dnes je 27.11.2022

Input:

Príloha č. 1 k Smernici č. __/20__ o vybavovaní sťažností

14.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.11 Príloha č. 1 k Smernici č. __/20__ o vybavovaní sťažností

JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková


Na stiahnutie

Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov zápisnica o prešetrení sťažnosti obsahuje najmä:

a) označenie orgánu verejnej správy príslušného na vybavenie sťažnosti,

b) predmet sťažnosti,

c) označenie orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala,

d) obdobie prešetrovania sťažnosti,

e) preukázané zistenia,

f) dátum vyhotovenia zápisnice,

g) mená, priezviská a podpisy zamestnancov orgánu verejnej správy, ktorí sťažnosť prešetrili,

h) meno, priezvisko a podpis vedúceho orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, alebo ním splnomocneného zástupcu,

i) povinnosť vedúceho orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť