dnes je 27.11.2022

Input:

Základná škola - Hodnotenie žiakov na základnej umeleckej škole

31.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.20 Základná škola - Hodnotenie žiakov na základnej umeleckej škole

PaeDr. Anna Gabron, JUDr. Simona Laktišová

Neoddeliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania na základnej umeleckej škole je klasifikácia a hodnotenie žiakov. Uskutočňuje sa priebežne a formou súhrnnej klasifikácie na základe výsledkov, ktoré žiak dosiahol vo vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami učebných osnov. Klasifikujú sa vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré žiak získal, rozsah ich osvojenia, ich uplatňovanie v konkrétnych činnostiach, usilovnosť a osobnostný rast žiaka.

Prospech žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje stupňami výborný (1. stupeň), chválitebný (2. stupeň), uspokojivý (3. stupeň), neuspokojivý (4. stupeň). Stupeň prospechu určuje učiteľ vyučujúci príslušný predmet, ktorý zároveň zabezpečuje evidenciu o každej klasifikácii žiaka