dnes je 19.1.2021

Najnovšie

Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeňGarancia

18.1.2021, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Deti a žiaci sa o d pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto ...

Komentár k ZP § 120 Minimálne mzdové nárokyGarancia

14.1.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 120 Minimálne mzdové nároky (1) Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Informácia k realizácii vnútorných presunov voľných zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii sprostredkovateľských orgánov pre časť Výskum a inovácie - Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SRGarancia

14.1.2021, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

V súvislosti s blížiacim sa záverom programového obdobia 2014 - 2020 ministerstvo hospodárstva v spolupráci s ministerstvom školstva ako SO pre OP II - časť výskum a inovácie vykonali analýzu stavu implementácie operačného programu, pričom na jednej ...

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prichádza s ďalším podcastom Nahlas o deťochGarancia

14.1.2021, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Po prvý raz v novom roku sa z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) prihovárajú na tému o náročnom lockdowne a ako ho zvládnuť. Po prvý raz v novom roku sa z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) prihovárajú ...

SAAVŠ: Verejnosť môže akreditačné štandardy pre študijné programy pripomienkovať do 3. februáraGarancia

13.1.2021, Zdroj: SITA

Verejnosť môže návrh úpravy akreditačných štandardov pre študijné programy pripomienkovať do 3. februára 2021. Verejnosť môže návrh úpravy akreditačných štandardov pre študijné programy pripomienkovať do 3. februára 2021. Informoval o tom predseda výkonnej ...

GRÖHLING: Školy nemusia znova posielať žiadosti do výzvy na zakúpenie kníh do škôl a školských knižnícGarancia

13.1.2021, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školynemusia znova posielať žiadosti o zapojenie sa do výzvy na zakúpenie kníh do škôl a školských knižníc v rámci druhého projektu „Čítame radi 2“. Školy nemusia znova posielať žiadosti o zapojenie sa do výzvy na zakúpenie kníh do škôl a ...

B. Gröhling: Školy podporíme sumou 6 miliónov eur, najviac peňazí sme vyčlenili na digitalizáciuGarancia

12.1.2021, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z vlastných rezerv vyčlenilo sumu 6 miliónov eur, ktoré budú určené pre školy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z vlastných rezerv vyčlenilo sumu 6 miliónov eur, ktoré budú určené pre školy. ...

Ministerstvo školstva znižuje byrokraciu na školáchGarancia

11.1.2021, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na začiatku roka začína so znižovaním byrokracie na školách. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na začiatku roka začína so znižovaním byrokracie na školách. Napríklad šesť tlačív na školu v ...

Vzdelávanie žiakov prvého stupňa základných škôl opäť podporí televízne vyučovanie - relácia Školský klubGarancia

11.1.2021, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s verejnoprávnou televíziou RTVS, neziskovou organizáciou Indícia a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zareagovali na aktuálnu situáciu a pripravili ďalšie pokračovanie televízneho vyučovania. ...

Metodicko-pedagogické centrum otvára kvalifikačné vzdelávanieGarancia

11.1.2021, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) zaraďuje do ponuky kvalifikačné vzdelávanie na základe potvrdení, ktoré mu vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pre cieľovú skupinu pedagogický asistent bude v priebehu januára 2021 prostredníctvom ...

viac článkov
Najčítanejšie

Triedny učiteľ - postavenie, povinnosti a nároky vyplývajúce z vykonávania tejto činnostiArchív

4.12.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postavenie triedneho učiteľa, jeho kompetencie a kvalifikačné predpoklady vykonávania tejto činnosti sú vo všeobecnosti vymedzené zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení ...

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

10.10.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Uznanie náhrady I. kvalifikačnej skúšky v roku 2019Archív

13.2.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadame o odbornú pomoc s problematikou uznávania 1. atestačnej skúšky. 1.Na škole u nás pracuje asistentka učiteľa, ktorá má aj 7 hodín úväzku učiteľa 1. stupňa. Je kvalifikovaná ako učiteľka 1.stupňa, minulý rok u nás úspešne ukončila ...

Návrh na odmenu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeArchív

29.11.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument Názov a sídlo zamestnávateľa Miesto a dátum N á v r h na poskytnutie odmeny podľa § 20 ods. 1 písm. .... zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a  ...

Minimálny počet žiakov v triede základnej školyArchív

20.6.2018, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje najnižší počet žiakov na základnej škole v § 29 ods. 8 nasledovne: Najnižší počet žiakov v ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

27.1.2021, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

15.2.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.2.2021, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

23.2.2021, ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

25.2.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.4.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Odvody v roku 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 21.1.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Inventarizácia a účtovná závierka obcí, ich ROPO a zmeny od roku 2021 do 20.1.2021

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 25.1.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV