Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Základná škola - Smernica pre postup škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí

10.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.1.1 Základná škola - Smernica pre postup škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí

Mgr. Jozef Rajzinger; PhD.


Stiahnuť vzor

Súvisiace predpisy:

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

Metodické usmernenie č.4/2009-R k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí

 

(názov a adresa školy)

Riaditeľ školy vydáva  smernicu

Smernica č.  ____/____

 

o  postupe školy pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí

 

Článok 1

Školský úraz

 

Registrovaný školský úraz je poškodenie zdravia (ďalej len úraz) dieťaťa, žiaka alebo študenta (ďalej len „ žiak”) ak sa stal

a. pri výchovno-vzdelávacej činnosti alebo nepovinnej činnosti organizovaných školou alebo v priamej súvislosti s ňou,

b. pri činnostiach, ktoré nie sú uvedené v písmene a) ak ich žiak vykonal na príkaz alebo so súhlasom učiteľa alebo povereného zamestnanca školy.

 

Registrovaný školský úraz  je úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti žiaka v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej viac ako tri dni alebo smrť žiaka.

 

Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Ak sa jedná o neplnoletého žiaka, k jeho spísaniu sa prizve zákonný zástupca žiaka.

 

Registrovaným školským úrazom nie je úraz žiaka, ktorý sa stal pri praktickom vyučovaní, odbornej praxi vykonávanej u fyzickej alebo právnickej osoby na základe dohody, brigády alebo inej činnosti. Takýto úraz sa považuje za registrovaný pracovný úraz podľa zákona o sociálnom poistení.

 

Neregistrovaný školský úraz je úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti žiaka v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej menej ako štyri dni, poprípade ak aj nedôjde k neprítomnosti žiaka v škole, ale dôjde k poškodeniu jeho zdravia úrazom.

 

Vyšetrením úrazu sa rozumie zistenie všetkých okolností a príčin vzniku úrazu, miesta úrazu, svedkov úrazu, zadokumentovania miesta úrazu ak ide o závažný úraz, uvedenia mena a priezviska pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, poprípade mena a priezviska zamestnanca, ktorý dal žiakovi pokyn na činnosť, ktorá viedla k vzniku úrazu.

Škola vnútorným predpisom určí, komu a akým spôsobom sa oznamuje vznik úrazu a nebezpečnej udalosti.

 

Článok 2

Evidencia neregistrovaných školských úrazov

 

Škola vedie evidenciu neregistrovaných školských úrazov. , v ktorej uvedie údaje potrebné na spísanie záznamu o registrovanom úraze, ak sa následky úrazu prejavia neskôr, iných úrazov ako školských úrazov a nebezpečných udalostí, v ktorej uvedie údaje o príčine vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach na predchádzanie podobným úrazom a udalostiam (§ 17, ods. 8 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v z.n.p.). Evidencia obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia žiaka, ktorý utrpel úraz, deň, hodinu, mesiac a rok vzniku úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis ako k udalosti  došlo, charakter úrazu, svedkov úrazu a meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum evidovania úrazu.

 

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze

a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.

 

Článok 3

Spisovanie záznamu o registrovanom školskom úraze

 

Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, ak to nie je možné, tak triedny učiteľ žiaka, po prípade  iný zamestnanec poverený riaditeľom školy resp. dekanom vysokej školy.

 

Škola vyšetrí každý úraz, ktorý sa stane žiakovi pri činnostiach uvedených v článku 1. Zistí, či spĺňa charakter a požiadavky registrovaného

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: