dnes je 7.7.2022

Input:

Základná škola - Výpoveď daná zamestnancom

19.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.5.3 Základná škola - Výpoveď daná zamestnancom

JUDr. Milada Illašová; Ing. Jarmila Belešová


Stiahnuť vzor

...... (Názov a sídlo zamestnávateľa) ......

Vec: Výpoveď - § 67 ZP

Dolu podpísaný....... dávam výpoveď z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou číslo: ..... zo dňa ....... (dátum uzatvorenia pracovnej zmluvy) ..... .

......... (Zamestnanec môže uviesť akékoľvek dôvody výpovede alebo dôvody nemusí vôbec uvádzať) ........... .

Vzhľadom na skutočnosť, že som pre ....... (názov a sídlo zamestnávateľa) ...... odpracoval ……. rokov, je dĺžka výpovednej doby (podľa § 62 ods. 2) ….. mesiace – nemusí zamestnanec uvádzať.

Výpovedná doba začína plynúť dňom ........ a pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby dňom .......... nemusí zamestnanec uvádzať.

V ................... dňa ............

...........................................................