Darček mesiaca
Smernica pre školy o verejnom obstarávaní v roku 2019

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Najlepšie technické projekty študentov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2019 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Ministerstvo obrany SR
Tel.: 0960 112233
Fax.: 02/44258904
e-mail: minister@mod.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 Ponúkame vám široký výber príspevkov z oblasti predškolského vzdelávania, kde nájdete nielen príspevky o evaluácii materskej školy, ale aj mnohé ďalšie príspevky týkajúce sa pedagogického procesu v materskej škole.

Autoevalvácia v prostredí materskej školy

V prostredí materskej školy môžeme označiť autoevalváciu ako spôsob hodnotenia kvality školy vlastnými zamestnancami, pedagogickými aj nepedagogickými. Pre efektívnu autoevalváciu (aj v prostredí materskej školy) je potrebné vopred si určiť kritériá, metódy a spôsob akým budeme tento proces realizovať.

Autoevalvácia pedagóga materskej školy

Úspech a kvalita edukačného procesu v materskej škole závisí v nemalej miere na učiteľke (pedagógovi). Čím sú deti mladšie, tým viac sú závislé na dospelých, teda aj na učiteľoch. Vieme, že veľakrát nielen dopĺňame, ale niekedy aj suplujeme úlohu prvých vychovávateľov dieťaťa - rodičov. Každý pedagóg podieľajúci sa na edukácii v predprimárnom vzdelávaní by mal disponovať nielen pedagogickými kompetenciami, ale aj osobnostnými predpokladmi pre úspešné zvládnutie role pedagóga.

Autoevalvácia pedagóga materskej školy - typy autoevalvácie

Povolanie učiteľa si vyžaduje dostatočnú odolnosť voči náročným úlohám. Z toho dôvodu je dôležité ustriehnuť, aby v procese sebahodnotenia nedošlo k prílišnej sebakritike, prípadne premotivovaniu, k stanovenie nereálnych cieľov, čo by mohlo viesť k vyčerpaniu, často aj k vyhoreniu pedagóga.Autoevalvácia môže byť formálna a neformálna a prinášame Vám aj prehľad jej spôsobov.

Budúcnosť metódy CLIL a jej využitie vo výchovno-vzdelávacom procese materskej školy

CLIL (Content Language Integrated Learning, tj. obsahovo a jazykovo integrované vzdelávanie) dnes patrí k významným vzdelávacím trendom súčasného európskeho školstva.  Medzi špičku patrí v tomto smere Belgicko, Španielsko, Rakúsko, Taliansko, Fínsko či Poľsko Úlohou CLILu je prepojenie učiva konkrétneho, daného predmetu s cudzím jazykom.

Komunikácia vnútri školy a s okolitým svetom

Dobre komunikovať, znamená mať v rukách možnosť cielene a vedome rozvíjať kvalitné a fungujúce medziľudské vzťahy. Pomocou komunikácie môžeme budovať prostredie, v ktorom s cítia ľudia spokojne a pôsobia tak dobre i na svoje okolí. Materská škola je miestom, kde sú pocity dôvery a porozumenia dôležité a nevyhnutné.

Logopédia v materskej škole

Predškolské obdobie je veľmi významné pre rozvoj komunikačných zručností. Odborná literatúra uvádza, že vývoj reči by mal byť ukončený v siedmych rokoch dieťaťa. Vzhľadom k tomu, že u väčšina detí dochádza v tomto období do materskej školy, je úloha predškolských pedagógov pre správny vývoj reči u detí významná.

Predškolské vzdelávanie a výchova k čitateľstvu

Štatistika UNICEF uvádza, že približne 100 miliónov detí vo svete nechodí do školy a asi miliarda ľudí na našej planéte nevie čítať. Psychológovia v poslednej dobe upozorňujú, že je možné vypestovať schopnosť prevádzať vizuálne predvádzaný text do klasickej reči bez schopnosti textu porozumieť. Inými slovami je možné čítať a neporozumieť textu. To sa preukázalo aj pri medzinárodných porovnávacích testoch žiakov základných škôl, takže počet tých, ktorí majú problémy s čítaním, je pravdepodobne ešte vyšší.

Výchova alebo vzdelávanie?

Aký je rozdiel medzi výchovou a vzdelávaním? Čo tieto pojmy skutočne znamenajú a ako sú využívané v praxi materských škôl sa dozviete v príspevku.

Adaptácia na materskú školu

Adaptovať sa znamená prispôsobiť sa novým podmienkam a životným situáciám. Pre dieťa a jeho rodičov je takouto situáciou vstup do materskej školy. Materská škola je spravidla prvnou vzdelávacou inštitúciou, s ktorou sa deti stretávajú.

Otázky k autoevalvácii v materskej škole

Aký je rozdiel medzi evalváciou, autoevalváciou a hodnotením? Prečo máme v materskej škole realizovať autoevalváciu? Ako evalvovať? Existujú nejaké povinné oblasti? Ako robiť autoevalváciu efektívne? Na tieto otázky nájdete odpoveď v príspevku.

Dieťa predškolského veku

Individuálny prístup chápeme ako prispôsobenie výchovného vplyvu potrebám dieťaťa. Poznanie dieťaťa je v tejto súvislosti východiskom, cestou a prostriedkom na dosiahnu tie cieľa.

Kľúčové požiadavky učiteľa na funkciu učebnice pre dieťa predškolského veku

Existuje mnoho učebníc a metodických materiálov, ktoré však vyhovujú učiteľom či externým lektorom, ktorí do materskej školy dochádzajú obmedzenú dobu. Najvhodnejšie je, aby deti boli s cudzím jazykom v kontakte denne, v krátkych časových úsekoch, a teda aby učebnica učiteľa „nezväzovala“. Naopak, prichádzala s flexibilnými a otvorenými témami.

Premeny výchovy predškolského dieťaťa

Dejiny výchovy dieťaťa súvisia s dejinami rodiny a pohľad na dieťa a jeho výchovu sa s vývojom spoločnosti mení. Správanie dospelých k deťom sa mení a vyvíja podľa toho, do akej miery chápu a uznávajú (nebo neuznávajú) ich potreby. V súvislosti s tým si tiež každá generácia dospelých znovu kladie otázku, aký je zmysel detstva, v čom tkvie hodnota dieťaťa a ako dosiahnuť tomu zodpovedajúce ciele výchovného pôsobenia.

Úloha učiteľov v predškolskom vzdelávaní

Aké by malo byť súčasné predškolské vzdelávanie? Každá doba je poznamenaná zmenami, ktoré dopadajú na všetky obory ľudskej činnosti a otriasajú ustálenými hodnotami. Tieto zmeny prostredia často pôsobia ako deštruktívny činiteľ hodnotovej orientácie

Čo vieme o dnešnom dieťati

Súčasné pedagogické, psychologické, sociologické a zdravotné výskumy vo svete sú značne diverzifikované a nie vždy úplne v súlade s kultúrou a domácou tradíciou, napriek tomu v mnohých ukazovateľoch upozorňujú na veľmi podobné dôsledky vplyvov celospoločenských zmien na detskú populáciu.

Priebeh adaptácie dieťaťa na vstup do materskej školy

Každá materská škola má svoje konkrétne podmienky, ktoré môže využiť pre adaptáciu dieťaťa na vstup do materskej školy. Je potrebné, aby si ich uvedomila a dokázala ich naplno využiť, vypracovala si svoj systém adaptácie dieťaťa na vstup do materskej školy a zároveň nadviazanie pozitívneho vzťahu s rodičmi.

Evalvačný systém

Evalvácia je dôležitá preto, aby bolo možné zisťovať, či vzdelávací program, ktorý si škola vytvorila, tiež funguje. Je potrebné jasne stanoviť kto, čo, kedy a podľa akých kritérií a akými nástrojmi bude hodnotiť.

Stanovenie vízie školy

Aby sme mohli plánovať rozvoj školy, je potrebné naformulovať cieľový stav. Podľa Egera „je vízia jasne definovaný, realistický a vierohodný obraz toho, čo chce škola v budúcnosti dosiahnuť“.

Analýza súčasného stavu školy

Najčastejšie používanou analýzou, ktorá poskytuje celú škálu potrebných informácií, je tzv. SWOT analýza. Názov vychádza z prvých písmen anglických termínov.

Životospráva v materskej škole

Súbor zásad a pravidiel riadenia života a jeho podmienok je v súčasnosti veľmi aktuálnou témou. Základom životosprávy človeka je výživa, stravovanie, osobná hygiena, režim dňa a práce, aktívny a pasívny odpočinok, vyváženosť fyzickej a duševnej práce. Základy návykov vedúcich k zdravému životnému štýlu by sa mali vytvárať už v ranom veku dieťaťa a materská škola môže mať v tejto oblasti významný vplyv.

Psychosociálne podmienky

Vytvorenie bezpečného prostredia naplneného vzájomnou dôverou a úctou je jednou z najzákladnejších požiadaviek na kvalitu v materskej školy. Všetky tieto slová často používame, ale ich skutočné naplňovanie mierne pokrivkáva a uplatňovanie v praxi je veľmi náročný a dlhodobý proces.

Riadenie materskej školy

Kvalita práce nie je záležitosťou jedného zamestnanca, ale výsledkom práce všetkých. Úlohou riaditeľky je vytvoriť také podmienky, aby záujem na vytváranie pozitívnej pracovnej atmosféry, vysokej zodpovednosti a dobrých vzájomných vzťahov bol cieľom všetkých.

Organizácia predškolského vzdelávania

Pojem organizácia - organizovanie je veľmi široký a v komunikácii sa s ním stretávame v mnohých rôznorodých spojeniach. Podľa toho má aj rozdielne významy.

Prostriedky spolupráce materskej školy s rodinou

Aby materská škola naplnila svoje vzdelávacie ciele,  potrebuje spolupracovať s rodinou dieťaťa. Materská škola rodinnú výchovu doplňuje.

Význam a ciele sebahodnotenia

Sebahodnotenie učiteľky je jedným z nástrojov vlastného hodnotenia školy. Jeho význam v súčasnej dobe neustále narastá. Stáva sa tiež súčasťou procesu hodnotenia pracovníka. Ide o jeden z pohľadov, ktorý je potrebné pri hodnotení pracovníka akceptovať.

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: