Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad legislatívnych zmien účinných od 1. januára 2019

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Najlepšie technické projekty študentov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2019 - Spotrebná daň z uhlia

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Ministerstvo hospodárstva SR
Tel.: 02/4854 1111
Fax.: 02/43337827
e-mail: info@economy.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Najnovšie

Pracovní smlouva pro školy zřízené ÚSC - vzorGarancia

19.6.2019, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovná zmluva pre školy zriadené samosprávy - vzor Identifikácia zamestnávateľa a osoby za neho konajúce Škola ...................................................................................................... .............................................. ...
viac

Reforma financování mateřských škol od 1. 1. 2020Garancia

18.6.2019, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Reforma financovania materských škôl od 1. 1. 2020 Novelou školského zákona zákonom č. 101/2017 Zb. a zákonom č. 167/2018 Zb. sa zavádza od 1. 1. 2020 nový systém financovania regionálneho školstva. Je to systém kombinujúci prvky nákladového a výkonového ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Právna úprava zmluvy o nájme dopravného prostriedkuGarancia

4.6.2019, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Andrea Kubányiová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Zmluva o nájme dopravného prostriedku je ako osobitný typ nájmu upravená v ustanoveniach § 630 až 637 OBCHZ. Ide o dispozitívnu úpravu, od ktorej sa zmluvné strany (s výnimkou základných ustanovení v § 630 ) ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmluvy o nájme dopravného prostriedkuGarancia

4.6.2019, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Andrea Kubányiová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTIEDKU uzatvorená podľa § 630 Obchodného zákonníka v platnom znení   medzi Prenajímateľom: Obchodné meno: ........................................................ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Právna úprava zmluvy o skladovaníGarancia

4.6.2019, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právna úprava zmluvy o skladovaní je obsiahnutá v § 527 až § 535 ObchZ (Obchodného zákonníka). Pre platnosť zmluvy sa nevyžaduje písomná forma. Skladovateľ i ukladateľ musia byť podnikateľmi. Podľa judikatúry, ak ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmluvy o skladovaníGarancia

4.6.2019, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O SKLADOVANÍ uzavretá podľa § 527 ObchZ .   medzi Skladovateľom: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: .............................................. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťaGarancia

27.5.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na stiahnutie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vzor) Zoznam príloh k žiadosti o dotáciu na podporu stravovacích návykov dieťaťa v zmysle § 10 ods. 4 písmeno a) zákona č. 544/2010 Z. z.
viac

Exekúcia zrážkami zo mzdy a iných príjmovGarancia

15.5.2019, JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Martina Jenčová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM. Druhým najrozšírenejším spôsobom vykonania exekúcie je exekúcia zrážkami zo mzdy. Najčastejšie sa vykonáva zároveň s exekúciou prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Aby k tomuto ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Využitie hier v začiatkoch školskej dochádzkyGarancia

15.5.2019, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Úspešný začiatok školskej dochádzky predpokladá, aby dieťa disponovalo primerane rozvinutými schopnosťami a vlastnosťami potrebnými pre jeho učenie. Od apríla sú mnohí žiaci zapísaní do prvých ročníkov základných škôl a o pár mesiacov ...
viac

Parlament prelomil veto zákona o pedagogických a odborných zamestnancochGarancia

13.5.2019, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Poslanci Národnej rady SR na dnešnej parlamentnej schôdzi prelomili veto prezidenta Slovenskej republiky v prípade zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Poslanci Národnej rady SR na dnešnej parlamentnej schôdzi prelomili veto ...
viac
Najčítanejšie

Platnosť kreditov v roku 2019Garancia

12.2.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceli by sme sa opýtať na zmenu platnosti kreditov. Predĺženie prechodného obdobia pre platnosť kreditového príplatku je do decembra 2024? Všetky získané kredity platia pedagogickým zamestnancom do tohto termínu? A potom príplatky za ...
viac

Triedny učiteľ - postavenie, povinnosti a nároky vyplývajúce z vykonávania tejto činnostiArchív

4.12.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Postavenie triedneho učiteľa, jeho kompetencie a kvalifikačné predpoklady vykonávania tejto činnosti sú vo všeobecnosti vymedzené zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení ...
viac

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinná od 01.01.2019Garancia

12.11.2018, JUDr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti v rámci športových škôl na stredných školách existuje len jeden typ škôl, a to Športové gymnáziá. Tieto, športové gymnáziá sú zamerané na žiakov - športovcov, ktorí sú schopní popri športe zvládnuť aj gymnaziálne štúdium. ...
viac

Minimálny počet žiakov v triede základnej školyGarancia

20.6.2018, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje najnižší počet žiakov na základnej škole v § 29 ods. 8 nasledovne: Najnižší počet žiakov v ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 156/2019 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
  • 158/2019 Z.z. novela zák. č. 229/1991 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2019 v čiastke č. 60)
  • 162/2019 Z.z. novela vyhl. č. 89/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 163/2019 Z.z. novela vyhl. č. 84/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 166/2019 Z.z. novela vyhl. č. 180/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 172/2019 Z.z. ustanovuje výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšku peňažného príspevku na opatrovanie (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 174/2019 Z.z. o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 175/2019 Z.z. ustanovuje výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2020 (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 176/2019 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 182/2019 Z.z. novela op. č. 295/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
23.8.2019, Nitra
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
25.9.2019, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: