// Základná škola - Smernica o zásadách vedenia pokladne | Škola efektívne
dnes je 29.11.2021

Input:

Základná škola - Smernica o zásadách vedenia pokladne

18.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.23 Základná škola - Smernica o zásadách vedenia pokladne

Ing. Miriam Majorová ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:    
Názov internej smernice: Zásady vedenia pokladnice 
Poradové číslo smernice:    
Vypracoval:    
Schválil:    
Dátum vyhotovenia internej smernice:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť internej smernice:    
Prílohy:    

Článok I

Právna úprava

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa v § 4 ods. 7 zákona, § 24 ods. 2 a 3, § 25 ods. 1 písm. c), § 29 ods. 3 a § 30 ods. 5 zaoberá peňažnými prostriedkami.

Ďalšou právnou normou upravujúcou peňažné prostriedky v hotovosti je Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove