Darček mesiaca
Vzorový registratúrny poriadok pre školy v roku 2019

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Dopravná výchova

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
23.4.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
SUTN - Predaj elektronických noriem a STN-online
Tel.: 0918/876003
Fax.: 
e-mail: shop_pdf@sutn.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Na medzinárodnej konferencii v Bratislave diskutovali odborníci o rozvoji talentu mladých ľudí

Na medzinárodnej konferencii v Bratislave diskutovali odborníci o rozvoji talentu mladých ľudíGarancia

18.4.2019, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
V dňoch 11. až 12. apríla 2019 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom „Discover Youth Talents“ (Objavme talenty mladých), ktorú pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho priamo riadená organizácia ...
viac
Náhradný termín Testovania 9 - 2019

Náhradný termín Testovania 9 - 2019Garancia

17.4.2019, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Celkovo 250 žiakov 9. ročníka základnej školy a 4. ročníka osemročných gymnázií absolvuje dnes a zajtra náhradný termín celoslovenského Testovania 9. Náhradný termín je určený pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť na Testovaní 9 v ...
viac
Ministerstvo školstva vyhlásilo verejné obstarávanie na učebnicu Prvouky

Ministerstvo školstva vyhlásilo verejné obstarávanie na učebnicu PrvoukyGarancia

15.4.2019, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v týchto dňoch pristupuje k zabezpečeniu možnosti výberu učebnice Prvouky pre žiakov druhého ročníka ZŠ. Je to jeden z ďalších krokov postupného otvárania trhu s učebnicami. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a ...
viac

Účtovanie sponzorských príspevkovGarancia

9.4.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Sponzorský príspevok napríklad od nadácie - dar sa účtuje podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové ...
viac

Účet 318 - Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcouGarancia

9.4.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účet 318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a VÚC používajú obce, VÚC a nimi zriadené rozpočtové organizácie na účtovanie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účet 325 - Ostatné záväzkyGarancia

9.4.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účte 325 - Ostatné záväzky sa účtujú ostatné krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov, napríklad uznaná reklamácia. V súvahe sa konečný zostatok účtu 325 vykazuje na strane pasív ako cudzí ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účet 319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkovGarancia

8.4.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účte 319 Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov sa účtuje vznik pohľadávky z daňových príjmov v účtovnej jednotke, ktorou je obec alebo vyšší územný celok. Účtovná ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účet 321 - DodávateliaGarancia

8.4.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účet 321 - Dodávatelia je pasívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok sa vykazuje v súvahe na strane pasív. Na tomto účte sa účtujú záväzky voči dodávateľovi pri vzniku záväzku. Neúčtujú ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účet 324 - Prijaté preddavkyGarancia

8.4.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účte 324 Prijaté preddavky sa účtujú prijaté krátkodobé preddavky od odberateľa. Konečný zostatok účtu sa vykazuje v súvahe na strane pasív. 324         MD   D   1.   Zaúčtovanie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účet 322 - Zmenky na inkasoGarancia

5.4.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účte  322  - Zmenky na úhradu sa účtujú vydané vlastné zmenky a akceptované cudzie zmenky pri ich použití na uspokojenie záväzku voči dodávateľovi, pri ktorom zmenkový záväzok pre účtovnú jednotku je najviac ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Návrh na odmenu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeArchív

29.11.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov a sídlo zamestnávateľa Miesto a dátum N á v r h na poskytnutie odmeny podľa § 20 ods. 1 písm. .... zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a  ...
viac

Komentár k ZP § 85 Pracovný časArchív

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. TRETIA ČASŤ PRACOVNÝ ČAS A DOBA ODPOČINKU § 85 Pracovný čas (1) Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.   K § 85: [Pracovný ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Triedny učiteľ - postavenie, povinnosti a nároky vyplývajúce z vykonávania tejto činnostiArchív

4.12.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Postavenie triedneho učiteľa, jeho kompetencie a kvalifikačné predpoklady vykonávania tejto činnosti sú vo všeobecnosti vymedzené zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení ...
viac

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu zrušenia zamestnávateľa (§ 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce)Archív

18.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor (Označenie Zamestnávateľa , Názov a sídlo spoločnosti, IČO.) VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽA podľa  § 63 ods. 1 písm. a)  bod 1 Zákonníka práce Zamestnanec: Titul, meno a priezvisko: ... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 59/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 640/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 28.2.2019 v čiastke č. 24)
  • 63/2019 Z.z. novela zák. č. 182/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 4.3.2019 v čiastke č. 25)
  • 66/2019 Z.z. novela úst. zák. č. 357/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 4.3.2019 v čiastke č. 25)
  • 70/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu niektorých ustanovení zák. č. 404/2011 Z. z. s Ústavou SR (vyšlo dňa: 6.3.2019 v čiastke č. 27)
  • 73/2019 Z.z. novela vyhl. č. 266/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
  • 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
  • 83/2019 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody (vyšlo dňa: 29.3.2019 v čiastke č. 34)
  • 88/2019 Z.z. novela zák. č. 385/2018 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2019 v čiastke č. 37)
  • 90/2019 Z.z. vo veci nesúladu zákona č. 340/2016 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 12.4.2019 v čiastke č. 39)
  • 93/2019 Z.z. novela zák. č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 16.4.2019 v čiastke č. 40)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
16.5.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
25.9.2019, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: