dnes je 23.9.2019
Input:

Základná škola - Interná smernica o zásadách tvorby, použití a účtovaní opravných položiek v RO a obci

29.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.54 Základná škola - Interná smernica o zásadách tvorby, použití a účtovaní opravných položiek v RO a obci

Mgr. Jozef Sýkora

MBA

Názov organizácie:

 

 

 

Názov internej smernice:

 

Evidencia a spôsob účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku

 

Poradové číslo smernice:

 

 

 

Vypracoval:

 

 

 

Schválil:

 

 

 

Dátum vyhotovenia internej smernice:

 

 

 

Za správnosť smernice zodpovedá:

 

 

 

Za dodržiavanie smernice zodpovedá:

 

 

 

Platnosť internej smernice:

 

 

 

Prílohy:

 

 

 


V § 21 ods. 4 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov je upravený spôsob účtovania drobného dlhodobého nehmotného majetku.

  Drobný hmotný majetok, ktorého vstupná (obstarávacia) cena je do 200 EUR, sa jednorázovo zaúčtuje do nákladov na účet 501 - Spotreba materiálu.

  Drobný nehmotný majetok, ktorého vstupná (obstarávacia) cena je do 600 EUR, sa jednorázovo zaúčtuje do nákladov na účet 518 – Ostatné služby.

  Účtovná jednotka sa rozhodla, že pri drobnom hmotnom majetku od 50 EUR do 200 EUR a pri drobnom nehmotnom majetku od 300 EUR do 600 EUR bude viesť operatívnu (pomocnú) evidenciu.

  Drobný hmotný majetok, ktorého vstupná (obstarávacia) cena je 200 EUR do 1 700 EUR, zaúčtuje rozpočtová organizácia na účet 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok.

  Drobný nehmotný majetok, ktorého vstupná (obstarávacia) cena je od 300 EUR do 2 400 EUR, zaúčtuje rozpočtová organizácia na účet 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok .

Drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa eviduje v operatívnej evidencii až do jeho vyradenia.

  Účtovná jednotka sa rozhodla, že pri nasledovných druhoch hmotného a nehmotného majetku bude postupovať a účtovať bez ohľadu na jeho obstarávaciu cenu ako v prípade predchádzajúceho bodu č. ..........:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––