Darček mesiaca
BOZP na školách v roku 2019

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Dopravná výchova

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Inšpektorát práce Trnava
Tel.: 033/5521614
Fax.: 033/5521594
e-mail: ip.trnava@tt.ip.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie

Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanieGarancia

14.2.2019, Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nie je jedno, aké potraviny jedia naše deti. Ešte v roku 2016 sme predložili do vlády odporúčania pre nakupovanie surovín pre hromadné stravovanie. Cena by nemala byť jediným kritériom. Žiadne peniaze nestoja za to, aby sme hazardovali so zdravím našich detí. ...
viac

Právna úprava verejného návrhu na uzavretie zmluvyGarancia

13.2.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právna úprava verejného návrhu na uzavretie zmluvy je upravená v  § 276 Obchodného zákonníka. Predstavuje osobitnú právnu úpravu rozdielnu oproti základnej úprave v Občianskom zákonníku v  § 43a OZ , ktorou sa spravuje bežný postup ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor žaloby na nahradenie prejavu vôle odporcu na potvrdenie verejného návrhu na uzavretie zmluvy súdomGarancia

12.2.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Okresný súd ...................... ................................................ ................................................ Žalobca : Obchodné meno: ......................................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Otázky a odpovede o stimuloch na vedu a výskum

Otázky a odpovede o stimuloch na vedu a výskumGarancia

12.2.2019, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vzhľadom na neobvykle širokú negatívnu medializáciu podpory výskumu a vývoja na Slovensku, MŠVVaŠ SR reaguje na jednotlivé otázky spojené s ich účelom a opodstatnením. Vzhľadom na neobvykle širokú negatívnu medializáciu podpory výskumu a vývoja na Slovensku, ...
viac
Gymnáziá majú naďalej možnosť žiadať o finančné prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Gymnáziá majú naďalej možnosť žiadať o finančné prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondovGarancia

12.2.2019, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo v novembri minulého roka dopytovo-orientovanú výzvu s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania na gymnáziách v ...
viac

Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancochGarancia

11.2.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V januári bol na rokovanie predložený aj vládny návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”), ktorý vychádza z úlohy č. 10 na mesiac apríl Plánu ...
viac

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráveGarancia

11.2.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od januára 2019 nadobudli účinnosť ustanovenia, ktoré menia a dopĺňajú zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”). V nasledujúcom texte Vám prinášame ...
viac

Novela zákona č. 177/2018 Z. z. proti byrokraciiGarancia

11.2.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení ...
viac
Oznam pre odborníkov, ktorí pôsobia v oblasti jazykového vzdelávania

Oznam pre odborníkov, ktorí pôsobia v oblasti jazykového vzdelávaniaGarancia

11.2.2019, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Európske centrum pre moderné jazyky vGrazi (ECML) vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov projektov vrámci nového programového obdobia na roky 2020 - 2023. Európske centrum pre moderné jazyky v Grazi (ECML) vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov ...
viac

Zúčtovanie daní a poplatkovGarancia

8.2.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dane predstavujú povinné, zákonom stanovené určené platby, ktoré platia právnické alebo fyzické osoby v určenej výške a v stanovenej lehote do štátneho rozpočtu, prípadne inému štátnemu orgánu alebo obci. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiArchív

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§ 67 Zákonníka práce)Garancia

19.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor (označenie zamestnanca, titul, meno, priezvisko, adresa) VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA PODĽA  § 67 ZÁKONNÍKA PRÁCE Označenie adresáta: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti: .......................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Príplatok za činnosť triedneho učiteľaArchív

1.12.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí za výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa v súlade s § 13a a § 13b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce ...
viac

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu zrušenia zamestnávateľa (§ 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce)Garancia

18.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor (Označenie Zamestnávateľa , Názov a sídlo spoločnosti, IČO.) VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽA podľa  § 63 ods. 1 písm. a)  bod 1 Zákonníka práce Zamestnanec: Titul, meno a priezvisko: ........................................... Adresa trvalého pobytu: ........................................... Dátum narodenia: ........................ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 8/2019 Z.z. o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 10.1.2019 v čiastke č. 4)
  • 9/2019 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 10/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 18/2019 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 25/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 30.1.2019 v čiastke č. 10)
  • 28/2019 Z.z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu (vyšlo dňa: 4.2.2019 v čiastke č. 12)
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 32/2019 Z.z. na rok 2019 ustanovuje hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 34/2019 Z.z. vo veci nesúladu § 33a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 13 ods. 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4 a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 11.2.2019 v čiastke č. 15)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
25.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
12.3.2019, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: