Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Základná škola - Smernica o verejnom obstarávaní pre rok 2017 podľa novely zákona s platnosťou od 1.6.2017

6.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.24 Základná škola - Smernica o verejnom obstarávaní pre rok 2017 podľa novely zákona s platnosťou od 1.6.2017

Ing. Zuzana Brindzová ; PhD; JUDr. Simona Laktišová


Stiahnuť vzor

SMERNICA OBCE .......................... č. xxx/20xx O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

(pre postup zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky)

Obec .............. (ďalej len verejný obstarávateľ) ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovala smernicu, ktorej účelom je zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek.

Článok I.

Všeobecné ustanovenie

 1. Verejné obstarávanie (ďalej len „VO”) predstavuje postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov.
 2. Základnými princípmi verejného obstarávania, ktoré verejný obstarávateľ uplatňuje v každej etape procesu verejného obstarávania sú: transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov, princíp proporcionality, hospodárska súťaž (konkurencia) pri dodržiavaní zásad hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.
 3. Smernica je určená pre všetkých zamestnancov obce ................. vedúcich a riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je obec ................. a konateľov organizácií s majetkovou účasťou obce ................. – (ďalej len „zamestnanci”).
 4. Povinnosť aplikovať postup verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahuje na zadávanie zákaziek bez ohľadu na zdroj finančných prostriedkov (vlastné zdroje, rozpočet obce, prostriedky zo štátneho rozpočtu, iné štátne inštitúcie, štrukturálne fondy EÚ).
 5. Zamestnanci budú pri realizácii zadávania zákaziek postupovať podľa tejto smernice v plnom rozsahu.

Článok II.

Definícia základných pojmov a organizácia procesu VO

- Zákazka vo verejnom obstarávaní je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.

- Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.

- Záujemcom je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.

- Uchádzačom je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.

- Koncesionárom je hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzavrel koncesnú zmluvu podľa tohto zákona.

- Subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie.

- Stavbou je výsledok stavebných prác alebo stavebných prác a inžinierskych služieb ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu.

- Rámcovou dohodou je písomná dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo jedným alebo viacerými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej; rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu zákazky.

- Písomnou formou je akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo čísiel, ktoré možno čítať, reprodukovať a následne odovzdať ďalej vrátane informácií prenášaných a uchovávaných elektronickými prostriedkami.

- Elektronickými prostriedkami sú elektronické nástroje a elektronické zariadenia na spracovanie údajov vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie údajov, ktoré sú prenášané, posielané a prijímané po vedení, rádiovými vlnami, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.

- Žiadosťou o účasť je:

 • Písomná žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov alebo koncesnej dokumentácie, ak ide o verejnú súťaž, obchodnú verejnú súťaž alebo postup zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.

 • Písomná žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ak ide o užšiu súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo a koncesný dialóg.

 • Predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo predloženie jednotného európskeho dokumentu pre verejné obstarávanie (ďalej len „jednotný európsky dokument”), ak ide o užšiu súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo a koncesný dialóg.

- Životným cyklom sú všetky postupné fázy výrobku, stavby alebo poskytovania služby ako výskum a vývoj, priemyselný vývoj, výroba, oprava, modernizácia, úprava, údržba, logistika, školenie, testovanie, stiahnutie a likvidácia.

- Výskumom a vývojom sú všetky činnosti zahŕňajúce základný výskum, aplikovaný výskum a experimentálny vývoj; experimentálny vývoj môže zahŕňať realizáciu zariadení demonštrujúcich výkon novej koncepcie alebo novej technológie v príslušnom prostredí alebo v reprezentatívnom prostredí.

- Inováciou je zavedenie nového alebo významne zlepšeného výrobku, služby alebo procesu, ktorý môže zahŕňať aj výrobný, stavebný alebo konštrukčný proces, novú marketingovú metódu alebo novú organizačnú metódu do podnikateľskej praxe, organizáciu pracovného prostredia alebo vonkajších vzťahov.

- Značkou je akýkoľvek dokument, osvedčenie alebo potvrdenie, ktoré potvrdzuje, že stavebné práce, výrobok, služba, proces alebo postup spĺňa podmienky na udelenie značky.

- Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu sú tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré

 • nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo poskytované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,

 • sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň,

 • sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo poskytované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, uskutočňované alebo poskytované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.

Elektronická aukcia je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie:

 1. nových cien upravených smerom nadol,
 2. nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.

Verejný obstarávateľ je povinný použiť EA pri obstarávaní podlimitných aj nadlimitných bežne dostupných tovarov, t.j. s predpokladanou hodnotou zákazky nad 15.000.- €. Kvalifikačný systém sa rozumie zoznam kvalifikovaných dodávateľov, ktorý môže verejný obstarávateľ vytvoriť v zmysle § 89 zákona.

Článok III.

Postupy verejného obstarávania a finančné limity

1. Finančné limity a postupy pri verejnom obstarávaní upravuje zákon o verejnom obstarávaní. V závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky (finančného limitu), je zákazka:

a/ Nadlimitná zákazka

 • - od 209 000 EUR – ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby,
 • - od 5 225 000 EUR – ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

b/ Podlimitná zákazka

I. Dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu – elektronické trhovisko /ET/:

 • - od 15 000 EUR – 135 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín do 40 000 EUR) alebo od 15 000 EUR – 209 000 EUR, ak ide o zákazku na poskytnutie služby,
 • - - od 15 000 EUR – 5 225 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

II. Dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác, ktoré nespadajú do predchádzajúceho zaradenia (nie bežná dostupnosť na trhu):

- §§ 113 až 116

- od 50 000 EUR – 135 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo od 50 000 EUR – 209 000 EUR, ak ide o zákazku na poskytnutie služby,

- od 150 000 EUR – 5 225 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

III. Dodanie tovaru, ktorým sú potraviny:

- od 40 000 EUR – 209 000 EUR potravín – elektronické trhovisko, ak sa jedná o bežne dostupné potraviny.

Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa zákona.

2. Postupy vo verejnom obstarávaní nadlimitných zákaziek sú:

a) verejná súťaž ,

b) užšia súťaž ,

c) rokovacie konania (rokovacie konanie so zverejnením, priame rokovacie konanie) ,

d) inovatívne partnerstvo ,

e) súťažný dialóg.

Uvedené postupy sú popísané v §§ 66 až 99 zákona.

3. Postupy pri nadlimitných koncesiách sú popísané v §§ 100 až 107 zákona.

4. Postup vo verejnom obstarávaní podlimitných zákaziek bežne dostupných je popísaný v §§ 109 až 112 zákona.

5. Postup vo verejnom obstarávaní podlimitných zákaziek nie bežne dostupných je popísaný v §§ 113 až 116 zákona.

6. Postup pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou je popísaný v § 117 zákona.

Článok IV.

Bežná dostupnosť na trhu

1. Verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní podlimitnej zákazky určiť, či sa jedná o bežnú dostupnosť. Verejný obstarávateľ pri poskytovaní služieb a stavebných prác nie je povinný použiť elektronickú aukciu.

2. Vzhľadom na obsah výkladového stanoviska úradu pre verejné obstarávanie /ďalej len ÚVO/ č. 2/2015 sú stavebné práce vzhľadom na ich charakter, potrebu obhliadky pre vypracovanie ponuky a špecifikáciu považované za nie bežne dostupné.

3. Poskytované služby je potrebné jednotlivo posudzovať z hľadiska bežnej dostupnosti vzhľadom na obsah výkladového stanoviska ÚVO č. 2/2015, pričom je potrebné použiť formulár ÚVO Test bežnej dostupnosti.

4. Tovary je potrebné jednotlivo posudzovať z hľadiska bežnej dostupnosti vzhľadom na obsah výkladového stanoviska ÚVO č. 2/2015 v prípade, ak z predmetu a popisu zákazky nie je možné jednoznačne rozhodnúť, či tovar má alebo nemá charakter bežnej dostupnosti; vtedy je potrebné použiť formulár ÚVO Test bežnej dostupnosti.

5. Potraviny sa posudzujú z hľadiska bežnej dostupnosti vzhľadom na obsah výkladového stanoviska ÚVO č. 2/2015 iba v prípade, ak predpokladaná hodnota jednotlivých zákaziek na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, presiahne hodnotu 40.000.- € bez DPH v priebehu kalendárneho roka.

6. Test bežnej dostupnosti je súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania.

Článok V.

Postup podlimitných zákaziek

Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje podľa §§ 108 až 116 zákona. Pri použití postupu podľa § 108 ods. 1 písm. a) je možné uzatvoriť rámcovú dohodu najviac v trvaní 1 roka, a nie je možné zadať koncesiu.

1. Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska

Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Rozsah služieb poskytovaných týmto elektronickým kontraktačným systémom je popísaný v §§ 13 a 14 zákona, a v §§ 109 až 112 zákona.

Postup pri obstarávaní bežne dostupných tovarov, stavebných prác a služieb je podrobne popísaný v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska v platnom znení, ktoré sú zverejnené na stránke www.eks.sk.

Ak v postupe podľa § 110 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nespĺňa požiadavky určené na predmet zákazky a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia, verejný obstarávateľ postupuje podľa §§ 113 a 114 alebo podľa § 117 v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky a finančného limitu podľa § 5 ods. 3 písm. b), c), d) a f), t.j. postupuje ako pri nie bežne dostupných zákazkách.

2. Podlimitné zákazky nie bežne dostupné bez využitia elektronického trhoviska

Podľa §§ 113 až 116 zákona sa bude postupovať pri všetkých nie bežne dostupných zákazkách, ktorých predpokladaná hodnota zákazky sa pohybuje v rozmedzí od 50.000.- do 135.000.- € pri zákazkách na dodanie tovaru a poskytovanie služieb od 50.000.- do 209.000,- €, a v rozmedzí od 150.000.- do 5.225.000.- € pri zákazkách na uskutočnenie stavebných prác.

Pre postup zadávania podlimitných zákaziek podľa §§ 113 až 116 platí časť I a prvá hlava časti II zákona (konkrétne §§ 1 až 25, § 28 ods. 1, § 30 ods. 1 až 4, a §§ 32 až 64 zákona) s výnimkou § 45 a § 62 zákona.

Postup podlimitnej zákazky je nasledovný:

§ 113:

Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle výzvu na predkladanie ponúk, oznámenie o použití priameho rokovacieho konania, informáciu o výsledku verejného obstarávania a oznámenie o zmene zmluvy alebo rámcovej dohody úradu pre verejné obstarávanie elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu pre verejné obstarávanie na uverejnenie. Informáciu o výsledku verejného obstarávania pošle verejný obstarávateľ

 • do 14 dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody,

 • bezodkladne po rozhodnutí o zrušení verejného obstarávania, ktoré bolo predmetom výzvy na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ nie je povinný posielať Úradu pre verejné obstarávanie /ďalej len ÚVO/ informáciu o výsledku verejného obstarávania, ak ide o zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody. Oznámenie o zmene zmluvy alebo rámcovej dohody pošle verejný obstarávateľ do 14 dní po jej zmene. Ak ide o zmluvu uzavretú v rámci dynamického nákupného systému podľa §§ 58 až 61 zákona, verejný obstarávateľ pošle oznámenie o výsledku verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle publikačného úradu a na webovom sídle ÚVO na uverejnenie

 • do 30 dní po uzavretí každej zmluvy v rámci dynamického nákupného systému alebo

 • do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka hromadne za každý kalendárny štvrťrok.

ÚVO uverejní oznámenia vo vestníku do piatich dní odo dňa ich odoslania. Dátum odoslania preukazuje verejný obstarávateľ. ÚVO uverejní v profile verejného obstarávateľa v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní výzvu na predkladanie ponúk, oznámenie o použití priameho rokovacieho konania a informáciu o výsledku verejného obstarávania. Vo výzve na predkladanie ponúk, v oznámení o použití priameho rokovacieho konania, v informácii o výsledku verejného obstarávania úradu pre verejné obstarávanie, v oznámení o zmene zmluvy alebo rámcovej dohody, v profile verejného obstarávateľa možno osobné údaje uvádzať v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

§ 114:

Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo vestníku; ak sa uverejnenie výzvy na predkladanie ponúk nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky. Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia verejný obstarávateľ vyžaduje doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky; môže vyžadovať ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje osobné postavenie podľa § 32 zákona. Verejný obstarávateľ môže určiť na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti doklady podľa §§ 33 až 36 zákona.

Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ okrem iného uvedie:

 • informácie týkajúce sa častí, ak je zákazka rozdelená na samostatné časti,

 • predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb; predpokladanú hodnotu uvedie vždy, ak určí podmienky účasti vo väzbe na predpokladanú hodnotu alebo ak vyžaduje zábezpeku,

 • podmienky účasti a odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vo vzťahu k predmetu zákazky, ak sa vyžadujú,

 • výšku zábezpeky, ak sa vyžaduje,

 • prístup k súťažným podkladom a inej sprievodnej dokumentácii,

 • výhradu podľa § 108 ods. 2 zákona, ak sa uplatňuje,

 • kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu,

 • informáciu, či sa povoľujú variantné riešenia,

 • lehotu na predkladanie ponúk a adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú,

 • dátum, čas a miesto otvárania ponúk,

 • informáciu, či sa použije elektronická aukcia,

 • informáciu, či sa vyžaduje predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu, alebo aby ponuky obsahovali elektronický katalóg,

 • dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk.

§ 115:

Verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody podľa § 83 ods. 2 až 9 zákona. Verejný obstarávateľ môže zadávať podlimitné zákazky v rámci dynamického nákupného systému podľa §§ 58 až 61 zákona.

§ 116:

Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného vybraného záujemcu alebo viacerých vybraných záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy, ak:

 • spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v § 81 písm. b), d) až h),

 • v postupe podľa §§ 113 a 114 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,

 • zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa §§ 109 až 111 alebo §§ 113 a 114 alebo

 • ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že

 • sú v súlade so základným projektom, v ktorom sa uvádza rozsah možných dodatočných stavebných prác alebo služieb a podmienky ich zadania,

 • pôvodná zákazka bola zadávaná postupom podľa §§ 113 a 114 zákona a informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola už súčasťou výzvy na predkladanie ponúk pri zadávaní pôvodnej zákazky,

 • predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona a opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy.

Verejný obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo záujemcov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.

Na rokovanie sa vzťahuje povinnosť podľa § 82 ods. 3 zákona. Verejný obstarávateľ je povinný vypracovať a poslať úradu elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu najneskôr päť pracovných dní pred dňom odoslania výzvy na rokovanie oznámenie o použití priameho rokovacieho konania, v ktorom uvedie najmä podmienku použitia podľa odseku 1 a odôvodnenie jej splnenia; ak ide o mimoriadnu udalosť a obstaranie tovaru na komoditnej burze, pošle oznámenie pred uzavretím zmluvy.

Článok VI.

Zákazky s nízkou hodnotou

1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

2. Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: