dnes je 27.11.2022

Input:

Základná škola - Smernica - Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka ZŠ

31.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.14 Základná škola - Smernica - Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka ZŠ

JUDr. Simona Laktišová


Stiahnuť dokument

 Legislatíva upravujúca zápis

  • zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 19, 2060 a 61)

  • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( § 5 ods. 11 a ods. 12)

  • vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov (§ 10)

  • Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR na príslušný školský rok - odporúčanie zabezpečenia účasti psychológa, špeciálneho pedagóga, učiteľa materskej školy a asistenta učiteľa pri zápise detí do 1. ročníka základnej školy

Táto smernica rieši postup školy pri