Darček mesiaca
Kniha - Máme dieťa s poruchu sluchu 1

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Technika hrou od MS

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.12.2018 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Tel.: 02/59781111
Fax.: 02/5978 3333
e-mail: info@mzv.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Dozvuk ve školách a školských zařízeníchGarancia

5.12.2018, MVDr. Michaela Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dozvuk v školách a školských zariadeniach Ustanovenie § 7 ods. 1 zákona č. 258/2000 Zb. O ochrane verejného zdravia ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanovením § 4b vyhlášky č. 410/2005 Zb. , o hygienických požiadavkách na ...
viac

Infekční exantémová onemocnění u dětíGarancia

4.12.2018, MUDr. Pavla Hružíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Infekčné exantémová ochorení u detí Čo je infekčné exantémové ochorenie U detí, obzvlášť v období do začiatku školskej dochádzky a obdobie nižšieho školského stupňa, sa často objavujú choroby, ktoré sú prenosné z človeka na človeka a postihujú celý organizmus a ...
viac

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (novela vyhláškou č. 43/2006 Sb. a č. 214/2012 Sb., č. 197/2016 Sb., 280/2016 Sb. a č. 151/2018 Sb.)Garancia

30.11.2018, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 14/2005 Zb. O predškolskom vzdelávaní (novela vyhláškou č. 43/2006 Zb. A č. 214/2012 Zb., Č. 197/2016 Zb., 280/2016 Zb. A č. 151/2018 Zb.) Vyhláška č. 14/2005 Zb. o predškolskom vzdelávaní upravuje: podrobnosti o podmienkach prevádzky materskej ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Vybrané kapitoly Školského zákona a zákona o pedagogických pracovnícíchGarancia

30.11.2018, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o pedagogických pracovníkoch Dňa 12. januára 2015 nadobudla účinnosť novela zákona o pedagogických pracovníkoch vydané pod číslom 379/2015 Zb. Cieľom úpravy je riešenie pracovnoprávnych vzťahov pedagogických pracovníkov, ktoré zamestnávatelia ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Osobní asistence ve školáchGarancia

30.11.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Osobné asistencia v školách Inštitút osobné asistencie je na základe zákona č. 108/2006 Zb. O sociálnych službách, postavený na právnom vzťahu. Tento vzťah je založený zmluvou medzi zákonným zástupcom maloletého a poskytovateľom tejto sociálnej služby, teda ...
viac

Vyhláška č. 241/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania účinná od 01.01.02019Garancia

30.11.2018, JUDr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 01.01.2019 bude účinná časť vyhlášky č. 241/2018 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 22. augusta 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej ...
viac

Individuální vzdělávací plán v mateřské škole - předlohaGarancia

29.11.2018, Bc.Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Individuálny vzdelávací plán v materskej škole - predloha individuálny vzdelávací plán (IVP) spracováva materská škola pre dieťa od druhého stupňa podporných opatrení a to na základe odporúčania školského poradenského zariadenia (ŠPZ) a žiadosti zákonného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vyhláška č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania účinná od 1.1.2019Garancia

29.11.2018, JUDr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1.1.2019 bude účinná časť vyhlášky č. 251/2018 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 5. septembra 2018 o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania ( ...
viac

Vzor pracovného poriadkuGarancia

29.11.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; Ing. Martina Švaňová Stiahnuť vzor PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) - po ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§ 63 ods. 2 Zákonníka práce) - zmena pracovného zaradeniaGarancia

29.11.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; Ing. Martina Švaňová Stiahnuť vzor ( označenie zamestnávateľa:  Názov spoločnosti, Sídlo spoločnosti, IČO) PONUKA INEJ VHODNEJ PRÁCE podľa  § 63 ods. 2 ZP Zamestnanec: Titul, meno a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Komentár k ZP § 1 Pôsobnosť Zákonníka práceGarancia

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 1 (1) Tento zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.   § 1: [Pôsobnosť Zákonníka práce]   § ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§67 Zákonníka práce)Garancia

2.1.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor (označenie zamestnanca, titul, meno, priezvisko, adresa) VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA PODĽA § 67 ZÁKONNÍKA PRÁCE Označenie adresáta:   Zamestnávateľ:   Názov a sídlo spoločnosti: ................................ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyGarancia

4.9.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ROČNÝ PLÁN VNÚTORNEJ KONTROLY názov školy PRE ŠKOLSKÝ ROK …/… čl. 1 Úvodné ustanovenia Ročný plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo zákona č. 357/2015 Z. z . o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 325/2018 Z.z. novela op. č. 7/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2018 v čiastke č. 119)
  • 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov (vyšlo dňa: 28.11.2018 v čiastke č. 120)
  • 331/2018 Z.z. o zaručenej konverzii (vyšlo dňa: 28.11.2018 v čiastke č. 120)
  • 334/2018 Z.z. novela vyhl. č. 94/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 28.11.2018 v čiastke č. 120)
  • 338/2018 Z.z. ustanovuje vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (vyšlo dňa: 29.11.2018 v čiastke č. 121)
  • 343/2018 Z.z. novela zák. č. 40/1964 Zb. (vyšlo dňa: 5.12.2018 v čiastke č. 124)
  • 344/2018 Z.z. novela zák. č. 85/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 345/2018 Z.z. novela zák. č. 343/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 347/2018 Z.z. novela zák. č. 91/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
10.1.2019, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
12.3.2019, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: