Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Základná škola - Smernica o verejnom obstarávaní pre rok 2018

25.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.24 Základná škola - Smernica o verejnom obstarávaní pre rok 2018

Ing. Zuzana Brindzová ; PhD; JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager &Partners , advokátska kancelária, s. r. o.


Stiahnuť vzor

VZOR

 SMERNICA ŠKOLY .......................... č. xxx/20xx O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

(pre postup zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou)

Škola .............. (ďalej len „verejný obstarávateľ”) ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní”) vypracovala smernicu, ktorej účelom je zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek.

Článok I.

Všeobecné ustanovenie

1. Verejné obstarávanie (ďalej len „VO”) predstavuje postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov.

2. Základnými princípmi verejného obstarávania, ktoré verejný obstarávateľ uplatňuje v každej etape procesu verejného obstarávania sú: transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov, princíp proporcionality, hospodárska súťaž (konkurencia) pri dodržiavaní zásad hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.

3. Smernica je určená pre všetkých zamestnancov školy.

4. Povinnosť aplikovať postup verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahuje na zadávanie zákaziek bez ohľadu na zdroj finančných prostriedkov (vlastné zdroje, rozpočet školy, prostriedky zo štátneho rozpočtu, iné štátne inštitúcie, zákazky financované z prostriedkov EÚ).

5. Zamestnanci školy budú pri realizácii zadávania zákaziek postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a podľa tejto smernice v plnom rozsahu.

Článok II.

Definícia základných pojmov a organizácia procesu VO

1. Zákazka vo verejnom obstarávaní je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.

2. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.

3. Záujemcom je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.

4. Uchádzačom je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.

5. Koncesionárom je hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzavrel koncesnú zmluvu podľa tohto zákona.

6. Subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie.

7. Stavbou je výsledok stavebných prác alebo stavebných prác a inžinierskych služieb ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu.

8. Rámcovou dohodou je písomná dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo jedným alebo viacerými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej; rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu zákazky.

9. Písomnou formou je akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo čísiel, ktoré možno čítať, reprodukovať a následne odovzdať ďalej vrátane informácií prenášaných a uchovávaných elektronickými prostriedkami.

10. Elektronickými prostriedkami sú elektronické nástroje a elektronické zariadenia na spracovanie údajov vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie údajov, ktoré sú prenášané, posielané a prijímané po vedení, rádiovými vlnami, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.

11. Žiadosťou o účasť je:

a) Písomná žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov alebo koncesnej dokumentácie, ak ide o verejnú súťaž, obchodnú verejnú súťaž alebo postup zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.

b) Písomná žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ak ide o užšiu súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo a koncesný dialóg.

c) Predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo predloženie jednotného európskeho dokumentu pre verejné obstarávanie (ďalej len „jednotný európsky dokument”), ak ide o užšiu súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo a koncesný dialóg.

12) Životným cyklom sú všetky postupné fázy výrobku, stavby alebo poskytovania služby ako výskum a vývoj, priemyselný vývoj, výroba, oprava, modernizácia, úprava, údržba, logistika, školenie, testovanie, stiahnutie a likvidácia.

13) Výskumom a vývojom sú všetky činnosti zahŕňajúce základný výskum, aplikovaný výskum a experimentálny vývoj; experimentálny vývoj môže zahŕňať realizáciu zariadení demonštrujúcich výkon novej koncepcie alebo novej technológie v príslušnom prostredí alebo v reprezentatívnom prostredí.

14) Inováciou je zavedenie nového alebo významne zlepšeného výrobku, služby alebo procesu, ktorý môže zahŕňať aj výrobný, stavebný alebo konštrukčný proces, novú marketingovú metódu alebo novú organizačnú metódu do podnikateľskej praxe, organizáciu pracovného prostredia alebo vonkajších vzťahov.

15) Značkou je akýkoľvek dokument, osvedčenie alebo potvrdenie, ktoré potvrdzuje, že stavebné práce, výrobok, služba, proces alebo postup spĺňa podmienky na udelenie značky.

16) Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu sú tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré

a) nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo poskytované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,

b) sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň,

c) sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo poskytované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, uskutočňované alebo poskytované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.

17. Elektronická aukcia je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie:

  1. nových cien upravených smerom nadol,
  2. nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.

18. Verejný obstarávateľ je povinný použiť EA pri obstarávaní podlimitných aj nadlimitných bežne dostupných tovarov, t.j. s predpokladanou hodnotou zákazky nad 15.000.- €. Kvalifikačný systém sa rozumie zoznam kvalifikovaných dodávateľov, ktorý môže verejný obstarávateľ vytvoriť v zmysle § 89 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok III.

Postupy verejného obstarávania a finančné limity

1. Finančné limity a postupy pri verejnom obstarávaní upravuje zákon o verejnom obstarávaní. V závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky (finančného limitu), je zákazka:

a/ Nadlimitná zákazka

  • - od 135 000 EUR – ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby,
  • - od 5 225 000 EUR – ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

b/ Podlimitná zákazka

I. Dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu – elektronické trhovisko /ET/:

- od 15 000 EUR – 135 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín do 200 000 EUR) alebo od 15 000 EUR – 135 000 EUR, ak ide o zákazku na poskytnutie služby,

- - od 15 000 EUR – 5 225 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

II. Dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác, ktoré nespadajú do predchádzajúceho zaradenia (nie bežná dostupnosť na trhu):

- § 113 až 116

- od 50 000 EUR – 135 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby,

- od 150 000 EUR – 5 225 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

III. Dodanie tovaru, ktorým sú potraviny:

- od 200 000 EUR – 209 000 EUR potravín – elektronické trhovisko, ak sa jedná o bežne potraviny pre zariadenie školského stravovania, inak sa uplatní finančný limit pri nie bežne dostupných tovaroch.

Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa zákona.

2. Postupy vo verejnom obstarávaní nadlimitných zákaziek sú:

a) verejná súťaž,

b) užšia súťaž,

c) rokovacie konania (rokovacie konanie so zverejnením, priame rokovacie konanie) ,

d) inovatívne partnerstvo ,

e) súťažný dialóg.

Uvedené postupy sú popísané v § 66 až 99 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Postupy pri nadlimitných koncesiách sú stanovené v § 100 až 107 zákona o verejnom obstarávaní.

4. Postup vo verejnom obstarávaní podlimitných zákaziek na bežne dostupné tovary je popísaný v § 109 až 112 zákona o verejnom obstarávaní.

5. Postup vo verejnom obstarávaní podlimitných zákaziek na nie bežne dostupných tovarov je popísaný v § 113 až 116 zákona o verejnom obstarávaní.

6. Postup pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou je popísaný v § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok IV.

Bežná dostupnosť na trhu

1. Verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní podlimitnej zákazky určiť, či sa jedná o bežnú dostupnosť. Verejný obstarávateľ pri poskytovaní služieb a stavebných prác nie je povinný použiť elektronickú aukciu.

2. Vzhľadom na obsah výkladového stanoviska úradu pre verejné obstarávanie /ďalej len ÚVO/ č. 2/2015 sú stavebné práce vzhľadom na ich charakter, potrebu obhliadky pre vypracovanie ponuky a špecifikáciu považované za nie bežne dostupné.

3. Poskytované služby je potrebné jednotlivo posudzovať z hľadiska bežnej dostupnosti vzhľadom na obsah výkladového stanoviska ÚVO č. 2/2015, pričom je potrebné použiť formulár ÚVO Test bežnej dostupnosti.

4. Tovary je potrebné jednotlivo posudzovať z hľadiska bežnej dostupnosti vzhľadom na obsah výkladového stanoviska ÚVO č. 2/2015 v prípade, ak z predmetu a popisu zákazky nie je možné jednoznačne rozhodnúť, či tovar má alebo nemá charakter bežnej dostupnosti; vtedy je potrebné použiť formulár ÚVO Test bežnej dostupnosti.

5. Test bežnej dostupnosti je súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania.

Článok V.

Postup podlimitných zákaziek

Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje podľa §§ 108 až 116 zákona. Pri použití postupu podľa § 108 ods. 1 písm. a) je možné uzatvoriť rámcovú dohodu najviac v trvaní 1 roka, a nie je možné zadať koncesiu.

1. Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska

Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Rozsah služieb poskytovaných týmto elektronickým kontraktačným systémom je popísaný v § 13 a 14 zákona, a v § 109 až 112 zákona.

Postup pri obstarávaní bežne dostupných tovarov, stavebných prác a služieb je podrobne popísaný v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska v platnom znení, ktoré sú zverejnené na stránke www.eks.sk.

Ak v postupe podľa § 110 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nespĺňa požiadavky určené na predmet zákazky a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia, verejný obstarávateľ postupuje podľa § 113 a 114 alebo podľa § 117 v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky a finančného limitu podľa § 5 ods. 3 písm. b), c), d) a f), t.j. postupuje ako pri nie bežne dostupných zákazkách.

2. Podlimitné zákazky nie bežne dostupné bez využitia elektronického trhoviska

Podľa §§ 113 až 116 zákona sa bude postupovať pri všetkých nie bežne dostupných zákazkách, ktorých predpokladaná hodnota zákazky sa pohybuje v rozmedzí od 50.000.- do 135.000.- € pri zákazkách na dodanie tovaru a poskytovanie služieb, a v rozmedzí od 150.000.- do 5.225.000.- € pri zákazkách na uskutočnenie stavebných prác.

Pre postup zadávania podlimitných zákaziek podľa § 113 až 116 platí časť I a prvá hlava časti II zákona (konkrétne § 1 až 25, § 28 ods. 1, § 30 ods. 1 až 4, a § 32 až 64 zákona) s výnimkou § 45 a § 62 zákona.

Článok VI.

Zákazky s nízkou hodnotou

1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

2. Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

3. Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.

4. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy; § 24 sa nepoužije.

5. Pre zabezpečenie hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov sa verejný obstarávateľ rozhodol obstarávať vyššie uvedené zákazky nasledovne:

a) Tovary a služby v

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: