Darček mesiaca
Kniha - Máme dieťa s poruchu sluchu 1

 PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.12.2018 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Inšpektorát práce Trnava
Tel.: 033/5521614
Fax.: 033/5521594
e-mail: ip.trnava@tt.ip.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská, matematickáa prírodovedná gramotnosť

Zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská, matematickáa prírodovedná gramotnosťGarancia

14.12.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 (ďalej len „výzva“), ktorej cieľom je zvýšenie kvality výchovno- ...
viac
Diagnostická spôsobilosť učiteľov

Diagnostická spôsobilosť učiteľovGarancia

13.12.2018, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pedagogická apedagogicko-psychologická diagnostika sa vsúčasnosti stáva prirodzenou súčasťou výchovy avzdelávania aje zameraná na proces. Je nevyhnutné, aby učitelia dobre poznali jednotlivé deti - žiakov, ato nielen vsociálnom ...
viac

Vzor žiadosti zamestnanca o vykonanie inventarizácieGarancia

12.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor Vzor ŽIADOSŤ ZAMESTNANCA O VYKONANIE INVENTARIZÁCIE ( § 184 Zákonníka práce )   Zamestnávateľ: Názov spoločnosti: .............................................................. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Právna úprava pracovnej zmluvyGarancia

10.12.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Formovanie obsahu pracovnej zmluvy upravujú predovšetkým ustanovenia  § 42 až 44  Zákonníka práce. Okrem toho pri jej uzatváraní sa musia rešpektovať niektoré iné pravidlá zmluvného práva v Zákonníku práce a v Občianskom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitúGarancia

10.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť dokument PRACOVNÁ ZMLUVA uzatvorená podľa  § 42  a nasl. Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti:.......................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015

Právna úprava všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škoduGarancia

6.12.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Predpoklady zodpovednosti za škody Zákonník práce upravuje prípady, ak vznikne škoda a túto škodu možno pripísať zamestnancovi. Predpoklady zodpovednosti za škodu predstavujú vlastne podmienky, ktoré sa musia naplniť na to, aby ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivostiGarancia

6.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor Žiadosť o náhradu škody podľa  § 186 ods. 1  Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Názov a sídlo spoločnosti: IČO: .......................................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Výbor pre kontrolu a auditGarancia

5.12.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora ; MBA Ministerstvo financií a iný ústredný orgán  môže  zriadiť  výbor pre vnútorný audit a audit ako expertný orgán. Zákon č.  357/2015 Z. z.  o finančnej kontrole a audite sa zriaďuje Výbor pre vnútorný audit a vládny ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Dozvuk ve školách a školských zařízeníchGarancia

5.12.2018, MVDr. Michaela Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dozvuk v školách a školských zariadeniach Ustanovenie § 7 ods. 1 zákona č. 258/2000 Zb. O ochrane verejného zdravia ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanovením § 4b vyhlášky č. 410/2005 Zb. , o hygienických požiadavkách na ...
viac

Vzor dohody o hmotnej zodpovednostiGarancia

5.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor Dohoda o hmotnej zodpovednosti uzatvorená podľa  § 182 Zákonníka práce  medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti: IČO: ................................ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Povinnosti triedneho učiteľaArchív

27.7.2016, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Legislatíva upravujúca postavenie a povinnosti triedneho učiteľa Postavenie a povinnosti triedneho učiteľa v závislosti od druhu školy upravujú nasledovné právne predpisy: zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a ...
viac

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Návrh na odmenu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeGarancia

29.11.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov a sídlo zamestnávateľa Miesto a dátum N á v r h na poskytnutie odmeny podľa § 20 ods. 1 písm. .... zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a  ...
viac

Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyGarancia

4.9.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ROČNÝ PLÁN VNÚTORNEJ KONTROLY názov školy PRE ŠKOLSKÝ ROK …/… čl. 1 Úvodné ustanovenia Ročný plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo zákona č. 357/2015 Z. z . o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov (vyšlo dňa: 28.11.2018 v čiastke č. 120)
  • 331/2018 Z.z. o zaručenej konverzii (vyšlo dňa: 28.11.2018 v čiastke č. 120)
  • 334/2018 Z.z. novela vyhl. č. 94/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 28.11.2018 v čiastke č. 120)
  • 338/2018 Z.z. ustanovuje vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (vyšlo dňa: 29.11.2018 v čiastke č. 121)
  • 343/2018 Z.z. novela zák. č. 40/1964 Zb. (vyšlo dňa: 5.12.2018 v čiastke č. 124)
  • 344/2018 Z.z. novela zák. č. 85/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 345/2018 Z.z. novela zák. č. 343/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 347/2018 Z.z. novela zák. č. 91/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 350/2018 Z.z. o ochrane majetku v plynárenstve (vyšlo dňa: 12.12.2018 v čiastke č. 127)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
10.1.2019, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
12.3.2019, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: