dnes je 29.1.2020
Najnovšie

Vzor žiadosti zamestnanca o vykonanie inventarizácieGarancia

29.1.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor ŽIADOSŤ ZAMESTNANCA O VYKONANIE INVENTARIZÁCIE ( § 184 ZP  Zákonníka práce )   Zamestnávateľ: Názov spoločnosti: .............................................................. ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor dohody o hmotnej zodpovednostiGarancia

28.1.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Dohoda o hmotnej zodpovednosti uzatvorená podľa  § 182 ZP  Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti:................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Právna úprava dohody o hmotnej zodpovednostiGarancia

27.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o hmotnej zodpovednosti  je osobitná dohoda, ktorou sa zamestnanec zaväzuje na seba prevziať zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Rada Európy spustila novú stratégiu pre mládež do roku 2030Garancia

27.1.2020, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Na neformálnom zasadnutí zástupcov Výboru ministrov, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. januára 2020, bola v prítomnosti generálnej tajomníčky Rady Európy Marije Pejčinović Burić oficiálne spustená nová Stratégia Rady Európy pre mládež do roku 2030. Na ...

Slovensko a Kazachstan majú záujem pokračovať v prehlbovaní spolupráce v oblasti vzdelávaniaGarancia

27.1.2020, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Na 8. zasadnutí Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Kazašskou republikou (ďalej len "Komisia"), ktoré sa konalo v dňoch 21. - 22. 1. 2020 v kazašskom Nur-Sultane, zasadala aj pracovná skupina pre ...

Novela zákona o mládežiGarancia

26.1.2020, JUDr. Žaneta Surmajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dňa 1. januára 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 360/2019 Z. z. , ktorým sa novelizoval zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých ...

Legislatívne zmeny v regionálnom školstve od 1. januára 2020Garancia

25.1.2020, JUDr. Žaneta Surmajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

- Zmeny v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov V § 107 , ktorý upravuje výchovu a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného ...

Právna úprava všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škoduGarancia

24.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predpoklady zodpovednosti za škody Zákonník práce upravuje prípady, ak vznikne škoda a túto škodu možno pripísať zamestnancovi. Predpoklady zodpovednosti za škodu predstavujú vlastne podmienky, ktoré sa musia naplniť na to, aby ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivostiGarancia

24.1.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Žiadosť o náhradu škody podľa  § 186 ods. 1 ZP  Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Názov a sídlo spoločnosti:............................................................. ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vyhláška o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancovGarancia

23.1.2020, JUDr. Žaneta Surmajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dňa 15. januára 2020 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vyhláška č. 1/2020 Z. z. svojím obsahom ...

viac článkov
Najčítanejšie

Platnosť kreditov v roku 2019Garancia

12.2.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chceli by sme sa opýtať na zmenu platnosti kreditov. Predĺženie prechodného obdobia pre platnosť kreditového príplatku je do decembra 2024? Všetky získané kredity platia pedagogickým zamestnancom do tohto termínu? A potom príplatky za ...

Materská škola - Smernica o vedení pedagogickej dokumentácie materskej školyArchív

18.1.2019, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument Čl. I Úvodné ustanovenia Vedenie pedagogickej dokumentácie v materskej škole a s tým súvisiace povinnosti upravuje § 11 zákona c?. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Návrh na odmenu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeArchív

29.11.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument Názov a sídlo zamestnávateľa Miesto a dátum N á v r h na poskytnutie odmeny podľa § 20 ods. 1 písm. .... zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a  ...

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiArchív

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

3.2.2020, Banská Bystrica, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Aktuálne trendy v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

10.3.2020, Bratislava, PhDr. Mária Munková

Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad schválených a pripravovaných legislatívnych a vecných zmien pre oblasť školstva pre roky 2019 a 2020
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV