravy, inzerciu, internetovú stránku školy, vizitky, účasť na výstavách a expozíciách, súťažiach, olympiádach, a pod.

4. Škola môže poskytnúť vecné dary zamestnancom, žiakom školy, prípadne súťažiacim v súťažiach alebo podujatiach organizovaných školou, a to:

  • zamestnancom v pracovnom pomere pri významnom životnom jubileu, pri narodení dieťaťa,

  • pri úmrtí rodiča, manžela, manželky, dieťaťa;

  • zamestnancom a žiakom za úspešnú reprezentáciu školy;

  • umiestneným súťažiacim v súťažiach alebo podujatiach organizovaných školou;

  • žiakom za výborný prospech.

Na tieto účely sa:

a) za vecné dary považujú drobné predmety upomienkového charakteru alebo kvety;

b)

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: