Darček mesiaca
Osobný spis dieťaťa od A po Z

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Vzdelávanie v nemčine

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Ministerstvo kultúry SR
Tel.: 02/20482111
Fax.: 02 20482 271
e-mail: mksr@culture.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Účet 343 - Daň z pridanej hodnotyGarancia

22.6.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký Aktívny alebo pasívny účet , začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD alebo D podľa povahy zostatku. Na účte 343 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: Por. číslo   Text účtovného prípadu   MD   D   1.   ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účet 345 - Ostatné dane a poplatkyGarancia

22.6.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký Pasívny účet , začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D. Na účte 345 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: Por. číslo   Text účtovného prípadu   MD   D   1.   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

vyhlaska k posudzovaniu vplyvu na ochranu osobných údajovGarancia

22.6.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úrad na ochranu osobných údajov vydal v súlade s ustanovením § 108 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhlášku č. 158/2018 Z.z. z 29. mája 2018 o postupe pri posudzovaní vplyvu na ...
viac

NR SR Poslanci schválili vládnu novelu vysokoškolského zákonaGarancia

19.6.2018, Zdroj: SITA
Cieľom novely je okrem iného aj zmena systému pre komplexné hodnotenie výskumu na vysokých školách Parlament schválil novelu zákona o vysokých školách. Novelou sa podľa ministerstva školstva zvýši napríklad otvorenosť vysokoškolského systému a zjednoduší sa ...
viac
Ako prekonať ťažkosti v začiatkoch nácviku čítania a písania 2. časť

Ako prekonať ťažkosti v začiatkoch nácviku čítania a písania 2. časťGarancia

18.6.2018, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Príčiny, v dôsledku ktorých žiaci školsky zlyhávajú, je potrebné včas identifikovať, pretože len na základe ich dôkladného poznania je možné navrhnúť primeranú pedagogickú intervenciu v prospech ďalšieho rozvoja detí. Ak žiaci dlhší ...
viac

Výročná správa organizácií patriacich pod obecGarancia

15.6.2018, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Renáta Považanová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Dokument na stiahnutie Jednou z povinností obcí na úseku vedenia účtovných záznamov je povinnosť zostaviť jej výročnú správu. Táto povinnosť ako aj samotný obsah výročnej správy sú zakotvené v ust. § 20 a § 22b ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Podpora čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v základných školáchGarancia

15.6.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo začiatkom júna výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu ...
viac
Ako prekonať ťažkosti v začiatkoch nácviku čítania a písania - časť 1.

Ako prekonať ťažkosti v začiatkoch nácviku čítania a písania - časť 1.Garancia

13.6.2018, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Najčastejšie používanou metódou nácviku čítania a písania u nás je hlásková analyticko-syntetická metóda Slová, ktoré deti počujú, najskôr analyzujú na slabiky, neskôr slabiky na hlásky a súčasne spoznávajú ich grafickú podobu, teda ...
viac
Zmysel učiteľskej práce

Zmysel učiteľskej práceGarancia

11.6.2018, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podstatou a zároveň zmyslom práce učiteľov by malo by odovzdávanie kultúrneho dedičstva z generácie na ďalšie generácie spolu s vytváraním predpokladov pre ich ďalšie celoživotné vzdelávanie. S neustálymi životnými a najmä ...
viac
Vláda schválila nový národný program rozvoja vzdelávania a výchovy

Vláda schválila nový národný program rozvoja vzdelávania a výchovyGarancia

8.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Schválený program predstavila na rokovaní vlády ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. V stredu schválila naša vláda národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (ďalej len NPRVaV), ktorý stanoví smerovanie slovenského školstva na ...
viac
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Analýza rizik zpracování osobních údajů podle GDPRArchív

1.3.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Analýza rizík spracovanie osobných údajov podľa GDPRAnalýza rizík spracovanie osobných údajov Názov školy alebo školského zariadenia podľa zriaďovacej listiny Štruktúra analýzy vychádza do týchto častí: 1. analýza informácií; 2. kritériá hodnotenia rizika, ...
viac

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Právna úprava zmluvy o nájme bytových priestorovGarancia

9.6.2017, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právne predpisy Slovenskej republiky neupravujú pojem „ bytové priestory”. Na účely tejto príručky pri používaní tohto pojmu je opodstatnené vychádzať zo zákona č. 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZP § 1 Pôsobnosť Zákonníka práceGarancia

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 1 (1) Tento zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.   § 1: [Pôsobnosť Zákonníka práce]   § ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 152/2018 Z.z. o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018 (vyšlo dňa: 31.5.2018 v čiastke č. 55)
  • 156/2018 Z.z. novela zák. č. 362/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 157/2018 Z.z. o metrológii (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 159/2018 Z.z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného (vyšlo dňa: 12.6.2018 v čiastke č. 58)
  • 160/2018 Z.z. novela zák. č. 207/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 161/2018 Z.z. novela zák. č. 300/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 167/2018 Z.z. novela op. č. 7/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a o niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 174/2018 Z.z. novela vyhl. č. 180/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
27.9.2018, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
26.7.2018, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: