Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Základná škola - Smernica o verejnom obstarávaní pre rok 2015

1.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.24 Základná škola - Smernica o verejnom obstarávaní pre rok 2015

Ing. Zuzana Brindzová

PhD

SMERNICA .......................... č. xxx/2015 O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

(pre postup zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky)

1.ČASŤ Prechodné obdobie

Všeobecné ustanovenie

1) Obec ............. je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

2) Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

3) Dňa 1. 7. 2013 nadobúda účinnosť novela č. 95/2013 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Na základe tejto novely zákona sa mení kategorizácia a limity zákaziek a procesné povinnosti verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek.

4) Na základe toho obec .......... vypracovala internú smernicu o postupe zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky platné pre obec ................... . Cieľom tejto smernice je usmerniť jednotlivé oddelenia obecného úradu a obecnú políciu a vytvoriť rámec pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky.

5) Verejný obstarávateľ je povinný pri verejnom obstarávaní všetkých zákaziek uplatňovať základné princípy verejného obstarávania, ktorými sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia uchádzačov/záujemcov, transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť.

6) S prihliadnutím na skutočnosť, že ku dňu 1. 3. 2015 bola v zmysle zákona o verejnom obstarávaní spustená ostrá prevádzka elektronického trhoviska, upravuje sa interná smernica. Na základe vyhlášky č. 11/2014 Úradu pre verejné obstarávanie došlo k upraveniu finančných limitov pri nadlimitných zákazkách.

Finančné limity predpokladanej hodnoty zákaziek

1) V zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa zákazky delia na nadlimitné a podlimitné a proces ich zadávania je riešený zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z. z.. Proces zadávania zákaziek je závislý od nasledovného zatriedenia zákaziek:

a) Nadlimitná zákazka

- od 207 000 EUR – ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby,

- od 5 186 000 EUR – ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

b) Podlimitná zákazka

I. Dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu:

- od 1 000 EUR – 207 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín do 40 000 EUR) alebo o zákazku na poskytnutie služby,

- od 1 000 EUR – 5 186 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

II. Dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác, ktoré nespadajú do predchádzajúceho zaradenia (nie bežná dostupnosť na trhu):

- od 20 000 EUR – 207 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby,

- od 30 000 EUR – 5 186 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

III. Dodanie tovaru, ktorým sú potraviny:

- od 40 000 EUR – 207 000 EUR.

2) Od spustenia elektronického trhoviska 1. 3. 2015 obec ................. procesne postupuje pri zadávaní podlimitných zákaziek v zmysle limitov uvedených v ods. 1, písm. b I. v zmysle zákona o verejnom obstarávaní § 92 - § 99 (Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska).

ČASŤ II

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Proces zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky

1) Proces zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou do 1 000 EUR, pri obstarávaní tovarov, služieb a prác a potravín s predpokladanou hodnotou do 40 000 EUR, postupuje verejný obstarávateľ priamym zadaním tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli efektívne a primerané jeho kvalite a cene.

2) Proces zadávania zákaziek, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu (v zmysle § 9b) s predpokladanou hodnotou:

a) od 1 000 EUR – 20 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín) alebo o zákazku na poskytnutie služby,

b) od 1 000 EUR – 30 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, sa riadi postupom prieskumu.

3) Referent pre verejné obstarávanie vykoná na základe žiadanky vystavenej zodpovedným pracovníkom prieskum trhu. Prieskum trhu na obstaranie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná sa uskutoční nasledovne:

- Verejný obstarávateľ zašle písomnú Výzvu na predloženie cenovej ponuky minimálne trom potenciálnym uchádzačom.

- Vyhodnotenie prieskumu trhu bude uvedené v tlačive Záznam z prieskumu trhu.

4) Pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou v zmysle bodu 2) je verejný obstarávateľ povinný zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

5) Ak je predpokladaná hodnota zákazky v zmysle bodu 2) rovnaká alebo vyššia než 1 000 EUR , je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách, v ktorej pre každú zákazku uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky

1) Predpokladaná hodnota zákazky na účely tohto zákona sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadávania zákazky.

Právomoc a zodpovednosť referenta pre verejné obstarávanie

1) Referent pre verejné obstarávanie:

a) Na základe schváleného rozpočtu obce a jeho priebežných úprav a podkladov od vedúcich jednotlivých oddelení, referátov, príspevkových organizácií obce ..................... , pripravuje, aktualizuje a predkladá starostovi obce na schválenie plán verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, resp. príslušné plánovacie obdobie. Vedúci jednotlivých oddelení, referátov, príspevkových organizácií obce .......................... predkladajú vždy začiatkom roka prostredníctvom elektronických prostriedkov referentovi pre verejné obstarávanie návrh plánu verejného obstarávania na príslušný rok, ktorý sa plánuje realizovať. Tento návrh sa predkladá do 30 dní po schválení rozpočtu alebo zmeny rozpočtu.

b) Administratívne zabezpečuje, metodicky riadi a koordinuje postupy verejného obstarávania obce.

c) Zabezpečuje administratívny styk „verejného obstarávateľa – obec .........................“ (ďalej len „obec“) s Úradným vestníkom EÚ a Úradom pre verejné obstarávanie, čím sa rozumie spracovanie a zaslanie oznámení o vyhlásení postupov verejného obstarávania, oznámení o výsledku verejného obstarávania, príslušných správ v zmysle ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, štatistických hlásení a pod.

d) Vedie evidenciu prebiehajúcich postupov verejného obstarávania v rozsahu zadávania nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek a zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky.

e) Zabezpečuje archiváciu ukončených postupov verejného obstarávania v rozsahu zadávania nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek a zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky.

f) Predkladá starostovi obce ročnú správu o stave verejného obstarávania.

Výber uchádzača a odôvodnenie výberu úspešného uchádzača pri zákazkách s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.

1) Vybraný uchádzač musí byť oprávnený dodávať, resp. poskytovať predmet obstarávania.

2) Spôsobom na preukázanie oprávnenia je aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra alebo potvrdenie o zapísaní v príslušnom profesijnom zozname (postačuje aj neoverená fotokópia lebo výpis z internetovej stránky napr. www.orsr.sk, www.zrsr.sk, príslušná profesijná alebo stavovská komora alebo združenie).

3) Vybraný uchádzač nesmie mať evidované záväzky po lehote splatnosti voči obstarávateľovi.

4) Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

5) Ponuky sa vyhodnocujú (podľa § 35, zák. 25/2006 Z. z.) na základe:

a) ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo

b) najnižšej ceny.

6) Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ určí jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky a pravidlá uplatnenia kritérií, ktorými zabezpečí kvalitatívne rozlíšenie splnenia jednotlivých kritérií. Kritériom na vyhodnotenie ponúk podľa ods.6 § 35 zák. 25/2006 Z. z. nesmie byť dĺžka záruky, podiel subdodávok a lehota splatnosti faktúr.

Uzatvorenie zmluvy, resp. vystavenie objednávky

1) Za obec uzatvára zmluvu štatutárny zástupca – starosta obce. Jeden exemplár zmluvy sa odovzdáva k evidencii zmlúv Oddelenie právne.

2) Za obec vystavuje objednávku zodpovedný pracovník príslušného oddelenia obecného úradu alebo samostatného referátu obecného úradu.

Evidencia – štatistika

1) Dokumentácia zo zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky sa eviduje a uchováva po dobu 5 rokov po uzatvorení zmluvy, resp. vystavení objednávky na príslušnom odbore resp. referáte, na ktorom bola vystavená objednávka.

2) Súčasťou dokumentácie sú všetky doklady a podklady pre zadanie zákazky, napr. výzvy na predloženie ponuky, záznamy z rokovaní, záznamy z vyhodnotenia ponúk, zmluva, resp. objednávka a pod.

3)

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: